Gesuchter Begriff interessant hat 5 Ergebnisse
Gehe zu
DE Deutsch SV Schwedisch
interessant (a) intressant (a)
interessant (a) [Aufmerksamkeit] intressant (a) [Aufmerksamkeit]
interessant (a) [Interesse beanspruchend/weckend] intressant (a) [Interesse beanspruchend/weckend]
interessant (a) [allgemein] intressant (a) [allgemein]
interessant (a) [Aufmerksamkeit] av intresse (a) [Aufmerksamkeit]
DE Phrasen mit interessant SV Übersetzungen
Gipsplatten sind als Produkt zudem unmittelbar für den Verbraucher interessant. Gipsskivor är också attraktiva för konsumenterna.
Besonderheit des Gebäudes, die es für Kartierungsanwendungen allgemein interessant macht. Kännetecken för en byggnad som gör att den i allmänhet är av intresse för kartapplikationer.
kein Bedarf für das Internet (nicht nützlich, nicht interessant usw.); behöver inte internet (därför att det inte är till någon nytta, är ointressant osv.).
Interessant ist in diesem Zusammenhang das „European Learning Account Project“ des britischen Bildungsministeriums. Av intresse i detta sammanhang är det brittiska undervisningsministeriets European Learning Account Project .
So wäre es beispielsweise interessant, die Effizienz eines zweigleisigen Aufsichtssystems zu diskutieren. En diskussion kan t.ex. vara intressant för att komma fram till hur effektivt ett tillsynssystem med två nivåer kan vara.
Durch letzteres würde die EU gerade für „besonders geeignete Zuwanderer“ interessant. Förbättringarna skulle leda till årliga besparingar på upp till 26 miljarder euro i externa kostnader för vägtrafiken.
Trotzdem ist der Weltraum immer noch für junge Menschen interessant. Men för unga människor i dag är rymden fortfarande ett intressant ämne.
Es sei interessant, die dortige Entwicklung zu beobachten. Miljontals människor har befriats från fattigdom tack vare globaliseringen, påpekade han.
So werde die Karte besonders für Ehepaare interessant. Därför kan det vara mer attraktivt för ett gift par, konstaterar Masayo.
Was ist daran so interessant? Varför är den så viktig?
Es ist interessant festzustellen, dass die Finanzbogen häufig quantifizierte Zielsetzungen enthalten. Alltför ofta anges övergripande mål istället för specifika delmål för året i fråga.
Es ist interessant, darauf hinzuweisen, dass diese Richtlinie unter dieser Bezeichnung bekannter ist. Det bör påpekas att ovannämnda direktiv är bättre känt under namnet Television utan gränser.
Weitere Informationen, wie diese Differenzen zu erklären sind, wären interessant. Det vore intressant att få ytterligare information som kan förklara dessa skillnader.
Was die Wirtschaftsleistung angeht, so ist es interessant, festzustellen, dass diese Einteilung nicht länger gilt. I fråga om ekonomisk prestanda är det av intresse att konstatera att denna typindelning inte håller streck.
Außerdem wäre es interessant, die Effizienz dieser Ausnahme zu überwachen. Dessutom skulle det vara intressant att mäta hur effektivt detta undantag är.
Solche Angaben sind jedoch interessant. Sådana uppgifter är emellertid av stort intresse.
Dadurch wird diese Art des Frachtverkehrs weniger interessant und nicht optimal genutzt. Detta leder till att sjötransporter av varor framstår som ett mindre attraktivt val och inte utnyttjas till fullo.
Dieser Vorschlag ist insofern interessant, als er industrielle Wirtschaftstätigkeiten mit Energiemaßnahmen verbindet. Det här förslaget är intressant eftersom det sammanför industriekonomiska åtgärder med energiinsatser.
Ihre Erkenntnisse sind interessant. Resultaten av denna är värda att uppmärksamma.
Dies vorausgeschickt, wäre interessant: 1. Kan kommissionen mot bakgrund av ovanstående besvara följande frågor: 1.
Hierzu wäre es interessant zu wissen: 1. Jag skulle vilja få svar på följande frågor: 1.
Es wäre daher interessant zu wissen: Det vore därför intressant att veta:
Es wäre daher interessant zu wissen: Kommissionen uppmanas därför att besvara följande fråga:
Nach einer von Archäologen verfassten Studie sind sechs der dreizehn geplanten Stationen als „archäologisch interessant“ einzustufen. Sex av de tretton stationer som ska anläggas har på grundval av den speciella studie i ärendet som har utförts av arkeologer klassats som platser av ”arkeologiskt intresse”.
Daher ist interessant zu wissen: 1. Därför är det av intresse att få svar på följande: 1.
Ein umweltfreundliches Verhalten soll einfach, billig und interessant sein. Det ska vara enkelt, billigt och roligt att vara miljövän.
DE Synonyme für interessant SV Übersetzungen
fröhlich [belebt] canlı
belebt [belebt] işlek
atemberaubend [hinreißend] nefes kesici (adj)
unterschiedlich [abwechslungsreich] değişik
zusammengesetzt [abwechslungsreich] mürekkep (-bi)
fein [abwechslungsreich] ufacık
attraktiv [abwechslungsreich] cazip
lustig [abwechslungsreich] canlı
vorzüglich [abwechslungsreich] yetkin
veränderlich [abwechslungsreich] değişik
ansprechend [abwechslungsreich] zarif
gesellig [abwechslungsreich] sosyal (-li)
schmackhaft [abwechslungsreich] tatlı
wohlschmeckend [abwechslungsreich] lezzetli
amüsant [abwechslungsreich] eğlenceli
köstlich [abwechslungsreich] tatlı
spaßig [abwechslungsreich] gülünç
appetitlich [abwechslungsreich] lezzetlilik (n)
reich [ausgelastet] varsıl
allein [außergewöhnlich] yegâne