Deutsch Englisch
Parametrisierung parametrization
parametrization Parametersetzung
paramilitärisch paramilitary
Paramita Paramita
Paramount Pictures Paramount Pictures
Paramount Records Paramount Records
Paramuschir Paramushir
Paranal-Observatorium Paranal Observatory
Paranam Paranam
Paraneoplastisches Syndrom Paraneoplastic syndrome
Paranoia paranoia
paranoid paranoid
Paranoide Persönlichkeitsstörung Paranoid personality disorder
Paranoiker paranoiac
Paranoikerin paranoiac
paranoisch paranoiac
paranormal psychic
Paranthodon Paranthodon
Paranthropus Paranthropus
Paranthropus aethiopicus Paranthropus aethiopicus
Paranthropus boisei Paranthropus boisei
Paranthropus robustus Paranthropus robustus
Paranuss Brazil
Paranuss-Effekt muesli effect
Paranussbaum Brazil
Paranuß Brazil
Paraná Paraná
Paraná Clube Paraná Clube
Parapatrische Artbildung Parapatric speciation
Parapet parapet
Paraphe initials
paraphieren initial
Paraphilie Paraphilia
Paraphimose Paraphimosis
Paraphrase paraphrase
paraphrasieren paraphrase
paraphyletisch paraphyletic
Paraplegiker paraplegic
Paraplegikerin paraplegic
Parapsychologie parapsychology
Parasaurolophus Parasaurolophus
Parascha Weekly Torah portion
Parashurama Parashurama
Parasit drone
Parasite Eve Parasite Eve
Parasite Fighter Parasite aircraft
Parasiten des Menschen Human parasitic diseases
parasitisch parasitic
Parasitismus parasitism
Parasitoid parasitoid
Parasitologie parasitology
parasitär spurious
parasitär erregtes Element parasitic element