DE Phrasen mit ladda ner SV Übersetzungen
die Entwicklung ei ner gemeinsamen Politik für die Bereiche Eisenbahn- und Straßenverkehr sowie Binnen- und Seeschifffahrt und Luftfahrt, insbesondere: Utveckling av en gemensam politik för transporter på järnväg, landsväg och inre vattenväg samt sjöfart och luftfart, särskilt inom följande områden:
Die äquivalente Zahl der Bremsungen (ner) ist festzuhalten. Antalet motsvarande bromsansättningar (ner) ska noteras.
ne = 1,2 · ner; das Ergebnis ist auf den nächsten ganzzahligen Wert zu runden. Där ne = 1,2 × ner och ska avrundas uppåt till närmaste heltal.
Vom Mitgliedstaat wiedereingezoge-ner (–) oder an ihn gezahlter (+) Betrag gemäß Beschluss 2010/62/EU Belopp som ska återkrävas från (–) eller betalas till (+) medlemsstaten enligt beslut 2010/62/EU
Nationales Einstellungsregister (NER) Nationellt fordonsregister
Angesichts des Umstands, dass die Inbetriebnahmegenehmigung vom Betrieb eines Fahrzeugs durch ein EVU oder der Instandhaltung eines Fahrzeugs durch eine IS unabhängig ist und dass die Richtlinie 2004/49/EG sich auf den Betrieb (die Nutzung) und die Instandhaltung von Fahrzeugen bezieht, kann die IS dem Fahrzeug vor oder nach der Erteilung der Inbetriebnahmegenehmigung zugewiesen werden, stets jedoch vor dessen Erfassung im nationalen Einstellungsregister (im NER ist die Angabe der IS verbindlich vorgesehen) und vor dessen tatsächlicher Inbetriebnahme und Nutzung auf dem Netz. Med beaktande av att godkännandet för ibruktagande är oberoende av järnvägsföretagets användning av fordonet och fordonets underhåll av en underhållsenhet och att direktiv 2004/49/EG gäller drift (användning) och underhåll av fordon kan en underhållsenhet utses antingen innan eller efter att fordonet har godkänts för ibruktagande, men alltid innan det registreras i det nationella fordonsregistret (uppgift om underhållsenhet är ett obligatoriskt fält i det nationella fordonsregistret) och innan det faktiskt tas i bruk eller används på järnvägsnätet.
Das NER dient neben der Ermittlung zugelassener Fahrzeuge folgenden Zwecken: Det nationella fordonsregistret ska användas för att identifiera alla godkända fordon och för följande syften:
NER NSA
Finanzierung von Demonstrationsprojekten im Rahmen der Reserve für neue Marktteilnehmer (NER 300) [2] Finansiering av demonstrationsprojekt genom NER 300 (reserven för nya deltagare) [2]
Die Mitgliedstaaten haben zu gewährleisten, dass die Finanzmittel aus den ESI-Fonds mit Unterstützung aus dem NER-300-Programm koordiniert werden, welches die Einnahmen aus der Versteigerung von 300 Millionen Zertifikaten nutzt, die im Rahmen der Reserve für neue Marktteilnehmer des europäischen Emissionshandelssystem vorgesehen ist. Medlemsstaterna ska se till att finansieringen från de europeiska struktur- och investeringsfonderna samordnas med stödet från programmet NER 300, som använder inkomster från utauktioneringen av 300 miljoner utsläppsrätter inom reserven för nya deltagare i det europeiska systemet för handel med utsläppsrätter.
2. I en skrivelse av den 23 januari 2004 informerade kommissionen de finska industriförbunden om att undersökningen av en eventuell överträdelse av reglerna för offentlig upphandling skulle läggas ner, eftersom kommissionen ansåg att det i det här fallet inte var nödvändigt att inleda överträdelseförfarandet på grund av att överträdelsen var begränsad och tillfällig och på grund av att de finska myndigheterna hade garanterat att det skulle råda fullständig konkurrens inom vägsektorn från och med den 1 januari 2005. 2. I en skrivelse av den 23 januari 2004 informerade kommissionen de finska industriförbunden om att undersökningen av en eventuell överträdelse av reglerna för offentlig upphandling skulle läggas ner, eftersom kommissionen ansåg att det i det här fallet inte var nödvändigt att inleda överträdelseförfarandet på grund av att överträdelsen var begränsad och tillfällig och på grund av att de finska myndigheterna hade garanterat att det skulle råda fullständig konkurrens inom vägsektorn från och med den 1 januari 2005.
(22) Enligt artikel 17.2 i energiskattedirektivet kan energiintensiva företag i den mening som avses i direktivet beviljas nedsättning av energiskatt ända ner till noll procent. I artikel 17.3 i samma direktiv tillåts skattenivåer ner till 50 % av direktivets miniminivåer för företag som inte är energiintensiva. Enligt artikel 17.4 tillåts en sådan nedsättning bara om stödmottagarna har ingått avtal eller genomfört system för handel med utsläppsrätter eller likvärdiga arrangemang, som leder till att miljömål uppnås, i stort sett motsvarande vad som skulle ha uppnåtts om gemenskapens vanliga minimiskattesatser hade iakttagits. (22) Enligt artikel 17.2 i energiskattedirektivet kan energiintensiva företag i den mening som avses i direktivet beviljas nedsättning av energiskatt ända ner till noll procent. I artikel 17.3 i samma direktiv tillåts skattenivåer ner till 50 % av direktivets miniminivåer för företag som inte är energiintensiva. Enligt artikel 17.4 tillåts en sådan nedsättning bara om stödmottagarna har ingått avtal eller genomfört system för handel med utsläppsrätter eller likvärdiga arrangemang, som leder till att miljömål uppnås, i stort sett motsvarande vad som skulle ha uppnåtts om gemenskapens vanliga minimiskattesatser hade iakttagits.
DIE ZENTRALE BOTSCHAFT DER LISSABON ner Partnerschaft für Wachstum und Beschäftigung ist durch und durch zuversichtlich und entschlossen: Die Herausforderungen, mit denen Gesellschaft, Wirtschaft und Umwelt Europas sich heute konfrontiert sehen, können gemeistert werden. Wenn sie richtig angegangen werden, eröffnen sich für Europa auch neue Möglichkeiten für Wachstum und Arbeit. I CENTRUM FÖR LISSABONSTRATEGIN STÅR ETT BUDSKAP om tillförsikt och beslutsamhet: De problem som Europas samhälle, ekonomi och miljö står inför kan lösas. Om de hanteras väl kan de vändas till nya möjligheter för EU att växa och skapa nya jobb.
Bestehen so schwerwiegende B e denken hinsichtlich der wisse n schaftlichen Substantiierung e i ner gesundheitsbezogenen Ang a be, dass mit einer befürworte n den Stellungnahme der Behörde nicht gerechnet werden kann, kann die Kommission die weitere Verwendung der gesundheitsb e zog e nen Angaben untersagen. När det råder så allvarlig tveksamhet rörande de vetenskapliga beläggen för ett hälsopåstående att man inte kan förvänta sig ett positivt yttrande från livsmedelsmyndigheten kan kommissionen förbjuda fortsatt användning av detta hälsopåstående.
Fe r ner haben die Mitgliedstaaten weiterhin die Möglichkeit, aus ordnungspol i tischen Gründen Maßnahmen nach Artikel 3 Absätze 3 bis 5 der Richtlinie 2000/31/EG zu ergreifen. Dessutom kan medlemsstaterna även i fortsättningen av skäl som rör den allmänna ordningen vidta åtgärder enligt artikel 3.3–3.5 i direktiv 2000/31/EG.
f) einer Beschreibung des Konzepts für die Durchführung des Grundsatzes der Part ­ner ­schaft nach Artikel 12; f) En beskrivning av det valda tillvägagångssättet för att genomföra partnerskapsprincipen enligt artikel 12.
Betrifft: Reserve für neue Marktteilnehmer (NER 300) Angående: Reserven för nya deltagare
Kann die Kommission mitteilen, wann sie ihre Ausschreibung im Rahmen des europäischen Emissionshandelssystems für die NER 300 („New Entrants Reserve“ — Reserve für neue Marktteilnehmer, 300 Millionen CO 2 -Gutschriften) zu veröffentlichen beabsichtigt? Kan kommissionen ange när man har för avsikt att offentliggöra sin inbjudan att lämna förslag inom ramen för det europeiska systemet för handel med utsläppsrätter (reserven för nya deltagare, 300 miljoner kolkrediter)?
Wird sie die Anforderungen nennen, die von den Mitgliedstaaten als Voraussetzung für die Bewilligung von NER-300-Mitteln für die empfohlenen Projekte zu erfüllen sind? Tänker kommissionen upprätta en förteckning över de krav som kommer att ställas på medlemsstaternas regeringar för att de rekommenderade projekten ska få NER300‑finansiering, och hur lång tid ska de få på sig för att bekräfta sin vilja att fullgöra sina nödvändiga åtaganden?
Welches Verfahren wurde für den Fall, dass die Anforderungen von einem Mitgliedstaat nicht fristgerecht erfüllt werden, für die Neuzuweisung der NER-300-Mittel an Projekte in anderen Mitgliedstaaten vereinbart? Om medlemsstaternas regeringar inte lyckas fullgöra sina nödvändiga åtaganden inom de fastställda tidsramarna, vilket förfarande har man enats om för att omfördela den tillgängliga NER300-finansieringen för att stödja projekt i andra medlemsstater?
Der Zuschussempfänger sorgt dafür, dass gegebenenfalls die Belege, die sich im Besitz der Part-ner oder Mitglieder der Organisation befinden, der Kommission zur Verfügung gestellt werden. Bidragsmottagaren skall vid behov se till att de verifikationer som finns hos samarbetsparter eller medlemmar ställs till kommissionens förfogande.

DE Wörter ähnlich wie ladda ner