DE Phrasen mit vara i form SV Übersetzungen
I. FORM DER MASSNAHMEN I. ÅTGÄRDERNAS FORM
I. FORM DER MASSNAHMEN I. ÅTGÄRDERNAS FORM
Schwedisch:„vara som exporteras i enlighet med artikel 4.1 första stycket i förordning (EG) nr 247/2006“. På svenska: ”vara som exporteras i enlighet med artikel 4.1 första stycket i förordning (EG) nr 247/2006”.
Schwedisch:„vara som exporteras i enlighet med artikel 4.2 i förordning (EG) nr 247/2006“. På svenska: ”vara som exporteras i enlighet med artikel 4.2 i förordning (EG) nr 247/2006”.
Schwedisch ”[Socker] eller [isoglukos] eller [inulinsirap] som inte anses vara ’utomkvotsprodukter’ för export utan bidrag.” på svenska ”[Socker] eller [isoglukos] eller [inulinsirap] som inte anses vara ’utomkvotsprodukter’ för export utan bidrag.”
Schwedisch ”[Socker] eller [isoglukos] eller [inulinsirap] som inte anses vara ’utomkvotsprodukter“ för export utan bidrag‘ på svenska ”[Socker] eller [isoglukos] eller [inulinsirap] som inte anses vara ’utomkvotsprodukter” för export utan bidrag”
Herr Guillermo FERNÁNDEZ VARA, Presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo FERNÁNDEZ VARA, Presidente de la Junta de Extremadura,
Vereinigungen, denen auch Mitglieder mit öffentlich-rechtlichem Auftrag angehören, sind KRO, AVRO, NCRV, EO, TROS, BNN, VARA und VPRO. Sammanslutningarna med medlemmar är KRO, AVRO, NCRV, EO, TROS, BNN, VARA och VPRO.
Die VARA z. B. verbuchte Anfang 1994 eine negative Programmrücklage von 8,5 Mio. EUR. VARA hade t.ex. en negativ programreserv på 8,5 miljoner euro i början av 1994.
Form I-551 Alien registration receipt card (Wiedereinreisedokument) (unbeschränkte Gültigkeit) Form I-551 Alien registration receipt card (giltigt i 2–10 år),
Form I-327 Re-entry document (zwei Jahre gültig — ausgestellt an Inhaber eines I-551) Form I-551 Alien registration receipt card (obegränsad giltighet),
1 FORM UND ABMESSUNGEN VON RÜCKSTRAHLERN DER KLASSE I A ODER I B FORM OCH MÅTT FÖR REFLEXANORDNINGAR AV KLASSERNA I A ELLER I B
1 FORM UND ABMESSUNGEN VON RÜCKSTRAHLERN DER KLASSE I A ODER I B FORM OCH MÅTT FÖR REFLEXANORDNINGAR AV KLASSERNA I A ELLER I B
Rio Borsa - Torrente Vara Rio Borsa - Torrente Vara
Parco della Magra - Vara Parco della Magra - Vara
Schwedisch ’Socker som inte anses vara ’utomkvotsprodukter’ för export utan bidrag.’ “ på svenska ’Socker som inte anses vara ’utomkvotsprodukter’ för export utan bidrag.’ ”
Schwedisch ”vara som exporteras i enlighet med artikel 14.1 första stycket i förordning (EU) nr 228/2013” På svenska ”vara som exporteras i enlighet med artikel 14.1 första stycket i förordning (EU) nr 228/2013”
Schwedisch ”vara som exporteras i enlighet med artikel 14.2 i förordning (EU) nr 228/2013” På svenska ”vara som exporteras i enlighet med artikel 14.2 i förordning (EU) nr 228/2013”
für OP I – Form der bekämpften materiellen Entbehrung. När det gäller operativa program I, den typ av materiell fattigdom som stödet avser.
Vara vald, Vara vald.
%quot%15. Gesamtheit der folgenden Märkte: Helsingborg, Vara, Trelleborg, Skövde, Skara, Kalmar, Umea, Kävlinge%quot%. %quot%15. Samtliga följande marknader: Helsingborg, Vara, Trelleborg, Skövde, Skara, Kalmar, Umeå och Kävlinge.%quot%
i) die gewählte Form der Zustellung und i) vilket sätt som använts för delgivning,
i) 11 967 Millionen ECU in Form von Zuschüssen, davon: i) 11 967 miljoner ecu i form av subventioner, varav
i) Verbreitung wissenschaftlicher Erkenntnisse in allgemeinverständlicher Form, i) Popularisering av vetenskaplig kunskap.
20. Anbuden från Konsum och Lidl verkar vara direkt jämförbara och inga särskilda villkor verkar vara kopplade till Lidls anbud. Höjningarna av försäljningspriset efter det att Lidl tillkännagav sitt anbud stödjer denna preliminära slutsats. 20. Anbuden från Konsum och Lidl verkar vara direkt jämförbara och inga särskilda villkor verkar vara kopplade till Lidls anbud. Höjningarna av försäljningspriset efter det att Lidl tillkännagav sitt anbud stödjer denna preliminära slutsats.
23. Konsum verkar vara ett i huvudsak regionalt företag, men det är också kopplat till KF, en stor sammanslutning av svenska kooperativa föreningar, som också bedriver verksamhet i Norge. 23. Konsum verkar vara ett i huvudsak regionalt företag, men det är också kopplat till KF, en stor sammanslutning av svenska kooperativa föreningar, som också bedriver verksamhet i Norge.
122. Kommissionen har i sin tolfte rapport om konkurrenspolitiken [33] redogjort för hur den kommer att bedöma förenligheten av stöd enligt artikel 87.3 c. Om stöd skall anses vara förenliga med den gemensamma marknaden måste de uppfylla följande kriterier: 122. Kommissionen har i sin tolfte rapport om konkurrenspolitiken [33] redogjort för hur den kommer att bedöma förenligheten av stöd enligt artikel 87.3 c. Om stöd skall anses vara förenliga med den gemensamma marknaden måste de uppfylla följande kriterier:
- Stödet skall vara nödvändigt för att dessa resultat skall kunna uppnås, och målet skall inte kunna uppnås utan stödet. - Stödet skall vara nödvändigt för att dessa resultat skall kunna uppnås, och målet skall inte kunna uppnås utan stödet.
(18) Avsnitt E.3.2 i miljöstödsriktlinjerna innehåller regler för bedömning av om driftsstöd i form av nedsättningar eller befrielser från miljöskatter är förenligt med den gemensamma marknaden. Enligt punkt 51.1 b i miljöstödsriktlinjerna kan en nedsättning av en miljöskatt som avser en harmoniserad gemenskapsskatt vara berättigad om det belopp företaget betalar efter nedsättningen fortfarande är högre än gemenskapens harmoniserade minimibelopp. (18) Avsnitt E.3.2 i miljöstödsriktlinjerna innehåller regler för bedömning av om driftsstöd i form av nedsättningar eller befrielser från miljöskatter är förenligt med den gemensamma marknaden. Enligt punkt 51.1 b i miljöstödsriktlinjerna kan en nedsättning av en miljöskatt som avser en harmoniserad gemenskapsskatt vara berättigad om det belopp företaget betalar efter nedsättningen fortfarande är högre än gemenskapens harmoniserade minimibelopp.
Gianneschi, "Varor och märken - om att vara och märkas", Licentiatuppsats i företagsekonomi, Företagsekonomiska institutionen, Universität von Göteborg, 2007. . Gianneschi, ”Varor och märken – om att vara och märkas”, licentiatuppsats i företagsekonomi, Företagsekonomiska institutionen, Göteborgs Universitet, 2007. .
(i) Form und Stil der Urteile i) Domslutens form och stil

DE Wörter ähnlich wie vara i form