Verzeihung (Nomen)

1

pardon (o)

Interjektion, Recht
2

excuse me (o)

Anfrage, Interjektion
3
Fehler