Harem (Nomen)

1

seraglio (n)

Haus
2

harem (n)

Frauen, Haus
3

harem (Nomen)

1

Harem (n)

house, women
2

Serail (n)

house
3