Hyponym (Nomen)

1

hyponym (n)

Linguistik

hyponym