Gesuchter Begriff MOT hat 31 Ergebnisse
DE Phrasen mit mot SV Übersetzungen
Sofern die Toleranzmarge 0 % beträgt, ist der Ausdruck „>LV+MOT“ gleichbedeutend mit „>LV“. ”> LV+MOT” skall utläsas som ”> LV” när toleransmarginalen är lika med 0 %.
In diesem Fall ist die Spalte „≤LV+MOT; >LV“ nicht zu verwenden. I det fallet skall kolumnen ”LV + MOT; > LV” inte användas.
£LV + MOT; >LV: £LV + MOT; >LV:
In Nummer 1 werden die Wörter „Kieltomerkit — “, „— Förbudsskyltar“. „Tupakointi kielletty“, „Rökning förbjuden“, „Tupakointi ja avotulen teko kielletty“, „Förbud mot rökning och öppen eld“, „Jalankulku kielletty“, „Förbjuden ingång“, „Vedellä sammuttaminen kielletty“, „Förbud mot släckning med vatten“, „Juomakelvotonta vettä“, „Ej dricksvatten“ gestrichen. I punkt 1 skall orden ”Kieltomerkit — ”, ”— Förbudsskyltar”, ”Tupakointi kielletty”, ”Rökning förbjuden”, ”Tupakointi ja avotulen teko kielletty”, ”Förbud mot rökning och öppen eld”, ”Jalankulku kielletty”, ”Förbjuden ingång”, ”Vedellä sammuttaminen kielletty”, ”Förbud mot släckning med vatten”, ”Juomakelvotonta vettä” och ”Ej dricksvatten” utgå.
NO FORBUD MOT BRUK AV UNIVERSALGARANTI“ NO FORBUD MOT BRUK AV UNIVERSALGARANTI”
NO FORBUD MOT BRUK AV UNIVERSALGARANTI“; NO FORBUD MOT BRUK AV UNIVERSALGARANTI”;
Gemäß Anhang XIV Teil E der Richtlinie 2008/50/EG gelten für die nachstehend aufgeführten Jahre jeweils folgende Summen aus Grenzwert (LV, Limit Value) und Toleranzmarge (MOT, Margin of Tolerance): För PM2,5 tillämpas, enligt avsnitt E i bilaga XIV till direktiv 2008/50/EG, följande summor av gränsvärde (LV) + toleransmarginal (MOT) för de år som anges nedan:
Rue De Mot 28 rue De Mot 28
1. I en skrivelse av den 9 oktober 2002 mottog kommissionen ett klagomål från ett antal finska industriförbund. I detta hävdades det att den finska staten, under den process som innebar att Vägaffärsverket skiljdes från den statliga förvaltningen och blev ett statligt affärsdrivande verk, hade brutit mot artiklarna 10, 82, 86 och 87 i EG-fördraget, samt mot EU:s regler för offentlig upphandling. 1. I en skrivelse av den 9 oktober 2002 mottog kommissionen ett klagomål från ett antal finska industriförbund. I detta hävdades det att den finska staten, under den process som innebar att Vägaffärsverket skiljdes från den statliga förvaltningen och blev ett statligt affärsdrivande verk, hade brutit mot artiklarna 10, 82, 86 och 87 i EG-fördraget, samt mot EU:s regler för offentlig upphandling.
55. Kommunikationsministeriet slår i sin styrning av affärsverket fast principer och begränsningar för Vägaffärsverkets verksamhet. Dessa omfattar bland annat centralisering av nyckelfunktioner samt förbud mot handel med gruvprodukter och mot vissa kapitalutgifter för utrustning. Dessa begränsningar fortsätter att gälla när övergångsperioden har löpt ut. 55. Kommunikationsministeriet slår i sin styrning av affärsverket fast principer och begränsningar för Vägaffärsverkets verksamhet. Dessa omfattar bland annat centralisering av nyckelfunktioner samt förbud mot handel med gruvprodukter och mot vissa kapitalutgifter för utrustning. Dessa begränsningar fortsätter att gälla när övergångsperioden har löpt ut.
72. Mot bakgrund av detta drar kommissionen slutsatsen att Vägaffärsverket är ett företag som omfattas av EG:s konkurrensrätt. 72. Mot bakgrund av detta drar kommissionen slutsatsen att Vägaffärsverket är ett företag som omfattas av EG:s konkurrensrätt.
100. Därför uppmanar kommissionen Finland att i detalj förklara hur dessa särskilda projekt fungerar, hur de finansieras, vilka förmånstagarna är, vilka resultaten är och hur de är kopplade till förbudet mot friställningar. Dessutom uppmanas Finland att styrka och kvantifiera de nackdelar som Vägaffärsverket haft i förhållande till konkurrenterna. 100. Därför uppmanar kommissionen Finland att i detalj förklara hur dessa särskilda projekt fungerar, hur de finansieras, vilka förmånstagarna är, vilka resultaten är och hur de är kopplade till förbudet mot friställningar. Dessutom uppmanas Finland att styrka och kvantifiera de nackdelar som Vägaffärsverket haft i förhållande till konkurrenterna.
116. Detta innebär att statligt stöd till Vägaffärsverket kan vara förenligt med fördraget, om företaget har fått särskilda uppgifter som det inte skulle kunna utföra utan det stöd som beskrivs ovan. Därutöver får stödet inte påverka handeln i en omfattning som skulle strida mot gemenskapens intressen. 116. Detta innebär att statligt stöd till Vägaffärsverket kan vara förenligt med fördraget, om företaget har fått särskilda uppgifter som det inte skulle kunna utföra utan det stöd som beskrivs ovan. Därutöver får stödet inte påverka handeln i en omfattning som skulle strida mot gemenskapens intressen.
130. Den finska regeringen har påpekat att det statliga affärsverket i gengäld för dessa fördelar omfattas av begränsningar som privatföretag slipper, till exempel begränsningar av verksamhetsområdet, begränsningar i fråga om dotterbolag, förbud mot beviljandet av gruppbidrag och mot verksamhet i andra länder. 130. Den finska regeringen har påpekat att det statliga affärsverket i gengäld för dessa fördelar omfattas av begränsningar som privatföretag slipper, till exempel begränsningar av verksamhetsområdet, begränsningar i fråga om dotterbolag, förbud mot beviljandet av gruppbidrag och mot verksamhet i andra länder.
[22] EG-domstolens domar i mål C 180–184/98, Pavel Pavlov, punkt 75; mål C-35/96, Kommissionen mot Italien, punkt 36; mål 118/85, Kommissionen mot Italien, punkt 7. [22] EG-domstolens domar i mål C 180–184/98, Pavel Pavlov, punkt 75; mål C-35/96, Kommissionen mot Italien, punkt 36; mål 118/85, Kommissionen mot Italien, punkt 7.
[23] EG-domstolens dom i mål 107/84, Kommissionen mot Tyskland, punkterna 14 och 15; Förstainstansrättens dom i mål T 124/98, Aéroports de Paris, punkt 108. [23] EG-domstolens dom i mål 107/84, Kommissionen mot Tyskland, punkterna 14 och 15; Förstainstansrättens dom i mål T 124/98, Aéroports de Paris, punkt 108.
[29] Förstainstansrättens dom (andra avdelningen) av den 16 mars 2004 — Danske Busvognmænd mot Europeiska kommissionen — Statligt stöd — Regional kollektivtrafik med buss — Mål T–157/01, punkt 57. [29] Förstainstansrättens dom (andra avdelningen) av den 16 mars 2004 — Danske Busvognmænd mot Europeiska kommissionen — Statligt stöd — Regional kollektivtrafik med buss — Mål T–157/01, punkt 57.
[30] Se generaladvokat Legérs yttranden av den 14 januari 2003 i målet C-280/00 Altmark Trans [2003] REG I-7747, punkt 43, och mål C-251/97 Frankrike mot kommissionen [1999] REG I-6639, punkt 38 till 48. [30] Se generaladvokat Legérs yttranden av den 14 januari 2003 i målet C-280/00 Altmark Trans [2003] REG I-7747, punkt 43, och mål C-251/97 Frankrike mot kommissionen [1999] REG I-6639, punkt 38 till 48.
(33) Påföljderna för brott mot lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter, genom vilken direktivet om handel med utsläppsrätter införlivades i svensk lagstiftning, fastställs i lagen och uppfyller de krav på påföljder som föreskrivs i punkt 51.1 a i miljöstödsriktlinjerna. (33) Påföljderna för brott mot lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter, genom vilken direktivet om handel med utsläppsrätter införlivades i svensk lagstiftning, fastställs i lagen och uppfyller de krav på påföljder som föreskrivs i punkt 51.1 a i miljöstödsriktlinjerna.
- Att befria alla företag som deltar i utsläppshandelssystemet från en sådan koldioxidskatt kan vara oberättigat, eftersom det skulle kunna strida mot den nämnda principen om att förorenaren betalar, om företag som avgiftsfritt tagit emot utsläppstillstånd befrias från skatten. Å andra sidan kan det strida mot miljölogiken att en sådan koldioxidskatt sätts ned för de företag som måste köpa fler utsläppstillstånd därför att de behöver täcka sin extra förorening – det kan leda till att en förmån beviljas de företag som inte gjort investeringar och inte minskat sin förorening eller till och med förorenat mer. - Att befria alla företag som deltar i utsläppshandelssystemet från en sådan koldioxidskatt kan vara oberättigat, eftersom det skulle kunna strida mot den nämnda principen om att förorenaren betalar, om företag som avgiftsfritt tagit emot utsläppstillstånd befrias från skatten. Å andra sidan kan det strida mot miljölogiken att en sådan koldioxidskatt sätts ned för de företag som måste köpa fler utsläppstillstånd därför att de behöver täcka sin extra förorening – det kan leda till att en förmån beviljas de företag som inte gjort investeringar och inte minskat sin förorening eller till och med förorenat mer.
Bedömning av stödordningen mot bakgrund av energiskattedirektivet Bedömning av stödordningen mot bakgrund av energiskattedirektivet
[6] Senast bekräftad genom EG-domstolens dom i mål C-88/03, Portugal mot kommissionen (dom av den 6 september 2006). [6] Senast bekräftad genom EG-domstolens dom i mål C-88/03, Portugal mot kommissionen (dom av den 6 september 2006).
Dennoch hat die britische Regierung keinerlei Zugeständnisse für Fahrräder mit Hilfsmotor vorgesehen, und im Vereinigten Königreich sind Registrierung bei der Führerschein- und Zulassungsstelle, Steuern, MOT, Haftpflichtversicherung, Straßensteuern und das Tragen eines Schutzhelms obligatorisch. Förenade kungadömets regering har trots detta inte gjort några eftergifter för mopeder, och där är följaktligen registrering hos Förenade kungarikets registreringsmyndighet, Driver and Vehicle Licensing Agency obligatoriskt, liksom skatt, kontrollbesiktning, ansvarsförsäkring, vägskatt och användande av hjälm.
Angeblich soll das britische Kfz-Prüfsystem MoT (technische Kraftfahrzeugüberwachung) durch eine neue unionsweite Regelung zur technischen Überwachung von Kraftfahrzeugen ersetzt werden. Det rapporteras att det brittiska transportministeriets fordonsprovning (MoT) kommer att ersättas av ett nytt system för trafiksäkerhetsprovning som ska omfatta hela EU.
Offenbar sollen ab Januar 2012 einige Bestandteile der Richtlinie in die Fahrzeugprüfung des britischen Verkehrsministeriums (MOT) aufgenommen werden. Han berättar också att en del av innehållet i direktivet ska införlivas i brittiska Ministry of Transports (MOT) provning från januari 2012.
Ombudsmannen mot etnisk diskriminering och nämnden mot etnisk diskriminering Ombudsmannen mot etnisk diskriminering och nämnden mot etnisk diskriminering
Ombudsmannen mot diskriminering på grundav sexuell läggning Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning
Ombudsmannen mot etnisk diskriminering Ombudsmannen mot etnisk diskriminering
SV Schwedisch DE Deutsch
mot (o) [förslag] gegen (o) [förslag]
mot (prep adj) [in the direction of] in Richtung (prep adj) [in the direction of]
mot (v) hin (v)
mot (n) entgegen (n)
mot (o) [gentemot] wider (o) [gentemot]
mot (o) [gentemot] kontra (o) [gentemot]
mot (o) [förslag] kontra (o) [förslag]
mot (o) [allmän] auf ... zu (o) [allmän]
mot (o) [position] zuwenden (o) [position]
mot (o) [tid] gegen Ende (o) [tid]
mot (o) [position] auf jemanden zu (o) [position]
mot (prep) [against] mit (prep) [against]
mot (prep conj) [in opposition to] gegen (prep conj) [in opposition to]
mot (conj prep) [in opposition to] gegen (conj prep) [in opposition to]
mot (prep conj) [in a contrary direction to] gegen (prep conj) [in a contrary direction to]
mot (o) [gentemot] gegen (o) [gentemot]
mot (n) dagegen (n)
mot (o) [attityd] gegen (o) [attityd]
mot (o) [allmän] gegen (o) [allmän]
mot (prep) [against] gegen (prep) [against]
mot (n) gegen (n)
mot (o) [association] gegenüber (o) [association]
mot (n) für (n)
mot (o) [riktning] an (o) [riktning]
mot (n) an (n)
mot (conj prep) [towards] nach (conj prep) [towards]
mot (prep adj) [in the direction of] nach (prep adj) [in the direction of]
mot (conj prep) [towards] zu (conj prep) [towards]
mot (o) [riktning] zu (o) [riktning]
mot (prep adj) [in the direction of] zu (prep adj) [in the direction of]
mot (o) [allmän] im Vergleich zu (o) [allmän]

Schwedisch Deutsch Übersetzungen

SV Synonyme für mot DE Übersetzungen
åt [emot] para
kontra [gentemot] contraatacar
bredvid [i stället för] al lado de
i jämförelse med [i stället för] frente a
i förhållande till [i stället för] hacia
korsväg [vägskäl] (u bifurcación {f}
skäl [vägskäl] n móvil {m}
till [mygg] para
gatukorsning [kryss] cruce de caminos (n)
övergång [kryss] (u transición {f}
rondell [kryss] (u rotonda {f}
skärning [kryss] corte {m}
korsning [kryss] (u cruce {m}
bekämpa [uppträda mot] combatir
ingripa [uppträda mot] intervenir
uppträda [uppträda mot] presentarse