niederlegen

1
Beschäftigung
Gegenstände
  • Welche Maßnahmen ergreift die Kommission, da sie nicht bereit ist, die bewaffnete Opposition in den Aussöhnungsprozess einzubeziehen, wenn sie keinem Waffenstillstand zustimmt, um diese Gruppen zum Niederlegen der Waffen zu ermutigen?
  • Det förefaller som om kommissionen inte är beredd att involvera den beväpnade politiska oppositionen i försoningsprocessen såvida denna inte går med på ett eldupphör – vilka åtgärder ämnar kommissionen vidta för att få dessa grupper att lägga ned vapnen?
  • Am Sonntag, dem 17. Februar wollte eine Gruppe im Exilistrier aus Anlass des Tags des Gedenkens an die in den Foibe-Massengräbern Ermordeten die Höhlen in Rodik und Koper besuchen und dort einen Gedenkkranz niederlegen.
  • Söndagen den 17 februari, i samband med minnesdagen över offren för de massakrer som i Italien går under namnet foibe, var en grupp istriska landsflyktingar på väg till massgravarna i Roditti (Rodik) och Capodistria (Koper) för att lägga ned en minneskrans.
Gegenstände
allgemein

Satzbeispiele & Übersetzungen

Der Mitgliedstaat kann entsprechende Anforderungen im Infrastrukturregister niederlegen.
Medlemsstaten kan ställa krav på detta i Infrastrukturregistret.
sie ihr Amt niederlegen;
När en ledamot avgår.
wenn sie ihr Amt niederlegen;
om en medlem avgår,
Kälber in Gruppen- und Einzelhaltung sollten genügend Raum haben, um sich zu bewegen, Kontakte mit Artgenossen zu haben und um normal aufstehen und sich normal niederlegen zu können.
Kalvar bör, både då de hålls i grupp eller i enskilda boxar, ha tillräckligt med utrymme för motion, kontakt med andra nötkreatur och normal rörelsefrihet när de står upp eller ligger ned.
Mitglieder, die nicht mehr in der Lage sind, einen wirksamen Beitrag zur Arbeit der Gruppe zu leisten oder die ihr Amt niederlegen, können ersetzt werden.
De ledamöter som inte längre på ett effektivt sätt kan medverka i styrgruppens överläggningar eller som avgår får ersättas.
Die Leitung der anerkannten Organisation muss ihre Politik, ihre Ziele und ihre Verpflichtungen bezüglich der Qualitätssicherung schriftlich niederlegen und sicherstellen, dass diese Politik auf allen Ebenen der anerkannten Organisation verstanden, umgesetzt und fortgeschrieben wird.
Den erkända organisationens ledning ska ha definierat och dokumenterat sin policy, sina mål och sitt åtagande i förhållande till kvalitet, och ha säkerställt att policyn förstås, genomförs och upprätthålls på alla nivåer inom den erkända organisationen.
Wenn ein Mitgliedstaat diese Bestimmung anwenden will, muss er den von ihm für wichtig erachteten Teil in seiner nationalen Strategie niederlegen.
En medlemsstat som har för avsikt att tillämpa denna bestämmelse ska i sin nationella strategi fastställa vad ”en betydande del” innebär.
Die Mitgliedstaaten könnten solche Kriterien beispielsweise in nationalen Vorschriften niederlegen oder die geeignete Stelle oder geeigneten Stellen benennen, die für die Festlegung der Kriterien zuständig ist bzw. sind, wobei dies nicht die öffentliche Stelle selbst sein darf.
Medlemsstaterna bör exempelvis i detta avseende kunna fastställa sådana kriterier i nationella bestämmelser eller utse en eller flera myndigheter – utom den offentliga myndigheten själv – som ska ha behörighet att fastställa sådana kriterier.
Sie sollten klare und spezifische Bestimmungen über den Inhalt von Restrukturierungsplänen niederlegen.
De bör föreskriva tydliga och specifika bestämmelser om innehållet i omstruktureringsplaner.
Zu diesem Zweck können die Mitgliedstaaten von den Kredit- und Finanzinstituten verlangen, daß sie die Ergebnisse der Prüfung, zu der sie verpflichtet sind, schriftlich niederlegen und gewährleisten, daß diese den für die Bekämpfung der Geldwäsche zuständigen Behörden zur Verfügung stehen.
För dessa ändamål får medlemsstaterna begära av kreditinstitut och finansiella institut att de skriftligen dokumenterar resultatet av den granskning de är skyldiga att utföra, och att de ser till att detta resultat hålls tillgängligt för de myndigheter som har att svara för åtgärder med ändamål att undanröja tvättning av pengar.
Ich bin Beamter und sollte als solcher rechtzeitig mein Amt niederlegen, und ich werde mich dementsprechend verhalten.
Denna fråga gäller inte min befattning, dvs. jag är en tjänsteman som bör avgå om det krävs, och jag kommer att agerar utifrån detta.
Hannes Swoboda würdigt die Arbeit der Berichterstatterin, die ihr Amt als Abgeordnete niederlegen wird (der Präsident schließt sich seinen Worten an).
Hannes Swoboda tackade föredraganden, som skulle lämna sitt uppdrag som ledamot av Europaparlamentet, för hennes arbete (talmannen instämde med detta).
Ich werde diese Funktionen vor Annahme meiner neuen Aufgabe niederlegen.
Jag kommer att avgå från dessa uppdrag innan jag tillträder min nya tjänst.
Auch dieses Amt werde ich niederlegen.
Också från detta uppdrag kommer jag att avgå.
Präsident Nyýazow (oder “Türkmenbaşy” – großer Führer der Turkmenen) hat erklärt, er werde im Jahr 2010 sein Amtniederlegenn und Mehrparteienwahlen ermöglichen.
President Saparmurat Nijazov (eller ”Turkmenbashi” – turkmenernas store ledare) har sagt att han kommer att avgå 2010 och lämna vägen öppen för flerpartival.
“Peers” auf Lebenszeit werden nicht gewählt und können ihren Sitz im House of Lords nicht niederlegen.
“Life peers” (icke-aristokratiska ledamöter med livstidsmedlemskap) är inte invalda och kan inte utträda ur överhuset.
begrüßt in diesem Kontext die in der Duma vollzogene Annahme des Amnestiegesetzes für die Rebellen, die ihre Waffen bis 1. September niederlegen;
Europaparlamentet välkomnar i detta sammanhang dumans beslut att anta en lag om amnesti åt alla rebeller som lägger ned sina vapen före den 1 september.
i) auf Gewalt und Terror verzichten, das Existenzrecht Israels anerkennen und die Waffen niederlegen, wie dies in der Roadmap festgelegt ist, sowie jedwede Initiative zur Bekämpfung des Terrorismus unterstützen und fördern;
i) avstå från våld och terror, acceptera Israels rätt att existera och avväpna, vilken anges i färdplanen (road map), samt stödja och främja alla initiativ för att bekämpa terrorism,
Wird ein Misstrauensantrag angenommen, müssen die Mitglieder der Kommission geschlossen ihr Amt niederlegen (Artikel 201 EGV).
GFCM och Internationella kommissionen för bevarandet av tonfiskbeståndet i Atlanten (ICCAT).
Wird ein Misstrauensantrag angenommen, müssen die Mitglieder der Kommission geschlossen ihr Amt niederlegen (Artikel 201 EGV).
Ingen har sagt att Europa pga. av dessa nej kommer att stå still, sade José BARROSO och efterfrågade nya visioner för Europa och nya konkreta lösningar.
Wird ein Misstrauensantrag angenommen, müssen die Mitglieder der Kommission geschlossen ihr Amt niederlegen (Artikel 201 EGV).
Utskottet har antagit ett betänkande av Britta THOMSEN (PSE, DK).
Ist es üblich, dass Mitglieder der Europäischen Kommission ihre Amtspflichten zeitweise niederlegen, um sich Wahlen in ihrem Land zu widmen?
Är det vanligt att Europeiska kommissionens ledamöter lämnar sina tjänster under en tid för att delta i valkampanjer i sina hemländer?
Ihre einzige Schuld war es, Blumen an einer Foiba niederlegen zu wollen, also an einer der zahlreichen Karsthöhlen, in denen Kommunisten unter Tito 1945, bereits nach Kriegsende, Tausende Italiener und Slowenen grausam ermordeten.
Flera uppviglare hindrade en grupp italienska landsflyktingar, vars enda brott var att de ville lägga blommor vid en grotta – en av de otaliga karstgrottor där Titos kommunister efter krigsslutet massakrerade tusentals italienare och slovener.
Teilt die Kommission die Ansicht der PVV, dass die betroffenen Verwaltungsratsmitglieder ihr Amt bei der EFSA unverzüglich niederlegen sollten? 4.
Delar kommissionen Frihetspartiets uppfattning att de berörda fyra styrelseledamöterna således omgående måste lämna sina befattningar inom EFSA? 4.
Drei polnische Pfarrer, Jan Skonieczny, Jan Bronowski und Andrzej Krawczyk, müssen ihr Priesteramt in Weißrussland niederlegen.
Prästerna Jan Skonieczny, Jan Bronowski och Andrzej Krawczyk har blivit tvungna att upphöra med sitt kyrkliga arbete i Vitryssland.
Laut Verhaltenskodex müssen Kommissionsmitglieder ihre Funktionen vorübergehend niederlegen, wenn sie sich als Kandidat zur Wahl stellen.
Men enligt uppförandereglerna för ledamöter av kommissionen måste en kommissionsledamot lämna sitt ämbete om han eller hon ämnar ställa upp som kandidat i ett val.
Die Leitung der anerkannten Organisation muss ihre Politik, ihre Ziele und ihre Verpflichtungen bezüglich der Qualitätssicherung schriftlich niederlegen und sicherstellen, dass diese Politik auf allen Ebenen der anerkannten Organisation verstanden, umgesetzt und fortgeschrieben wird.
Den erkända organisationens ledning ska ha definierat och dokumenterat sin policy, sina mål och sitt åtagande i förhållande till kvalitet, och ha säkerställt att policyn förstås, genomförs och upprätthålls på alla nivåer inom den erkända organisationen.
Die Mitgliedstaaten sollen in den einzelstaatlichen Verfassungen die Verpflichtung niederlegen, dass die Achtung der Freiheit und des Medienpluralismus gewährleistet und gefördert wird.
Medlemsstaterna uppmanas att i sina grundlagar införa en förpliktelse att aktivt främja respekt för frihet och mångfald i medierna.