DE Phrasen mit slut an SV Übersetzungen
Hiervon 15000 t an Norwegen, 30000 t an Island und 10000 t an die Färöer. Av vilka 15000 ton tilldelas Norge, 30000 ton Island och 10000 ton Färöarna.
Ankunft und Abfahrt an Übergabe-, Wagenübergangs- und an vertraglich vereinbarten Meldepunkten (zum Beispiel an Anschlussstellen). Ankomst till och avgång från överlämnandepunkter, utväxlingspunkter och avtalade rapporteringspunkter (t.ex. hanteringspunkter).
Diese Entscheidung ist an die Französische Republik, an Irland und an die Italienische Republik gerichtet. Detta beslut riktar sig till Republiken Frankrike, Republiken Irland och Republiken Italien.
An diese Behandlung schließt sich an: Denna behandling ska följas av antingen
Phytoplankton: Parameter zeigen Gehalt an Biomasse an Fytoplankton: parameter som indikerar biomassa
Phytoplankton: Parameter zeigt Gehalt an Biomasse an Fytoplankton: parameter som indikerar biomassa
übermäßiger Verschleiß an Hebellagerung oder an Ratschenvorrichtung för stort slitage på manöverarmens axel eller låsmekanismen
Die Kommission schickte Fragebogen an alle bekanntermaßen betroffenen Parteien sowie an alle anderen Parteien, die innerhalb der in der Einleitungsbekanntmachung angegebenen Frist darum ersuchten, also an den Antragsteller, an andere bekannte Unionshersteller, an die bekannten ausführenden Hersteller in der VR China und an einen Herstellerverband (einen Papierverband), an die Vertreter des betroffenen Landes, an die bekannten Einführer, an die bekannten Verwender, an die bekannten Hersteller in den USA, an einen Herstellerverband (einen Papierverband) in den USA und an einen Hersteller in Thailand. Kommissionen sände frågeformulär till alla parter som såvitt känt var berörda och till alla övriga parter som begärde det inom de tidsfrister som angavs i tillkännagivandet om inledande, det vill säga klaganden, andra kända unionstillverkare, de kända exporterande tillverkarna i Kina och en intresseorganisation (en intresseorganisation som företräder papperstillverkare), företrädarna för det berörda landet, kända importörer, kända användare, kända tillverkare i Förenta staterna, en intresseorganisation (en intresseorganisation som företräder papperstillverkare) i Förenta staterna och en tillverkare i Thailand.
Sonstiges Naturvermögen (AN.213, AN.214 und AN.215) Övriga naturresurser (AN.213, AN.214 och AN.215)
Nutzungsrechte an produzierten Vermögensgütern (AN.221) Överlåtbara operationella leasingkontrakt (AN.221)
AN.113 + AN.114 Ausrüstungen + Waffensysteme AN.113 +AN.114 Maskiner och inventarier + vapensystem
Auftragsvergabe an ein Gemeinschaftsunternehmen oder an einen Auftraggeber, der an einem Gemeinschaftsunternehmen beteiligt ist Kontrakt som tilldelas ett samriskföretag eller en upphandlande enhet som ingår i ett samriskföretag
20. Under perioden 2001-2004 anpassades personalstyrkan på Vägaffärsverket till de krav som gäller på en konkurrensutsatt marknad. Antalet fast anställda minskade med 1742 personer: vid övergångsperiodens slut hade Vägaffärsverket den 1 januari 2005 en fast anställd personal på 2240 personer, jämfört med 3982 när övergångsperioden började. 20. Under perioden 2001-2004 anpassades personalstyrkan på Vägaffärsverket till de krav som gäller på en konkurrensutsatt marknad. Antalet fast anställda minskade med 1742 personer: vid övergångsperiodens slut hade Vägaffärsverket den 1 januari 2005 en fast anställd personal på 2240 personer, jämfört med 3982 när övergångsperioden började.
Beschilderung an Grenzübergängen an EU-Außengrenzen * Minimibeteckningar på skyltar vid yttre gränsövergångsställen *
Beschilderung an Grenzübergängen an EU-Außengrenzen Minimibeteckningar på skyltar vid yttre gränsövergångsställen
Eindeutig mangelt es an Analyse, an einer echten Folgenabschätzung und an Überwachung. Det är tydligt att analyserna inte är tillräckliga och att verklig konsekvensbedömning och övervakning saknas.
Knüpft an den Gemeinsamen Standpunkt an. Överensstämmer med den gemensamma ståndpunkten.
angesichts der irreparablen Schäden am architektonischen Erbe, an Wald, an der Landschaft, an Schutzgebieten und an Fauna und Flora, Outplånliga spår har lämnats i det arkitektoniska arvet, skogar, landskap, skyddade områden, fauna och flora.
Anweisungen an an Bord befindliche Personen; Instruktioner till personer ombord.
Weiterübertragung an Drittländer oder an internationale Einrichtungen Överföring till tredjeländer eller till internationella organ
an den Rat oder an die Kommission till rådet och kommissionen