Plankton

Biologie
 • „marine Biotoxine“ giftige Stoffe, die von Muscheln gespeichert werden, insbesondere weil diese sich von toxinhaltigem Plankton ernähren;
 • marina biotoxiner: giftiga ämnen lagrade i musslor, särskilt till följd av att de livnär sig på plankton som innehåller toxiner.
 • Die Probenahmepläne zur Prüfung auf toxinproduzierendes Plankton in den Erzeugungs- und Umsetzgewässern und auf Biotoxine in lebenden Muscheln müssen insbesondere die möglichen Schwankungen des Vorhandenseins von Plankton berücksichtigen, das marine Biotoxine produziert.
 • Provtagningsplanerna för kontroll av eventuell förekomst av toxinproducerande plankton i vattnet i produktions- och återutläggningsområden och av biotoxiner i levande musslor måste ta särskild hänsyn till eventuella variationer beträffande närvaron av plankton som innehåller marina biotoxiner.
 • regelmäßige Stichproben zur Ermittlung von Änderungen in der Zusammensetzung von toxinhaltigem Plankton und dessen geografischer Verteilung.
 • Regelbunden provtagning för att påvisa förändringar i sammansättning och geografisk fördelning av plankton som innehåller toxiner.
 • 1750 Plankton/50 Grundtrawls
 • 1750 plankton/50 botten-trålar
 • Plankton Extract ist ein aus Meeresplankton
 • Plankton Extract är ett extrakt av marina plankton
 • Die Ausgleichszahlungen dürfen gewährt werden, wenn die Kontamination der Muscheln wegen der Ausbreitung von Toxine produzierendem Plankton oder des Auftretens von Biotoxine enthaltendem Plankton aus Gründen des Gesundheitsschutzes eine Aussetzung der Ernte
 • Kompensation får ges om blötdjuren förorenats genom spridning av toxinbildande plankton eller om det förekommer plankton som innehåller biotoxiner och skörden därför tillfälligt måste upphöra för att skydda människors hälsa

Satzbeispiele & Übersetzungen

Muscheln und andere Arten, die nicht gefüttert werden, sondern sich von natürlichem Plankton ernähren:
När det gäller musslor och andra arter som inte utfodras av människan utan livnär sig på naturligt plankton:
Die Unterstützung darf nur gewährt werden, wenn die Ernte aufgrund der Kontamination der Muscheln wegen der Ausbreitung von Toxine produzierendem Plankton oder des Auftretens von Biotoxine enthaltendem Plankton ausgesetzt wird und unter der Voraussetzung, dass
Stöd får endast beviljas om skördeavbrottet beror på att blötdjuren har förorenats genom spridning av toxinbildande plankton eller förekomst av plankton som innehåller biotoxiner och om
Aufzeichnung ozeanografischer Daten wie Temperatur, Salzgehalt, Plankton, Algenblüten oder Trübung;
Registrering av oceanografiska data som temperatur, salthalt, plankton, algblomningar eller grumlighet.
Die zuständigen chilenischen Behörden haben sich verpflichtet, der Kommission regelmäßig und schnell Angaben über das Vorkommen von toxinhaltigem Plankton in den Erzeugungsgebieten zu übermitteln.
Chiles behöriga myndigheter har åtagit sig att regelbundet och snabbt ge kommissionen information om förekomsten av giftigt plankton i upptagningsområdena.
2. marine Biotoxine: giftige Stoffe, die von Muscheln, die sich von toxinhaltigem Plankton ernähren, angereichert werden;
2. marina biotoxiner: giftiga ämnen lagrade i tvåskaliga blötdjur som livnär sig på toxinhaltig plankton.
Die zuständigen australischen Behörden haben sich verpflichtet, der Kommission regelmäßig und schnell Angaben über das Vorkommen von toxinhaltigem Plankton in den Erzeugungsgebieten zu übermitteln.
Australiens behöriga myndigheter har åtagit sig att regelbundet och snabbt ge kommissionen information om förekomsten av giftigt plankton i upptagningsområdena.
Die zuständigen thailändischen Behörden haben sich verpflichtet, der Kommission regelmäßig und schnell Angaben über das Vorkommen von toxinhaltigem Plankton in den Erntegebieten mitzuteilen.
De behöriga thailändska myndigheterna har åtagit sig att regelbundet och snabbt lämna uppgifter till kommissionen om förekomsten av toxinhaltig plankton i upptagningsområdena.
Diese Filter sind von entscheidender Bedeutung für die Reduzierung der Plankton-Biomasse in den Küstengewässern.
Dessa filtrerare är av avgörande betydelse för att reducera planktonbiomassan i kusthavet.
Die Gefahr schädlicher Plankton-Verbreitung sinkt in Bereichen mit vielen Filtern.
Risken för skadliga planktonblomningar minskar i områden med många filtrerare.
Die Ursache dafür scheint der Anstieg der Meerestemperaturen zu sein, durch den Plankton und andere Nahrungsorganismen nahe an die Küste gelangen.
Orsaken verkar vara stigande vattentemperaturer som för plankton och andra mikroorganismer närmare kusten.
Viele Plastikteilchen landen im Plankton, in Algen oder in den Tiefen des Meeres.
Många bitar av plast hamnar i plankton, i alger eller på havets botten.
Aufgrund ihrer sehr geringen Größe ähneln sie Plankton und werden deshalb von Fischen gefressen.
Eftersom de är så oerhört små, liknande plankton till storleken, kan fiskarna svälja dem.
marine Biotoxine: giftige Stoffe, die von Muscheln, die sich von toxinhaltigem Plankton ernähren, gespeichert werden;
"marina biotoxiner": giftiga ämnen lagrade i musslor som livnär sig på toxinhaltig plankton.
toxinproduzierendes Plankton in den Erzeugungs- und Umsetzgewässern und Biotoxine in lebenden Muscheln nachzuweisen;
kontrollera eventuell förekomst av toxinproducerande plankton i vattnet i upptagnings- och återutläggningsområden och av biotoxiner i levande musslor,
Der Probenahmeplan zur Prüfung auf toxinproduzierendes Plankton in den Erzeugungs- und Umsetzgewässern und auf Biotoxine in lebenden Muscheln muss insbesondere die möglichen Schwankungen des Vorhandenseins von Plankton berücksichtigen, das marine Biotoxine produziert.
Provtagningsplanen för kontroll av eventuell förekomst av toxinproducerande plankton i vattnet i upptagnings- och återutläggningsområden och av biotoxiner i levande musslor måste ta särskild hänsyn till eventuella variationer beträffande närvaron av plankton som innehåller marina biotoxiner.
toxinproduzierendes Plankton in den Erzeugungs- und Umsetzgewässern und Biotoxine in lebenden Muscheln vorhanden ist;
eventuell förekomst av toxinproducerande plankton i vattnet i produktions- och återutläggningsområdena och av biotoxiner i levande musslor, och
Die Probenahmepläne zur Prüfung auf toxinproduzierendes Plankton in den Erzeugungs- und Umsetzgewässern und auf Biotoxine in lebenden Muscheln müssen insbesondere die möglichen Schwankungen des Vorhandenseins von Plankton berücksichtigen, das marine Biotoxine produziert.
Provtagningsplanerna för kontroll av eventuell förekomst av toxinproducerande plankton i vattnet i produktions- och återutläggningsområden och av biotoxiner i levande musslor måste ta särskild hänsyn till eventuella variationer beträffande närvaron av plankton som innehåller marina biotoxiner.
regelmäßige Stichproben zur Ermittlung von Änderungen in der Zusammensetzung von toxinhaltigem Plankton und dessen geografischer Verteilung.
Regelbunden provtagning för att påvisa förändringar i sammansättning och geografisk fördelning av plankton som innehåller toxiner.

plankton (Nomen)

1

Plankton (n)

biologi