Gesuchter Begriff Passivseite hat 2 Ergebnisse
Gehe zu
DE Deutsch SV Schwedisch
Passivseite (n) [Buchhaltung] {f} debet (n) [Buchhaltung] (u)
Passivseite (n) [Buchhaltung] {f} debetsida (n) [Buchhaltung] (u)
DE Phrasen mit passivseite SV Übersetzungen
Für die Verbindlichkeiten auf der Passivseite der Bilanz bestehen keine Mindestberichtspflichten. Inga minimikrav anges för rapportering av balansräkningens skuldsida.
Auf der Passivseite der Bilanz können Neubewertungen auch in Bezug auf ausgegebene Schuldverschreibungen gemeldet werden. På balansräkningens skuldsida får även omvärderingar av emitterade värdepapper rapporteras.
Alle Beträge, die nicht einer dieser Hauptpositionen der Passivseite der Bilanz zugewiesen werden können, werden unter ‚sonstige Passiva‘ eingeordnet. Da z. B. Investmentfonds keine ‚Schuldverschreibungen‘ ausgeben dürfen, werden ‚Schuldverschreibungen‘ auf der Passivseite nicht getrennt ausgewiesen. Samtliga belopp som inte kan hänföras till någon av dessa huvudposter på skuldsidan skall ingå i ’övriga skulder’. Eftersom t.ex. värdepappersfonder inte förväntas emittera ’skuldebrev’ särredovisas posten ’skuldebrev’ inte på skuldsidan.
Auf der Aktivseite werden die Daten als Schlüsselindikatoren, auf der Passivseite als nachrichtliche Positionen geliefert. När det gäller tillgångssidan skall informationen lämnas i form av en nyckelindikator, när det gäller skuldsidan skall den lämnas som en memorandumpost.
Auf der Passivseite wurden drei unterschiedliche Positionen den ‚sonstigen Passiva‘ zugeordnet: På skuldsidan har tre olika poster definierats som ’övriga skulder’:
Zu beachten ist, dass in der MFI-Bilanz auf der Aktiv- und Passivseite nicht zwischen Einlagen und Krediten unterschieden wird. Observera att i MFI:s balansräkning görs inte åtskillnad mellan inlåning och utlåning på tillgångs- och skuldsidan.
Innerhalb des Berichtssystems werden Kredite nicht als Kategorie auf der Passivseite der Bilanz geführt. För datainsamlingen behandlas inte upplåning som en separat kategori på balansräkningens skuldsida.
In der MFI-Bilanz auf der Aktiv- und Passivseite wird nicht zwischen Einlagen und Krediten unterschieden. I MFI:s balansräkning görs inte åtskillnad mellan inlåning och utlåning på tillgångs- och skuldsidan.
Auf der Passivseite der Bilanz können Preisberichtigungen auch für ausgegebene Schuldverschreibungen gemeldet werden. På balansräkningens skuldsida får även omvärderingar av emitterade skuldebrev rapporteras.
Die Passivseite besteht fast gänzlich aus der Position „Geldmarktfondsanteile“. Skuldsidan utgörs nästan helt av posten ”penningmarknadsfondandelar”.
Folglich hat die Behandlung der Aktivseite der Geldmarktfondsbilanz keine direkten Auswirkungen auf die Behandlung der Passivseite. Behandlingen av tillgångssidan av PMF:s balansräkning har därför inte någon direkt konsekvens för behandlingen av skuldsidan.
Darüber hinaus ist die Behandlung ähnlich wie bei entsprechenden Instrumenten auf der Passivseite. Dessutom liknar behandlingen den som ges liknande instrument på skuldsidan.
Entspricht einer identifizierbaren Position auf der Passivseite der Bilanz, unabhängig davon, ob rechtliche oder sonstige Zwänge bestehen.“ Den motsvarar en identifierbar post på balansräkningens skuldsida oavsett eventuella rättsliga eller andra begränsningar.”
Berichtigungskonten auf der Passivseite Konton för justering av skulder
In der MFI-Bilanz wird auf der Aktiv- und Passivseite nicht zwischen Einlagen und Krediten unterschieden. I MFI:s balansräkning görs inte åtskillnad mellan inlåning och utlåning på tillgångs- och skuldsidan.
Für die Passivseite der Bilanz bestehen keine Mindestberichtspflichten. Inga minimikrav anges för rapportering av balansräkningens skuldsida.
Innerhalb des Berichtssystems werden „Kredite“ nicht als Kategorie auf der Passivseite der Bilanz geführt. För datainsamlingen behandlas inte upplåning som en separat kategori på balansräkningens skuldsida.
Darüber hinaus werden Wertpapieranlagen auf der Passivseite eine Gliederung nach dem institutionellen Sektor des inländischen Emittenten umfassen. Därutöver ska skulder i portföljinvesteringar innefatta en uppdelning efter den institutionella sektor som den inhemska emittenten tillhör.
Rückzahlungsanordnung in Höhe von 41 Mio. € wird auf der Passivseite der Liquidation ausgewiesen Återkravet på 42 miljoner euro ingår bland skulderna vid likvidationen.
Verpflichtung, die Rechnungsabgrenzungsposten auf der Aktivseite und die Rechnungsabgrenzungsposten auf der Passivseite auszuweisen. Skyldigheten att redovisa ”förutbetalda kostnader och upplupna intäkter” och ”upplupna kostnader och förutbetalda intäkter”.
Innerhalb des Berichtssystems werden „Kredite“ nicht als eigenständige Kategorie auf der Passivseite der Bilanz geführt. För datainsamlingen behandlas inte upplåning som en separat kategori på balansräkningens skuldsida.
Die Summe der Käufe (Wertpapiere auf der Aktivseite) oder Absatz (Wertpapiere auf der Passivseite) eines Wertpapiers erfasst zum Transaktionswert. Summan av köp (värdepapper på tillgångssidan) eller emissioner (värdepapper på skuldsidan) av ett värdepapper som redovisas till transaktionsvärdet.
Unter dem Buchwert ist der Betrag zu verstehen, der auf der Passivseite der Bilanz auszuweisen ist. Det bokförda värdet är den summa som ska rapporteras på skuldsidan i balansräkningen.
Unter dem Buchwert ist der Betrag zu verstehen, der auf der Passivseite der Bilanz auszuweisen ist. Det redovisade värdet är den summa som ska rapporteras på skuldsidan i balansräkningen.
darunter: Berichtigungskonten auf der Passivseite varav konton för justering av skulder
Fälligkeit (Aktivseite)/ Gültigkeit (Passivseite) Duration (tillgångssida)/giltighet (skuldsida)
Liquiditätshilfen und Garantien für Verbindlichkeiten ermöglichen vorübergehend die Stabilisierung der Passivseite der Bilanz einer Bank. Likviditetsstöd och skuldgarantier stabiliserar temporärt skuldsidan i en banks balansräkning.
(sofern nicht die einzelstaatlichen Rechtsvorschriften den Ausweis unter dem Posten A. VI auf der Passivseite vorsehen). (om inte nationell lagstiftning föreskriver att vinsten skall redovisas under A VI på passivsidan).
9. Rechnungsabgrenzungsposten (sofern nicht die einzelstaatlichen Rechtsvorschriften den Ausweis der Rechnungsabgrenzungsposten unter dem Posten D. auf der Passivseite vorsehen). 9. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter (om inte nationell lagstiftning föreskriver att sådana poster skall upptas under D på passivsidan).
(sofern nicht die einzelstaatlichen Rechtsvorschriften den Ausweis unter dem Posten A VI auf der Passivseite vorsehen). (såvida det inte i nationell lag föreskrivs att den skall redovisas under Skulder och eget kapital, post A.VI).
In diesem System kann kein Eintrag bearbeitet werden, der die Aktiv- und Passivseite nicht ausgleicht. Systemet avvisar varje införande som inte balanserar med avseende på debet och kredit.