DE Phrasen mit plancks konstant SV Übersetzungen
Die Produktivität war im Bezugszeitraum weitgehend konstant. Produktiviteten låg på en relativt stabil nivå under denna period.
Die Produktionskapazität blieb im Bezugszeitraum konstant. Produktionskapaciteten var stabil under skadeundersökningsperioden.
Die Produktionskapazität blieb im Bezugszeitraum konstant. Produktionskapaciteten förblev stabil under skadeundersökningsperioden.
Die Produktionskapazität blieb im Bezugszeitraum konstant. Tillverkningskapacitet var stabil under skadeundersökningsperioden.
Die Kapazitätsauslastung blieb im gesamten Bezugszeitraum konstant. Kapacitetsutnyttjandet låg på en stabil nivå under skadeundersökningsperioden.
Die SBS-Produktionskapazität blieb im Bezugszeitraum konstant. Produktionskapaciteten för SBS-gummi förblev oförändrad under skadeundersökningsperioden.
Insgesamt blieb er aber konstant (– 1 %). Det låg emellertid på det hela taget kvar på samma nivå (– 1 %).
Die ersten 8 Ziffern sind konstant: „05040501“. De första 8 siffrorna är alltid ”05040501”.
Ihre Produktionskapazität blieb im selben Zeitraum konstant. Företagets produktionskapacitet var oförändrad under perioden.
Wasserbad mit konstant 20 °C Vattenbad som hålls vid 20 °C
Die Beobachtungsbedingungen sollten möglichst konstant sein. Man bör eftersträva minimala variationer i observationsbetingelserna.
Die Beobachtungsbedingungen sollten möglichst konstant sein. Ansträngningar bör göras för att säkerställa att variationer i observationsbetingelserna är minimala.
oder, wenn Cw konstant ist: eller om Cw är konstant:
Die Einstellung des Prüfstands muss zeitlich konstant sein. Dynamometerns inställning skall inte påverkas under tiden.
Konstant gehaltener Pool Statisk pool
Konstant gehaltener Pool für Bonitätsstufe 3 Statisk pool för kreditkvalitetssteg 3
Konstant gehaltener Pool für die Kreditqualitätsstufe 3 Statisk pool för kreditkvalitetssteg 3
Der Marktanteil der Einfuhren aus Thailand blieb im Bezugszeitraum konstant. Marknadsandelen för import från Thailand förblev konstant under skadeundersökningsperioden.
Seine Produktionskapazität blieb im selben Zeitraum konstant. Unionsindustrins produktionskapacitet låg still under denna tidsperiod.
M′ sik,j = 1 = konstant M′ sik,j = 1 = konstant
M’ sik,j = 1 = konstant M' sik,j = 1 = konstant
Die ersten 8 Ziffern sind konstant: „05046001“. De första 8 siffrorna är alltid ”05046001”.
konstant Konstant
Die Testbedingungen sollten möglichst konstant sein. Ansträngningar bör göras för att säkerställa att variationerna i testbetingelserna är minimala.
Die Produktionskapazität blieb im Bezugszeitraum insgesamt konstant. Produktionskapaciteten förblev totalt sett stabil under skadeundersökningsperioden.
konstant oder variabel Fast eller rörlig
(49) Die Produktionskapazität blieb im Bezugszeitraum konstant. (49) Produktionskapaciteten var stabil under skadeundersökningsperioden.
Die Zahl der Inspektionsbesuche soll konstant bleiben. Antalet inspektionsuppdrag skall vara oförändrat.
relativ konstant. att vara relativt konstant.
Dieser Prozentsatz ist seither konstant geblieben. Överexploateringen har ökat konstant.

SV Wörter ähnlich wie plancks konstant