DE Phrasen mit lista över ubåtsklasser SV Übersetzungen
Formosa (nur das Gebiet von Ramon Lista) und Salta (nur das Gebiet von Rivadavia) Formosa (utom Ramon Lista-området) och Salta (endast departementet Rivadavia)
Formosa (nur das Gebiet von Ramon Lista) und Salta (nur der Bezirk von Rivadavia) Formosa (endast Ramón Lista-området) och Salta (endast departementet Rivadavia)
„LISTA DE LAS AUTORIDADES NACIONALES COMPETENTES ”LISTA DE LAS AUTORIDADES NACIONALES COMPETENTES
FÖRTECKNING ÖVER BEHÖRIGA NATIONELLA MYNDIGHETER“ FÖRTECKNING ÖVER BEHÖRIGA NATIONELLA MYNDIGHETER”;
FÖRTECKNING ÖVER BEHÖRIGA NATIONELLA MYNDIGHETER“ FÖRTECKNING ÖVER BEHÖRIGA NATIONELLA MYNDIGHETER”
Formosa (nur das Gebiet Ramon Lista) und Salta (nur der Bezirk Rivadavia) Formosa (endast Ramon Lista-området) och Salta (endast departementet Rivadavia)
Formosa (nur das Gebiet Ramón Lista) und Alta (nur der Bezirk Rivadavia) Formosa (endast Ramón Lista-området) och Salta (endast departementet Rivadavia)
Formosa (nur das Gebiet Ramón Lista) und Alta (nur der Bezirk Rivadavia) Formosa (endast Ramon Lista-området) och Salta (endast departementet Rivadavia)
Formosa (nur das Gebiet Ramon Lista) und Alta (nur der Bezirk Rivadavia) Formosa (endast Ramon Lista-området) och Salta (endast departementet Rivadavia)
FÖRTECKNING ÖVER NATIONELLA LABORATORIER FÖR BLUETONGUE“ FÖRTECKNING ÖVER NATIONELLA LABORATORIER FÖR BLUETONGUE”
Förteckning över behöriga nationella myndigheter“ Förteckning över behöriga nationella myndigheter”
über die Vermietung und den Verkauf des Luftstützpunktes Lista (Norwegen) om uthyrningen och försäljningen av Lista flygbas (Norge)
Die Überwachungsbehörde hat Stellungnahmen des Unternehmens Lista Lufthavn AS erhalten. Myndigheten mottog synpunkter från Lista Lufthavn AS.
Von der Überwachungsbehörde wurden zwei verschiedene Maßnahmen untersucht: die Vermietung und der Verkauf des Luftstützpunktes Lista. Två separata åtgärder undersöktes av myndigheten: uthyrningen och försäljningen av Lista flygbas.
BESCHREIBUNG DES LUFTSTÜTZPUNKTES LISTA BESKRIVNING AV LISTA FLYGBAS
Der Luftstützpunkt Lista erstreckt sich über eine Fläche von 5000000 m2. Lista flygbas omfattar 5000000 m2 mark.
DIE VERMIETUNG DES LUFTSTÜTZPUNKTES LISTA UTHYRNINGEN AV LISTA FLYGBAS
Ab 2002 gab es dann auf dem Flughafen Lista keine Linienflüge mehr. Det förekom ingen reguljär luftfart vid Lista-flygplatsen under 2002.
Mit Schreiben vom 13. Dezember 2002 verzichtete LILAS auf sein Vorkaufsrecht, den Luftstützpunkt Lista en bloc zu erwerben, und so wurde der Luftstützpunkt an die „Lista Flypark AS“ verkauft. Genom en skrivelse av den 13 december 2002 avstod LILAS från sin förköpsrätt till Lista flygbas i sin helhet och flygbasen såldes till Lista Flypark AS.
Im Juni 2006 übte LILAS in Übereinstimmung mit den Bestimmungen des Leasingvertrags sein Vorkaufsrecht aus, die besagten Gebietsteile des Luftstützpunktes Lista zum Preis von 10000000 NOK von Lista Flypark AS zu erwerben. I juni 2006 utnyttjade LILAS sin förköpsrätt, i enlighet med villkoren i hyresavtalet, att köpa delar av Lista flygbas för 10000000 norska kronor av Lista Flypark AS.
DER VERKAUF DES LUFTSTÜTZPUNKTES LISTA FÖRSÄLJNINGEN AV LISTA FLYGBAS
Am 12. September 2002 verkaufte die NDEA den Luftstützpunkt Lista an Lista Flypark AS. Den 12 september 2002 sålde Forsvarsbygg Lista flygbas till Lista Flypark AS.
Jedoch wurden im Zeitraum von 2003 bis 2006 keine Erträge von Lista Flypark AS erwirtschaftet. Ingen intäkt genererades dock av Lista Flypark AS under perioden från 2003 till 2006.
Das gesamte Passagieraufkommen des Flughafens Lista basiert auf 32000 Flugreisenden. Det totala passagerarunderlaget för Lista flygplats är 32000 personer.
Im Rahmen des Verkaufs wurde Lista Flypark AS keinerlei Beihilfe oder Vorteil gewährt Inget stöd eller någon fördel har beviljats till förmån för Lista Flypark AS i samband med försäljningen
DIE VERMIETUNG EINES TEILS DES LUFTSTÜTZPUNKTES LISTA UTHYRNING AV DELAR AV LISTA FLYGBAS
СПИСЪК НА ПРЕДПРИЯТИЯ/LISTA DE LOS ESTABLECIMIENTOS — SEZNAM ZAŘÍZENÍ — LISTE OVER VIRKSOMHEDER — VERZEICHNIS DER BETRIEBE — ETTEVÕTETE LOETELU — ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ — LIST OF ESTABLISHMENTS — LISTE DES ÉTABLISSEMENTS — POPIS OBJEKATA — ELENCO DEGLI STABILIMENTI — UZŅĒMUMU SARAKSTS — ĮMONIŲ SĄRAŠAS — LÉTESÍTMÉNYLISTA — LISTA TA‘ L-ISTABILIMENTI — LIJST VAN BEDRIJVEN — WYKAZ ZAKŁADÓW — LISTA DOS ESTABELECIMENTOS — LISTA UNITĂȚILOR — ZOZNAM PREVÁDZKARNÍ — SEZNAM OBRATOV — LUETTELO LAITOKSISTA — FÖRTECKNING ÖVER ANLÄGGNINGAR ”Proizvod: mlijeko i mliječni proizvodi –”.
СПИСЪК НА ПРЕДПРИЯТИЯ — LISTA DE LOS ESTABLECIMIENTOS — SEZNAM ZAŘÍZENÍ — LISTE OVER VIRKSOMHEDER — VERZEICHNIS DER BETRIEBE — ETTEVÕTETE LOETELU — ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ — LIST OF ESTABLISHMENTS — LISTE DES ÉTABLISSEMENTS — POPIS OBJEKATA — ELENCO DEGLI STABILIMENTI — UZŅĒMUMU SARAKSTS — ĮMONIŲ SĄRAŠAS — LÉTESÍTMÉNYLISTA — LISTA TA‘ L-ISTABILIMENTI — LIJST VAN BEDRIJVEN — WYKAZ ZAKŁADÓW — LISTA DOS ESTABELECIMENTOS — LISTA UNITĂȚILOR — ZOZNAM PREVÁDZKARNÍ — SEZNAM OBRATOV — LUETTELO LAITOKSISTA — FÖRTECKNING ÖVER ANLÄGGNINGAR I andra avsnittet ”Varuslag: köttvaror” ska följande införas i förteckningen över begrepp efter uppgiften på franska:
Förteckning över behöriga nationella myndigheter“. Förteckning över behöriga nationella myndigheter”.
Översikt över olika skattenivåer för bränslen som används för uppvärmning inom företagssektorn i Sverige Översikt över olika skattenivåer för bränslen som används för uppvärmning inom företagssektorn i Sverige