luffare (Nomen)

1

Clochard (n)

man
man
kvinna
4

Tramp (n)

kvinna, man
5

Vagabund (n)

man
6
kvinna