Gesuchter Begriff mit Scharnieren hat ein Ergebnis
Gehe zu
DE Deutsch SV Schwedisch
mit Scharnieren (a) [technisch] med scharner (a) [technisch]

DE SV Übersetzungen für mit

mit (n) i och med (n)
mit (n) med (n)
mit (o) [Eigenschaft] med (o) [Eigenschaft]
mit (o) [Lage] med (o) [Lage]
mit (o) [Mittel] med (o) [Mittel]
mit (o) [Multiplikation] med (o) [Multiplikation]
mit (o) [allgemein] med (o) [allgemein]
mit (o) [im gleichen Tempo wie] med (o) [im gleichen Tempo wie]
mit (o) [im Fall von] med (o) [im Fall von]
mit tillsammans med
DE Phrasen mit mit scharnieren SV Übersetzungen
mit Kolbenverbrennungsmotor mit Fremdzündung Med förbränningskolvmotor med gnisttändning
Rasenmäher, selbstfahrend, mit Verbrennungsmotor, mit Sitz, mit anderem Schneidwerk Icke elektriska motorgräsklippare utan rotor, självgående och med förarsäte
Jede an Scharnieren oder Angeln angebrachte, einteilige, handbetätigte Betriebstür muss so angelenkt sein, dass sich die geöffnete Tür schließt, wenn sie bei Vorwärtsfahrt des Fahrzeugs mit einem feststehenden Gegenstand in Berührung kommt. Varje manuellt styrd på- och avstigningsenkeldörr som är gångjärnsupphängd eller försedd med vridtapp skall vara så gångjärnsupphängd eller försedd med vridtapp att om den öppna dörren kommer i kontakt med ett stillastående föremål medan fordonet rör sig framåt skall den sträva efter att stänga sig.
Jede an Scharnieren oder Angeln angebrachte, einteilige, handbetätigte Betriebstür muss so angelenkt sein, dass sich die geöffnete Tür schließt, wenn sie bei Vorwärtsfahrt des Fahrzeugs mit einem feststehenden Gegenstand in Berührung kommt. Varje manuellt styrd på- och avstigningsenkeldörr som är gångjärnsupphängd eller försedd med vridtapp ska vara det på ett sådant sätt att den öppna dörren strävar efter att stänga sig om den kommer i kontakt med ett stillastående föremål medan fordonet rör sig framåt.
Jedes an Scharnieren angebrachte oder auswerfbare Notfenster muss sich nach außen öffnen. Varje gångjärnsupphängt eller utskjutningsbart nödutgångsfönster skall öppnas utåt.
Jedes an Scharnieren angebrachte oder auswerfbare Notfenster muss sich nach außen öffnen. Varje gångjärnsupphängt eller utskjutningsbart nödutgångsfönster ska öppnas utåt.
Der Abstand zwischen dem unteren Rand eines Notfensters in der Seitenwand des Fahrzeugs und dem Fahrzeugboden unmittelbar unterhalb des Fensters (ohne örtliche Besonderheiten wie Radkästen oder Getriebegehäuse) darf bei einem an Scharnieren angebrachten Notfenster nicht größer als 1200 mm und nicht kleiner als 650 mm und bei einem Fenster aus zerbrechlichem Glas nicht kleiner als 500 mm sein. När det gäller ett gångjärnsupphängt nödutgångsfönster skall höjden av den nedre kanten på ett nödutgångsfönster som monterats på sidan av fordonet inte vara högre från den allmänna golvnivån omedelbart nedanför det (med undantag för några lokala avvikelser såsom förekomsten av ett hjulhus eller en växellåda) än 1200 mm men inte heller lägre än 650 mm, eller 500 mm när det gäller ett fönster av krossbart glas.
Der Abstand zwischen dem unteren Rand eines Notfensters in der Seitenwand des Fahrzeugs und dem Fahrzeugboden unmittelbar unterhalb des Fensters (ohne örtliche Besonderheiten wie Radkästen oder Getriebegehäuse) darf bei einem an Scharnieren angebrachten Notfenster nicht größer als 1200 mm und nicht kleiner als 650 mm und bei einem Fenster aus zerbrechlichem Glas nicht kleiner als 500 mm sein. När det gäller ett gångjärnsupphängt nödutgångsfönster ska höjden av den nedre kanten på ett nödutgångsfönster som monterats på sidan av fordonet inte vara högre från den allmänna golvnivån omedelbart nedanför det (med undantag för några lokala avvikelser såsom förekomsten av ett hjulhus eller en transmissionstunnel) än 1200 mm, men inte heller lägre än 650 mm, eller 500 mm när det gäller ett fönster av krossbart glas.
Bei einem an Scharnieren angebrachten Notfenster kann der Abstand zwischen dem unteren Rand des Fensters und dem Fahrzeugboden jedoch bis auf mindestens 500 mm verringert sein, wenn die Fensteröffnung bis zu einer Höhe von 650 mm mit einer Schutzeinrichtung gegen das Hinausfallen von Fahrgästen aus dem Fahrzeug versehen ist. När det gäller ett gångjärnsupphängt nödutgångsfönster kan emellertid den nedre kantens höjd minskas till minst 500 mm förutsatt att fönsteröppningen är utrustat med ett skydd upp till en höjd av 650 mm för att förebygga möjligheten för passagerare att falla ut ur fordonet.
Jedes an Scharnieren angebrachte Notfenster, das vom Fahrersitz aus nicht gut zu sehen ist, muss mit einer akustischen Warneinrichtung für den Fahrzeugführer versehen sein, die ausgelöst wird, wenn es nicht vollständig geschlossen ist. Varje gångjärnsupphängt nödutgångsfönster som inte är klart synligt från förarplatsen skall utrustas med en akustisk varningsanordning för att varna föraren när det inte är helt stängt.
Jedes an Scharnieren angebrachte Notfenster, das vom Fahrersitz aus nicht gut zu sehen ist, muss mit einer akustischen Warneinrichtung für den Fahrzeugführer versehen sein, die ausgelöst wird, wenn es nicht vollständig geschlossen ist. Varje gångjärnsupphängt nödutgångsfönster som inte är klart synligt från förarplatsen ska vara utrustat med en akustisk varningsanordning som varnar föraren när fönstret inte är helt stängt.
Rotor mit Spule/mit Dauermagneten/mit Gehäuse [2] Nichtzutreffendes streichen. lindad rotor/med permanenta magneter/med hus [2] Stryk det som inte är tillämpligt.
Lastkraftwagen mit Kolbenverbrennungsmotor mit Fremdzündung oder mit anderem Motor Motorfordon för godsbefordran, med förbränningskolvmotor med gnisttändning; andra motorfordon för godsbefordran, nya
.6 Mit Ausnahme von wasserdichten und wetterdichten (spritzwasserdichten) Türen, für Türen, die auf das freie Deck hinaus führen, und für Türen, die hinreichend gasdicht sein müssen, müssen alle Türen der Klasse „A“, die sich in Treppenschächten, Gesellschaftsräumen und Schotten der senkrechten Hauptbrandabschnitte in Fluchtwegen befinden, mit einer selbstschließenden Schlauchpforte versehen sein, die bezüglich Werkstoff, Bauausführung und Feuerwiderstandsfähigkeit der Tür, in die sie eingebaut ist, gleichwertig ist; eine lichte quadratische Öffnung von 150 Millimeter Kantenlänge bei geschlossener Tür bildet und sich bei Hängetüren an der unteren Kante gegenüber den Scharnieren oder bei Schiebetüren, möglichst nahe der Öffnung befindet. .6 Förutom vattentäta dörrar, vädertäta dörrar (semi-vattentäta dörrar), dörrar som leder till öppet däck och dörrar som måste vara rimligt gastäta ska alla dörrar av klass ”A” i trappor, samlingsutrymmen och skott i vertikala huvudzoner utefter utrymningsvägar vara utrustade med en självstängande vattenslangöppning som i fråga om material, konstruktion och brandhärdighet är likvärdig med dörren i fråga och ger en fri kvadratisk öppning på 150 mm × 150 mm när dörren är stängd och är infälld i dörrens nedre kant på motsatt sida från dörrens gångjärn, eller, vid skjutdörrar, närmast öppningen.
.6 Mit Ausnahme von wasserdichten und wetterdichten (spritzwasserdichten) Türen, von Türen, die auf das freie Deck hinaus führen, und von Türen, die hinreichend gasdicht sein müssen, müssen alle Türen der Klasse ‚A‘, die sich in Treppenschächten, Gesellschaftsräumen und Schotten der senkrechten Hauptbrandabschnitte in Fluchtwegen befinden, mit einer selbstschließenden Schlauchpforte versehen sein, die bezüglich Werkstoff, Bauausführung und Feuerwiderstandsfähigkeit der Tür, in die sie eingebaut ist, gleichwertig ist; eine lichte quadratische Öffnung von 150 Millimeter Kantenlänge bei geschlossener Tür bildet und sich bei Hängetüren an der unteren Kante gegenüber den Scharnieren oder bei Schiebetüren, möglichst nahe der Öffnung befindet. .6 Förutom vattentäta dörrar, vädertäta dörrar (semi-vattentäta dörrar), dörrar som leder till öppet däck och dörrar som måste vara rimligt gastäta ska alla dörrar av klass ’A’ i trappor, samlingsutrymmen och skott i vertikala huvudzoner utefter utrymningsvägar vara utrustade med en självstängande vattenslangöppning som i fråga om material, konstruktion och brandhärdighet är likvärdig med dörren i fråga och ger en fri kvadratisk öppning på 150 × 150 mm när dörren är stängd och är infälld i dörrens nedre kant på motsatt sida från dörrens gångjärn, eller, vid skjutdörrar, närmast öppningen.
„Türen“ mit Scharnieren angebrachte Türen oder Schiebetüren, die direkt ins Fahrzeuginnere mit einer oder mehreren Sitzgelegenheiten führen. Es darf sich dabei nicht um Falttüren, Rolltüren oder leicht anzubringende oder abzunehmende Türen von Kraftfahrzeugen handeln, die für den Betrieb ohne Türen vorgesehen sind. dörrar dörrar på gångjärn eller skjutdörrar vilka leder direkt till ett utrymme som innehåller en eller flera sittplatser och som inte är vikdörrar, upprullningsdörrar eller dörrar som är konstruerade för att enkelt sättas fast på eller tas bort från motorfordon tillverkade för användning utan dörrar. 2.9
„Türsystem“ ein System, das aus der Tür, dem Verschluss, dem Schließer, den Scharnieren, den Gleitschienen und anderen Türaufhängungen an einer Tür und ihrem Türrahmen besteht. dörrsystem kombinationen av dörr, lås, låsbleck, gångjärn, glidspår och andra dörrhållande komponenter på en dörr och den omgivande dörramen.
Fahrzeugtyp mit Anzahl der Türen (Limousine mit 2 Türen, mit 4 Türen — Kombinationskraftwagen mit 4 Türen …) (sedan 2 dörrar, 4 dörrar – kombi 4 dörrar …)
Scharniersystem mit mehreren Scharnieren System med flera gångjärn
(So muss z. B. ein einzelnes Scharnier eines Systems mit zwei Scharnieren 50 % der Kraft standhalten, die auf das gesamte System aufgebracht werden kann.) (Ett enskilt gångjärn i ett gångjärnssystem med två gångjärn ska till exempel kunna motstå 50 procent av belastningskraven för hela systemet.)
Bei einem an Scharnieren angebrachten Notfenster kann der Abstand zwischen dem unteren Rand des Fensters und dem Fahrzeugboden jedoch bis auf mindestens 500 mm verringert sein, wenn die Fensteröffnung bis zu einer Höhe von 650 mm mit einer Schutzeinrichtung gegen das Hinausfallen von Fahrgästen aus dem Fahrzeug versehen ist. När det gäller ett gångjärnsupphängt nödutgångsfönster kan emellertid den nedre kantens höjd minskas till minst 500 mm förutsatt att fönsteröppningen är försedd med ett skydd upp till en höjd av 650 mm för att förebygga möjligheten att passagerare faller ut ur fordonet.
Schmiermittel-Hydrofining mit Vakuumstripper, Schmieröl-Hydrotreating mit Multifraktionsdestillation, Schmieröl-Hydrotreating mit Vakuumstripper, Wachs Hydrofining mit Vakuumstripper, Wachs-Hydrotreating mit Multifraktionsdestillation, Wachs-Hydrotreating mit Vakuumstripper Hydrofinishing av lube med vakuumstripper, hydrering av lube med fraktionerad destillation, hydrering av lube med vakuumstripper, hydrofinishing av vax med vakuumstripper, hydrering av vax med fraktionerad destillation, hydrering av vax med vakuumstripper
Kopf entfernt, mit Haut, mit Mittelgräte, mit Schwanz HEA med skinn, ryggrad och stjärtfena
Kopf entfernt, mit Haut, mit Mittelgräte, mit Schwanz Utan huvud, med skinn, ryggrad och stjärtfena
Baugruppe mit Leiterplatte mit: Komponent med tryckta kretskort, bestående av
Baugruppe mit Leiterplatte mit: Delkomponent med tryckta kretskort, bestående av
Begriffsbestimmungen im Zusammenhang mit Raumheizgeräten mit Heizkessel, Kombiheizgeräten mit Heizkessel und Raumheizgeräten mit Kraft-Wärme-Kopplung: Definitioner för pannor för central rumsuppvärmning, pannor med inbyggd tappvarmvattenberedning och kraftvärmepannor för central rumsuppvärmning:
Begriffsbestimmungen im Zusammenhang mit Raumheizgeräten mit Heizkessel, Kombiheizgeräten mit Heizkessel und Raumheizgeräten mit Kraft-Wärme-Kopplung Definitioner för pannor för central rumsuppvärmning, pannor med inbyggd tappvarmvattenberedning och kraftvärmepannor för central rumsuppvärmning
Gleichstrommotor mit Kommutator mit: Likströmsmotor med kommutator med
Schwächung des Bauteils durch Rostschäden, Verformungen, ungenügender Zustand von Scharnieren oder Anschlägen Innerväggar (om dessa används för säkring av last)
Schwächung des Bauteils durch Rostschäden, Verformungen, ungenügender Zustand von Scharnieren oder Anschlägen Bakre vägg (om denna används för säkring av last)
Heizgeräte mit Wärmepumpe, mit Verbrennungsmotor mit innerer Verbrennung Värmare med värmepump utrustad med förbränningsmotor med inre förbränning
Ein Kasten aus Stahl mit Abmessungen von etwa 22,5 × 16,5 × 5,5 cm, einer Wanddicke von mehr als 0,5 mm und einem Fassungsvermögen von weniger als 50 l. Der Kasten verfügt über einen Deckel, der mit Hilfe von Scharnieren an ihm befestigt ist, und einen Verschluss an der gegenüberliegenden Seite der Scharniere. En låda gjord av stål, med de ungefärliga måtten 22,5 × 16,5 × 5,5 cm. Väggtjockleken är mer än 0,5 mm och volymen är mindre än 50 liter.
Stricken mit Färben oder mit Beflocken oder mit Beschichten stickning åtföljd av färgning eller av stoftning eller av överdragning,
auch mit Kunststoffhalterung und mit Stromkabel mit Stecker oder drahtlos elkabel med anslutningsdon eller trådlös,
Einteilige, handbetätigte Betriebstüren, die an Scharnieren oder Drehpunkten aufgehängt sind, müssen so angebracht sein, dass sich eine geöffnete Tür wieder schließt, wenn sie bei Vorwärtsfahrt des Fahrzeugs mit einem ortsfesten Gegenstand in Berührung kommt. Varje manuellt styrd på- och avstigningsenkeldörr som är gångjärnsupphängd eller försedd med vridtapp ska vara det på ett sådant sätt att den öppna dörren strävar efter att stänga sig om den kommer i kontakt med ett stillastående föremål medan fordonet rör sig framåt.
mit starkem Publikumsverkehr mit som ofta besöks av allmänheten och som har