Gesuchter Begriff separat hat 14 Ergebnisse
DE Deutsch SV Schwedisch
separat (adj v n) [apart from; not connected to] avskild (adj v n) [apart from; not connected to]
separat (adj v n) [followed by "from": not together with] skild (adj v n) [followed by "from": not together with]
separat (a) [allgemein] åtskild (a) [allgemein]
separat (a) [allgemein] separat (a) [allgemein]
separat (adj v n) [apart from; not connected to] separat (adj v n) [apart from; not connected to]
DE Deutsch SV Schwedisch
separat (adj v n) [followed by "from": not together with] separat (adj v n) [followed by "from": not together with]
separat (adj v n) [apart from; not connected to] skiljd (adj v n) [apart from; not connected to]
DE Phrasen mit separat SV Übersetzungen
Lebensfähige und nicht lebensfähige Rückstände sind separat zu bewerten. Vid utvärderingen skall icke-viabla och viabla resthalter hållas isär.
Lebensfähige und nicht lebensfähige Rückstände sind separat zu bewerten. Vid utvärderingen ska icke-viabla och viabla rester hållas isär.
Diese Materialart ist separat zu verbuchen. Särskilda poster måste skapas för denna typ av material.
Stängelstücke mit Symptomen aussondern und separat testen (siehe Abschnitt II). Lägg undan alla stjälksegment med symtom och testa dem separat (se avsnitt II).
Wagenübergangsmeldungen werden separat in Kapitel 4.2.9 (Berichtswesen Wagenübergang) beschrieben. Rapportering om utväxling av vagnar beskrivs separat i avsnitt 4.2.9:
Nettoniederschlags-, Stammabfluss- bzw. Freiluftproben sind separat zu analysieren. Prover från krondropp, stamavrinning och från öppet fält skall analyseras var för sig.
Diese Ablehnung kann nicht separat angefochten werden. Ett sådant avslagsbeslut får inte överklagas särskilt.
Diese Ablehnung kann nicht separat angefochten werden. Ett sådant avslagsbeslut får inte överklagas särskilt.
Zwei Signalhörner mit separat ausgegebenen Tönen. Två tyfoner med olika ljud.
Jedes Merkmal ist separat zu beurteilen. Varje egenskap ska bedömas sensoriskt var för sig.
Elektromotor (jeden Elektromotortyp separat beschreiben) Elektrisk motor (beskriv varje typ av elektrisk motor separat)
Sie müssen separat geerdet sein. De skall ha en separat jordledning.
Sie müssen separat geerdet sein. De ska ha en separat jordledning.
Neue Wirbeltierstudien, die der Antragsteller vorlegen möchte, werden separat aufgeführt. I den uppdaterade redogörelsen ska de nya studier om ryggradsdjur som sökanden planerar att lämna in anges separat.
Die Ratingagentur kann auch separat beantragen, Kreditvärderingsinstitutet får även ansöka separat om att undantas
andere LAG separat. andra LAGs separat.
Hierzu ist anzumerken, dass jeder Einzelfall separat beurteilt werden muss. Det noteras i detta sammanhang att varje fall måste bedömas för sig.
Unsicherheitsvorgaben gelten für jede Emissionsquelle separat Osäkerhetskrav gäller separat för varje utsläppskälla
Hierzu ist darauf hinzuweisen, dass jeder Einzelfall separat beurteilt wird. I detta avseende konstateras det att varje fall bedöms utifrån sina egna förutsättningar.
Muskelfleisch der Extremitäten (separat), muskelkött från bihang (separat),
braune Fleisch (separat), brunt krabbkött (separat),
Typ: integriert/abnehmbar/separat (4) Typ: inbyggda/löstagbara/separata (4)
Folgende Messgrößen sollten separat ausgewiesen werden: Följande föreningar bör rapporteras separat:
Jede Transaktion ist separat zu melden. Varje transaktion ska rapporteras separat.
Sie müssen separat geerdet sein; De ska ha en separat anslutning till jord.
b) Das Melken wird in jeder Produktionseinheit separat durchgeführt und b) mjölkning i varje enhet utförs separat, och
separat auf der Verpackung anzubringen. separat på förpackningen.
jeder separat z.B. all separat producerad
SV Schwedisch DE Deutsch
separat (adj v n) [apart from; not connected to] avskild (adj v n) [apart from; not connected to]
separat (adj v n) [followed by "from": not together with] skild (adj v n) [followed by "from": not together with]
separat (a) [allgemein] åtskild (a) [allgemein]
separat (a) [allgemein] separat (a) [allgemein]
separat (adj v n) [apart from; not connected to] separat (adj v n) [apart from; not connected to]
separat (adj v n) [followed by "from": not together with] separat (adj v n) [followed by "from": not together with]
separat (adj v n) [apart from; not connected to] skiljd (adj v n) [apart from; not connected to]

Schwedisch Deutsch Übersetzungen