palmlilja (Nomen)

1

Palmlilie (n)

botanik
2

Yucca (n)

botanik