Gesuchter Begriff vernünftig hat 13 Ergebnisse
DE Deutsch SV Schwedisch
vernünftig (a) [Verstand] förståndig (a) [Verstand]
vernünftig (a) [Verstand] förnuftig (a) [Verstand]
vernünftig (a) [Entscheidung] förståndig (a) [Entscheidung]
vernünftig (a) [Benehmen] förnuftig (a) [Benehmen]
vernünftig (a) [Entscheidung] förnuftig (a) [Entscheidung]
DE Deutsch SV Schwedisch
vernünftig (adj adv) [appropriate] passande (adj adv) [appropriate]
vernünftig (o) [Verstand] förnuftigt (o) [Verstand]
vernünftig (o) [Verstand] rationellt (o) [Verstand]
vernünftig (a) [Rat] klok (a) [Rat]
vernünftig (a) [Rat] välgrundad (a) [Rat]
vernünftig (adj) [able to answer reasonably for one's conduct] ansvarsfull (adj) [able to answer reasonably for one's conduct]
vernünftig (adj) [able to answer reasonably for one's conduct] ansvarskännande (adj) [able to answer reasonably for one's conduct]
vernünftig (adj) [able to answer reasonably for one's conduct] ansvarstagande (adj) [able to answer reasonably for one's conduct]
DE Phrasen mit vernünftig SV Übersetzungen
Diese beiden Schätzungen erscheinen vernünftig. Dessa beräkningar förefaller rimliga. Kostnaden för personalåtgärdsplanen skulle ge [...] per anställd, vilket är acceptabelt.
sie waren aus der Sicht eines privaten Kapitalgebers wirtschaftlich vernünftig. var ekonomiskt rationella med en privat investerares synsätt.
Das müsste von einem vernünftig handelnden privaten Kapitalgeber gemacht werden. Detta skulle varje rationell privat investerare ha gjort.
sie müssen hinsichtlich der vorgeschlagenen Durchführung vernünftig sein. Ha ett korrekt förslag till genomförande.
Alle herangezogenen Annahmen müssen vernünftig und zu rechtfertigen sein. Alla antaganden som använts ska vara rimliga och kunna motiveras.
Die mit LOT getroffenen Vereinbarungen über die Stundung von Flughafengebühren seien marktkonform und wirtschaftlich vernünftig gewesen. De avtal som ingåtts med LOT om att skjuta upp betalningen av flygplatsavgifter var marknadsförenliga och var dessutom den ekonomiskt sett mest rationella lösningen.
Der Beamte sollte fair und vernünftig handeln. Tjänstemannen skall agera rättvist och skäligt.
Der/die Bedienstete sollte fair und vernünftig handeln. Den anställde skall agera rättvist och skäligt.
Ist dies vernünftig? Är detta rimligt?
Beide Vorschläge sind vernünftig, und der Berichterstatter unterstützt sie uneingeschränkt. Båda dessa förslag är goda och föredraganden stödjer dem fullt ut.
Dieser Vorschlag erscheint vernünftig. Detta förslag tycks rimligt.
Deshalb ist es nunmehr vernünftig, ein absolutes Testverbot für kosmetische Zwecke einzuführen. Därför är det nu rimligt att införa ett totalförbud mot djurförsök för kosmetiska produkter.
Daher erscheint es vernünftig, Definitionen und Verpflichtungen stärker aufeinander abzustimmen. Det är därför lämpligt att harmonisera definitioner och skyldigheter.
Diese Lösung ist im Übrigen vernünftig. Detta beslut måste betraktas som sunt förnuft.
Der Berichterstatter erachtet das vorgeschlagene Abkommen als vernünftig und ausgeglichen. Föredraganden anser att utkastet till avtal är rimligt och väl avvägt.
Eine zu starre Regelung ist sicherlich nicht vernünftig. Alltför rigida bestämmelser vore säkerligen oklokt.
Einige Zahlen sind besorgniserregend, und Übergangsfristen erscheinen deshalb vernünftig. Vissa sifferuppgifter är oroväckande, och övergångsperioder verkar därför vara en rimlig lösning.
Angesichts dessen sei es nicht vernünftig, die europäische Agrarproduktion zu drosseln. Frankrike är sedan den 1 juli ordförandeland i EU.
Diese Empfehlung erscheint der Berichterstatterin äußerst vernünftig. Föredraganden anser att denna rekommendation är synnerligen förnuftig.
Ein vernünftig geplanter und umgesetzter Emissionshandel kann das umfangreiche bestehende bewährte, getestete und wirksame Instrumentarium ergänzen. Om systemet för handel med utsläppsrätter utformas och genomförs ordentligt kan det bli ett komplement till den breda uppsättning av beprövade och effektiva redskap vi redan har.
Generell scheint der Vorschlag vernünftig zu sein. Generellt förefaller förslaget motiverat.
Insgesamt erscheint der Vorschlag der Kommission vernünftig und ausgewogen. Kommissionens förslag verkar överlag rimligt och välbalanserat.
Insgesamt ist der Vorschlag der Kommission wohl vernünftig und ausgewogen. Som helhet ter sig kommissionens förslag förnuftigt och välavvägt.
sie darauf achten, daß vernünftig gestaltete Eintragungsgebühren zu einer höheren Beteiligung führen. se till att rimliga registreringsavgifter leder till högre deltagande.
fair und vernünftig handeln. rättvist och skäligt.
Die Pläne der EU seien sehr vernünftig. Men vi måste vara pragmatiska och rimliga i våra förväntningar.
Es sei nicht vernünftig, jedes Medikament verschreibungspflichtig zu machen. Kommissionens förslag främjar utvecklingen av nya läkemedel, ansåg hon.
Es sei nicht vernünftig, jedes Medikament verschreibungspflichtig zu machen. Därför uppmans kommissionen att så snart som möjligt lämna förslag till lagstiftning.