Gesuchter Begriff median hat 10 Ergebnisse
DE Deutsch SV Schwedisch
median (a) [Medizin] median (a) [Medizin]
median [allgemein] median- [allgemein]
median (a) [allgemein] median- (a) [allgemein]
median [allgemein] mitt- [allgemein]
median (a) [allgemein] mitt- (a) [allgemein]
DE Phrasen mit median SV Übersetzungen
Sie wird experimentell gemessen anhand der mittleren tödlichen Dosis (median lethal dose — LD50) bzw. der mittleren infektiösen Dosis (median infective dose — ID50). Mäts i försök med medianvärde av letal dos (LD50) eller medianvärde av infektiv dos (ID50).
Sie wird experimentell gemessen anhand der mittleren tödlichen Dosis (median lethal dose — LD50) bzw. der mittleren infektiösen Dosis (median infective dose — ID50). Värdet fastställs experimentellt utifrån letal dos 50 (LD50) eller infekterande dos 50 (ID50).
In Nummer 9A350 bedeutet 'VMD' Volume Median Diameter (mittlerer Volumendurchmesser). Für wasserbasierende Systeme entspricht dies dem MMD, Mass Median Diameter (mittlerer Massendurchmesser). I avsnitt 9A350 avses med 'VMD' volymmediandiametern och för vattenbaserade system motsvarar detta massmediandiametern (MMD).
In Nummer 9A350 bedeutet ’VMD’ Volume Median Diameter (mittlerer Volumendurchmesser). Für wasserbasierende Systeme entspricht dies dem MMD, Mass Median Diameter (mittlerer Massendurchmesser). I avsnitt 9A350 avses med ’VMD’ volymmediandiametern och för vattenbaserade system motsvarar detta massmediandiametern (MMD).
Das Öl wird entsprechend dem Median der festgestellten Mängel und dem Median des Attributs ‚fruchtig‘ in die nachstehenden Kategorien eingestuft. Oljan ska klassificeras enligt följande kategorier, med defekternas och fruktighetens medianvärde som utgångspunkt.
Das Öl wird entsprechend dem Median der festgestellten Mängel und dem Median des Attributs ‚fruchtig‘ in die nachstehenden Kategorien eingestuft. Oljan ska klassificeras enligt följande kategorier, med defekternas medianvärde och fruktighetens medianvärde som utgångspunkt.
Der Median der Mängel ist definiert als der Median des mit der stärksten Intensität wahrgenommenen Mangels. Defekternas medianvärde definieras som medianvärdet för den defekt som upplevs mest intensivt.
Der Median der Mängel und der Median der Fruchtigkeit werden mit nur einer Dezimalstelle ausgedrückt, und der Wert des sie definierenden robusten Variationskoeffizienten muss kleiner oder gleich 20 % sein. Defekternas medianvärde och fruktighetens medianvärde uttrycks med en decimal, och värdet av den robusta variationskoefficient som definierar dem får inte vara större än 20 %.
Natives Olivenöl extra der Median der Mängel ist 0 und der Median des Attributs ‚fruchtig‘ ist größer als 0. Extra jungfruolja Defekternas medianvärde är lika med 0, och medianvärdet för fruktighet är större än 0.
Natives Olivenöl der Median der Mängel ist größer als 0 und kleiner als oder gleich 3,5 und der Median des Attributs ‚fruchtig‘ ist größer als 0. Jungfruolja Defekternas medianvärde är större än 0 och mindre än eller lika med 3,5 och medianvärdet för fruktighet är större än 0.
Lampantöl der Median der Mängel ist größer als 3,5 oder der Median der Mängel ist kleiner oder gleich 3,5 und der Median des Attributs ‚fruchtig‘ ist gleich 0. Bomolja Defekternas medianvärde är större än 3,5; alternativt är defekternas medianvärde som störst 3,5, och medianvärdet för fruktighet är lika med 0.
Vertrauensintervalle bei 95 % für den Median Konfidensintervall på 95 % kring medianvärdet
In Nummer 9A350 bedeutet ‚VMD‘ Volume Median Diameter (mittlerer Volumendurchmesser). Für wasserbasierende Systeme entspricht dies dem MMD, Mass Median Diameter (mittlerer Massendurchmesser). I avsnitt 9A350 avses med ”VMD” volymmediandiametern och för vattenbaserade system motsvarar detta massmediandiametern (MMD).
Vergleichsgruppe II: 25. Perzentil gleich 0,45 %, 75. Perzentil gleich 6,77 % und Median (50. Perzentil) gleich 3,48 %; Referensgrupp II: 25:e percentilen = 0,45 %, 75:e percentilen = 6,77 % och medianvärdet (50:e percentilen) = 3,48 %.
Vergleichsgruppe III: 25. Perzentil gleich 0,64 %, 75. Perzentil gleich 5,57 % und Median (50. Perzentil) gleich 2,59 %. Referensgrupp III: 25:e percentilen = 0,64 %, 75:e percentilen = 5,57 % och medianvärdet (50:e percentilen) = 2,59 %.
Der ROS-Median beträgt 3,48 % und die ROS-Obergrenze 6,77 %. Medianvärdet för avkastning på försäljning uppgår till 3,48 % respektive den övre gränsen för avkastning på försäljning till 6,77 %.
In Nummer 9A350 bedeutet ‚VMD‘ Volume Median Diameter (mittlerer Volumendurchmesser). Für wasserbasierende Systeme entspricht dies dem MMD, Mass Median Diameter (mittlerer Massendurchmesser). I avsnitt 9A350 avses med ’VMD’ volymmediandiametern och för vattenbaserade system motsvarar detta massmediandiametern (MMD).
Bei vielen Verteilungen stimmen der Median und der Mittelwert überein. För många fördelningar sammanfaller medianvärdet och medelvärdet.
Der Median für diese Unternehmen beträgt für den Zeitraum 2002 bis 2007: Medianvärdet för dessa företag och perioden 2002–2007 är följande:
Der Median, der Durchschnitt und der gewichtete Durchschnitt des Unternehmenswerts von Oltchim je Aktie Median, genomsnitt och vägt genomsnitt av EV per aktie för Oltchim
Das 50. Perzentil oder der Median. 50:e percentilen eller medianvärdet.
Der Median. Medianvärdet.
Das Öl wird entsprechend dem Median der festgestellten Mängel und dem Median des Attributs „fruchtig“ in die nachstehenden Kategorien eingestuft. Oljan ska klassificeras enligt följande kategorier, med defekternas medianvärde och fruktighetens medianvärde som utgångspunkt.
Der Median der Mängel und der Median der Fruchtigkeit werden mit einer Dezimalstelle ausgedrückt. Defekternas medianvärde och medianvärdet för egenskapen fruktighet anges med en decimal.
Natives Olivenöl extra: der Median der Mängel ist 0 und der Median des Attributs „fruchtig“ ist größer als 0. Extrajungfruolja: defekternas medianvärde är lika med 0 och medianvärdet för egenskapen fruktighet är större än 0.
Natives Olivenöl: der Median der Mängel ist größer als 0, aber nicht größer als 3,5 und der Median des Attributs „fruchtig“ ist größer als 0. Jungfruolja: defekternas medianvärde är större än 0 men inte större än 3,5 och medianvärdet för egenskapen fruktighet är större än 0.
Lampantöl: der Median der Mängel ist größer als 3,5 oder der Median der Mängel ist nicht größer als 3,5 und der Median des Attributs „fruchtig“ ist gleich 0. Bomolja: defektens medianvärde är större än 3,5 eller defektens medianvärde är 3,5 eller mindre och medianvärdet för fruktighet är 0.
Der Median der Bevölkerungszahlen wird nach demselben Grundsatz bestimmt. Medianbefolkningen definieras enligt samma princip.
Natives Olivenöl extra: Der Median der Mängel ist 0 und der Median des Attributs ‚fruchtig‘ ist größer als 0. Extrajungfruolja: defekternas medianvärde är lika med 0 och medianvärdet för egenskapen fruktighet är större än 0.
Natives Olivenöl: Der Median der Mängel ist größer als 0, aber nicht größer als 3,5 und der Median des Attributs ‚fruchtig‘ ist größer als 0. Jungfruolja: defekternas medianvärde är större än 0 men inte större än 3,5 och medianvärdet för egenskapen fruktighet är större än 0.
Lampantöl: Der Median der Mängel ist größer als 3,5 oder der Median der Mängel ist nicht größer als 3,5 und der Median des Attributs ‚fruchtig‘ ist gleich 0. Bomolja: defekternas medianvärde är större än 3,5 eller defektens medianvärde är 3,5 eller mindre och medianvärdet för fruktighet är 0.
SV Schwedisch DE Deutsch
median (a) [Medizin] median (a) [Medizin]
median [allgemein] median- [allgemein]
median (a) [allgemein] median- (a) [allgemein]
median [allgemein] mitt- [allgemein]
median (a) [allgemein] mitt- (a) [allgemein]

Schwedisch Deutsch Übersetzungen

SV Synonyme für median DE Übersetzungen
stickprov [medeltal] n random test
tvärsnitt [medeltal] n cross-section
medium [genomsnitt] n psychic
medeltal [genomsnitt] n average