Gesuchter Begriff viel zu wünschen übrig lassen hat ein Ergebnis
Gehe zu
DE Deutsch SV Schwedisch
viel zu wünschen übrig lassen (v) [Kritik] lämna mycket övrigt att önska (v) [Kritik]

DE SV Übersetzungen für viel

viel (n) [Komparativ] mycket (n) [Komparativ]
viel (o) [Grad] mycket (o) [Grad]
viel (n) [Menge] mycket (n) [Menge]
viel (a) [Menge] mycket (a) [Menge]
viel (o) [Modifikator] mycket (o) [Modifikator]
viel (o) [unzählbar] mycket (o) [unzählbar]
viel (n) [zeitlich] mycket (n) [zeitlich]
viel (o) [Grad] väl (o) [Grad]
viel (o) [Grad] bra (o) [Grad]
viel (o) [Modifikator] vida (o) [Modifikator]

DE SV Übersetzungen für zu

zu (o) [Grad] alltför (o) [Grad]
zu (adv) [more than enough; ''as too much''] alltför (adv) [more than enough; ''as too much'']
zu (o) [Grad] för (o) [Grad]
zu (o) [allgemein] för (o) [allgemein]
zu (adv) [more than enough; ''as too much''] för (adv) [more than enough; ''as too much'']
zu (o) [Richtung] till (o) [Richtung]
zu (o) [allgemein] till (o) [allgemein]
zu (o) [hervorrufend] till (o) [hervorrufend]
zu (prep adj) [in the direction of] till (prep adj) [in the direction of]
zu (particle prep adv) [in the direction of, and arriving at] till (particle prep adv) [in the direction of, and arriving at]

DE SV Übersetzungen für wünschen

wünschen (v) [etwas ersehnen, erhoffen]
 • gewünscht
 • wünschst
 • wünschen
 • wünschtest
 • wünschten
 • wünsch(e)
önska (v) [etwas ersehnen, erhoffen]
 • önskad
wünschen (v) [Lust]
 • gewünscht
 • wünschst
 • wünschen
 • wünschtest
 • wünschten
 • wünsch(e)
önska (v) [Lust]
 • önskad
wünschen (v) [gern haben]
 • gewünscht
 • wünschst
 • wünschen
 • wünschtest
 • wünschten
 • wünsch(e)
önska (v) [gern haben]
 • önskad
wünschen (v) [wollen]
 • gewünscht
 • wünschst
 • wünschen
 • wünschtest
 • wünschten
 • wünsch(e)
önska (v) [wollen]
 • önskad
wünschen (v) [etwas ersehnen, erhoffen]
 • gewünscht
 • wünschst
 • wünschen
 • wünschtest
 • wünschten
 • wünsch(e)
bjuda (v) [etwas ersehnen, erhoffen]
 • bjuden
wünschen (v) [wollen] vilja (v) [wollen]
wünschen (n v) [to hope for an outcome]
 • gewünscht
 • wünschst
 • wünschen
 • wünschtest
 • wünschten
 • wünsch(e)
önska (n v) [to hope for an outcome]
 • önskad
wünschen (v) [gern haben] vilja ha (v) [gern haben]
wünschen (n v) [to hope, to wish]
 • gewünscht
 • wünschst
 • wünschen
 • wünschtest
 • wünschten
 • wünsch(e)
drömma (n v) [to hope, to wish]
 • drömd
wünschen (v) [allgemein] önska sig (v) [allgemein]

DE SV Übersetzungen für übrig

übrig (o) [restlich] över (o) [restlich]
übrig (a) [allgemein] övrig (a) [allgemein]
übrig (a) [allgemein] återstående (a) [allgemein]
übrig (o) [restlich] till övers (o) [restlich]
übrig (o) [restlich] kvar (o) [restlich]

DE SV Übersetzungen für lassen

lassen (v)
 • gelassen
 • lässt
 • lassen
 • ließest
 • ließen
 • lass
lämna (v)
 • lämnad
lassen (v)
 • gelassen
 • lässt
 • lassen
 • ließest
 • ließen
 • lass
släppa (v)
 • släppt
lassen (v) [Stück]
 • gelassen
 • lässt
 • lassen
 • ließest
 • ließen
 • lass
lämna (v) [Stück]
 • lämnad
lassen (v) [etwas nicht tun]
 • gelassen
 • lässt
 • lassen
 • ließest
 • ließen
 • lass
lämna (v) [etwas nicht tun]
 • lämnad
lassen (v)
 • gelassen
 • lässt
 • lassen
 • ließest
 • ließen
 • lass
låta (v)
 • låten
lassen (v) [Erlaubnis]
 • gelassen
 • lässt
 • lassen
 • ließest
 • ließen
 • lass
låta (v) [Erlaubnis]
 • låten
lassen (v) [etwas nicht tun]
 • gelassen
 • lässt
 • lassen
 • ließest
 • ließen
 • lass
låta (v) [etwas nicht tun]
 • låten
lassen (v) [Mathematik]
 • gelassen
 • lässt
 • lassen
 • ließest
 • ließen
 • lass
anta (v) [Mathematik]
 • antagen
lassen (v) [Stück] lämna kvar (v) [Stück]
lassen (v) [Erlaubnis]
 • gelassen
 • lässt
 • lassen
 • ließest
 • ließen
 • lass
tillåta (v) [Erlaubnis]
 • tillåten
DE Phrasen mit viel zu wünschen übrig lassen SV Übersetzungen
- Der Bildungsstand und die technischen Möglichkeiten der Zivilgesellschaft und der afrikanischen Bevölkerung lassen noch sehr zu wünschen übrig, insbesondere betrifft dies Frauen. - Kapacitetsuppbyggnaden vad gäller de mänskliga och tekniska resurserna i Afrikas civila samhälle är fortfarande mycket bräcklig, särskilt i fråga om kvinnorna.
Immerhin lässt das Funktionieren des IWF einiges zu wünschen übrig. IMF:s drift lämnar för övrigt mycket att önska.
Der Informationsaustausch zwischen den Mitgliedstaaten und zwischen ihnen und der Kommission lässt sehr zu wünschen übrig. Informationsutbytet medlemsstaterna emellan och mellan medlemsstaterna och kommissionen lämnar mycket övrigt att önska.
Hier lassen der Komfort für die Zuschauer und die technische Qualität jedoch oft zu wünschen übrig. Här lämnar emellertid publikkomfort och teknisk kvalitet mycket övrigt att önska.
Die Leistungen des Großteils der übrigen Mitgliedstaaten lassen viel zu wünschen übrig. Resultaten i de flesta övriga medlemsstater lämnar mycket att önska.
Ferner erklärt der Rechnungshof, dass die Kontrolle der Durchführung der Fischereiaktivitäten ernsthaft zu wünschen übrig lässt. Revisionsrätten påpekar också att kontrollen över fiskeverksamheten lämnar mycket i övrigt att önska.
Das wäre insbesondere der Fall, falls die Umsetzung der vereinbarten Selbstverpflichtung zu wünschen übrig lässt. Detta skulle bli aktuellt i synnerhet om genomförandet av det överenskomna åtagandet skulle visa sig otillfredsställande.
Im Übrigen lässt die Vergleichbarkeit zu wünschen übrig, und an Kohärenz fehlt es völlig. För övrigt är det svårt att jämföra uppgifterna och det råder brist på konsekvens.
In dieser Hinsicht lässt der Vorschlag eher zu wünschen übrig. I detta avseende är förslaget ganska blygsamt.
Derzeit lasse die Qualität der der Kommission vorliegenden Daten noch zu wünschen übrig. Ledamöterna är däremot kritiska till den tidsplan som gällt beslutet om utvidgningen av euroområdet och anser att Europaparlamentet inte förfogat över tillräckligt med tid.
E. in der Erwägung, dass der gute Ruf des europäischen Gesetzgebers bei Bürgern und Unternehmen in der Union deutlich zu wünschen übrig lässt, insbesondere, da die Rechtsvorschriften, da sie oft ein Ergebnis schwieriger politischer Kompromisse sind, an Klarheit zu wünschen übrig lassen und die Mitgliedstaaten nicht in der Lage oder bereit sind, diese korrekt umzusetzen, E. Det anseende som gemenskapens lagstiftare har bland medborgare och företag i unionen skulle kunna vara betydligt bättre, särskilt eftersom lagstiftningen ofta är ett resultat av en svår politisk kompromiss och brister i tydlighet och medlemsstaterna inte kan eller vill genomföra den på ett korrekt sätt.
Entsprechend lässt die Wirksamkeit des derzeitigen Solidaritätsfonds im Agrarsektor viel zu wünschen übrig, insbesondere aufgrund der Tatsache, dass Dürren aus dem Anwendungsbereich ausgeschlossen sind. Enligt samma resonemang lämnar solidaritetsfondens effektivitet inom jordbruket mycket i övrigt att önska, i första hand därför att fonden inte omfattar torka.
- Außerdem lässt die Genauigkeit der statistischen Daten bislang zu wünschen übrig. – när det gäller korrektheten i de relevanta statistiska uppgifterna.
Auch die Behandlung von Minderheiten lässt zu wünschen übrig. Beslutsförfarande: EP:s arbetsordning
die soziale Lage in den Gebieten jedoch noch sehr zu wünschen übrig lässt; f) e) Socialt är situationen långt ifrån tillfredsställande på det palestinska territoriet.
Auch lassen die tierärztlichen Kontrollen zu wünschen übrig. Veterinärbesiktningarna lämnar också åtskilligt övrigt att önska.
Aus Veröffentlichungen in der griechischen Presse geht hervor, dass die Fortschritte bei der Umsetzung des grenzübergreifenden Programms Interreg III in Griechenland zu wünschen übrig lassen. Enligt uppgifter i grekisk press går genomförandet av det gränsöverskridande programmet för Grekland inom Interreg III långsamt.
Die Einhaltung der Verordnung lässt jedoch zu wünschen übrig. Efterlevnaden av förordningen lämnar dock mycket övrigt att önska.
Seine hygienischen Bedingungen und der Schutz der Privatsphäre lassen zu wünschen übrig, und die Anzahl der Betten ist unzureichend. Hygieniska förhållanden, möjligheter till privatliv och antalet sängplatser är otillräckliga.
Auch der Umgang mit Beschwerden lasse zu wünschen übrig. Det brister också i behandlingen av klagomål.
Der Mehrwert ist jedoch mehr als fraglich: Die Resultate lassen zu wünschen übrig, und die Kontrolle ist unzureichend, nicht zuletzt aufgrund der großen Entfernungen zu Brüssel. Mervärdet av detta är desto mer tveksamt: Resultaten lämnar mycket kvar att önska och kontrollen är otillräcklig – inte minst på grund av de stora avstånden till Bryssel.
Die vorläufige Antwort der Kommission lässt viel zu wünschen übrig. Kommissionens svar så långt lämnar en del övrigt att önska.
Zum einen lässt diese Umsetzung in vielen Mitgliedstaaten zu wünschen übrig. För det första lämnar tillämpningen av den i flera medlemsstater åtskilligt övrigt att önska.
Deshalb dürfen wir auf keinen Fall zulassen, dass sich die Lage der Menschen mit Behinderungen, die ohnehin viel zu wünschen übrig lässt, weiter verschlechtert. Vi får under inga omständigheter tillåta att situationen för de funktionshindrade försämras, eftersom den redan nu lämnar åtskilligt övrigt att önska.
Nizza stelle allerdings keinen Fortschritt dar und die Transparenz lasse zu wünschen übrig. Inom åtgärderna för styrning av jordbruket vill parlamentet särskilt främja djurskydd och ge bidrag till att ställa om tobaksodlingar till andra grödor.
Nizza stelle allerdings keinen Fortschritt dar und die Transparenz lasse zu wünschen übrig. Han var förvånad att media skriver så lite om det spännande arbete som pågår i konventet.