Gesuchter Begriff in das Verzeichnis aufnehmen hat ein Ergebnis
Gehe zu
DE Deutsch SV Schwedisch
in das Verzeichnis aufnehmen (v) [Buch] föra in i ett register (v) [Buch]

DE SV Übersetzungen für in

in (n) [Art und Weise] i (n) [Art und Weise]
in (n) [Richtung] i (n) [Richtung]
in (o) [Verhältniswort] i (o) [Verhältniswort]
in (o) [Richtung] i (o) [Richtung]
in (n) [Ort] i (n) [Ort]
in (n) [Zeitspanne] (n) [Zeitspanne]
in (n) [Zeitspanne] inom (n) [Zeitspanne]
in (o) [in jeder] (o) [in jeder]
in (n) [Zeitspanne] om (n) [Zeitspanne]
in (n) [Richtung] till (n) [Richtung]

DE SV Übersetzungen für das

das (o) [Relativpron. - Objekt - Sing.] som (o) [Relativpron. - Objekt - Sing.]
das (o) [Relativpron. - Subjekt - Sing.] som (o) [Relativpron. - Subjekt - Sing.]
das (o) [Relativpron. - dir. Obj. - Sing.] som (o) [Relativpron. - dir. Obj. - Sing.]
das (pronoun adv int determiner) [nonstandard relative pronoun] som (pronoun adv int determiner) [nonstandard relative pronoun]
das (conj determiner pronoun adv) [which] som (conj determiner pronoun adv) [which]
das (pronoun n) [who (relative pronoun)] som (pronoun n) [who (relative pronoun)]
das (o) [Demonstrativpronomen] den där (o) [Demonstrativpronomen]
das (a) [indikatives Determinativ - sing.] den där (a) [indikatives Determinativ - sing.]
das (o) [Demonstrativpronomen] det där (o) [Demonstrativpronomen]
das (a) [indikatives Determinativ - sing.] det där (a) [indikatives Determinativ - sing.]

DE SV Übersetzungen für verzeichnis

Verzeichnis (n) [Enumeration] {n} förteckning (n) [Enumeration] (u)
Verzeichnis (n) [Enumeration] {n} listning (n) [Enumeration] (u)
Verzeichnis (n) [Enumeration] {n} uppräkning (n) [Enumeration] (u)
Verzeichnis (n v) [a complete list of items] {n} katalog (n v) [a complete list of items] (u)
Verzeichnis (n v) [a list of all the publications in a library] {n} katalog (n v) [a list of all the publications in a library] (u)
Verzeichnis (n) [container of computer files] {n} katalog (n) [container of computer files] (u)
Verzeichnis (n) [list of names, addresses etc.] {n} katalog (n) [list of names, addresses etc.] (u)
Verzeichnis (n) [structured listing of files] {n} katalog (n) [structured listing of files] (u)
Verzeichnis (n) [container of computer files] {n} mapp (n) [container of computer files] (u)
Verzeichnis (n) [simulated folder] {n} mapp (n) [simulated folder] (u)

DE SV Übersetzungen für aufnehmen

aufnehmen (v) [etwas beginnen] ta upp (v) [etwas beginnen]
aufnehmen (v) ta upp (v)
aufnehmen (v) [''Medizin, Biologie'': Absorptionsvorgänge] ta upp (v) [''Medizin, Biologie'': Absorptionsvorgänge]
aufnehmen (v) [aufheben] ta upp (v) [aufheben]
aufnehmen (v) spela in (v)
aufnehmen (v) [Musik] spela in (v) [Musik]
aufnehmen (v)
 • aufgenommen
 • nimmst auf
 • nehmen auf
 • nahmst auf
 • nahmen auf
 • nimm auf
ta (v)
 • tagen
aufnehmen (v)
 • aufgenommen
 • nimmst auf
 • nehmen auf
 • nahmst auf
 • nahmen auf
 • nimm auf
uppta (v)
 • upptagen
aufnehmen (v) [Mitglied]
 • aufgenommen
 • nimmst auf
 • nehmen auf
 • nahmst auf
 • nahmen auf
 • nimm auf
uppta (v) [Mitglied]
 • upptagen
aufnehmen (v) ta in (v)
DE Phrasen mit in das verzeichnis aufnehmen SV Übersetzungen
die Befristung der Aufnahme in das Verzeichnis; hur länge kontrollorganet eller kontrollmyndigheten ska finnas med i förteckningen,
die Befristung der Aufnahme in das Verzeichnis. hur länge tredjelandet ska finnas med i förteckningen.
Operative Interessen machen es erforderlich, Indien in das Verzeichnis der Drittstaaten aufzunehmen, mit denen der Direktor von Europol Verhandlungen aufnehmen darf. Det finns operativa intressen som kräver att Indien införs i den förteckning över tredjeländer med vilka Europols direktör är bemyndigad att inleda förhandlingar.
Lieferanten ein Datenblatt für das Produkt in alle Produktbroschüren aufnehmen. Leverantörerna ska inkludera ett informationsblad i alla broschyrer om produkten.
das Verzeichnis der Veterinäreinheiten in TRACES. förteckningen över veterinärenheter i Traces.
Die Kommission sollte Japan demzufolge in das Verzeichnis in Anhang III der Verordnung (EG) Nr. 1235/2008 aufnehmen. Japan bör därför tas upp i förteckningen i bilaga III till förordning (EG) nr 1235/2008.
Das ESVK kann Praktikanten und Gastexperten aufnehmen. Esfa får ta emot praktikanter och gästforskare.
a) zusätzliche Eintragungen in das Verzeichnis; a) varje tillägg till förteckningen,
(1) Jeder Mitgliedstaat läßt in das Verzeichnis alle besonderen Fähigkeiten und Fachkenntnisse aufnehmen, die er auf dem Gebiet der Bekämpfung der organisierten Kriminalität erworben hat und die seines Erachtens allen Mitgliedstaaten zugänglich gemacht werden sollten. 1. Varje medlemsstat skall bidra till registret med uppgifter om varje specialiserad kompetens, skicklighet eller sakkunskap som den har utvecklat när det gäller att bekämpa organiserad brottslighet och som den anser att det vore fördelaktigt att göra tillgänglig för alla medlemsstater.
(1) Aufgrund operativer Anforderungen und des Erfordernisses, Erscheinungsformen der organisierten Kriminalität mit Hilfe von Europol wirkungsvoll zu bekämpfen, ist es notwendig, Australien in das Verzeichnis der Drittstaaten aufzunehmen, mit denen der Direktor von Europol Verhandlungen aufnehmen darf. (1) Operativa krav och behovet att effektivt bekämpa organiserade former av brottslighet genom Europol kräver att Australien införs i den förteckning över tredje länder med vilka Europols direktör är bemyndigad att inleda förhandlingar.
(1) Aufgrund operativer Anforderungen und des Erfordernisses, Erscheinungsformen der organisierten Kriminalität mit Hilfe von Europol wirkungsvoll zu bekämpfen, ist es notwendig, Israel in das Verzeichnis der Drittstaaten aufzunehmen, mit denen der Direktor von Europol Verhandlungen aufnehmen darf. (1) Operativa krav och behovet att effektivt bekämpa organiserade former av brottslighet genom Europol kräver att Israel införs i den förteckning över tredjeländer med vilka Europols direktör är bemyndigad att inleda förhandlingar.
- die in das Verzeichnis eingetragenen Bezeichnungen, - de namn som införts i registret,
(1) Jeder Mitgliedstaat läßt in das Verzeichnis alle besonderen Fähigkeiten und Fachkenntnisse aufnehmen, die er auf dem Gebiet der Terrorismusbekämpfung erworben hat und die seines Erachtens allen Mitgliedstaaten zugänglich gemacht werden sollten. 1. Varje medlemsstat skall bidra till registret med uppgifter om varje specialiserad kompetens, skicklighet och sakkunskap som den utvecklat när det gäller att bekämpa terrorism och som den anser att det vore användbart att göra tillgänglig för alla medlemsstater.
- Eintragung neuer Erzeugnisse in das Verzeichnis. - Registrering av nya produkter.
Auch solle sie ein Verzeichnis der Vorschläge, die sie zurückzuziehen oder abzuändern gedenkt, in ihr jährliches Legislativ- und Arbeitsprogramm aufnehmen. Han har fört samtal med så många som 12 turkiska utrikesministrar och är för Turkiets anslutning till EU den dag då landet uppfyller alla kriterier.
- Nach Artikel 42 kann jeder Mitgliedstaat in sein operationelles Programm ein Verzeichnis der im Rahmen der nachhaltigen Entwicklung der Fischereigebiete förderfähigen Gebiete aufnehmen. - Enligt artikel 42 kan varje medlemsstat ta med en lista i sitt operativa program över de områden som berättigar till stöd från fonden för hållbar utveckling i kustområden.
(16) Es ist angebracht, ein Verfahren , einschließlich spezieller Anforderungen, einzurichten, das von allen Herstellern bzw. von allen für sie handelnden Personen einzuhalten ist, die eine neue Faserbezeichnung in das einheitliche Verzeichnis von Textilfaserbezeichnungen des Anhangs I aufnehmen lassen möchten . (16) Det bör inrättas ett förfarande som även anger specifika krav och som ska följas av alla tillverkare , eller andra personer som handlar för deras räkning, som vill få en benämning på en ny fiber införd i förteckningen i bilaga I över harmoniserade benämningar på textil fibrer .
Das Institut sollte seine Arbeit 2007 aufnehmen. Det föreslås att institutet skall inleda sin verksamhet 2007.
Wann wird die Kommission die Ursprungsbezeichnung „Olmützer Quargel“ in das Verzeichnis ihres zuständigen Regelungsausschusses aufnehmen? När kommer kommissionen att lägga fram ett förslag för sin behöriga föreskrivande kommitté om att den geografiska beteckningen ”Olomoucké tvarůžky” ska föras in i registret?
Die Mitgliedstaaten können jederzeit zusätzliche Beiträge in das Verzeichnis aufnehmen lassen oder die Streichung von Beiträgen verlangen. Medlemsstaterna kan när som helst få ytterligare bidrag införda eller begära att bidrag skall tas bort ur registret.
Die Mitgliedstaaten können jederzeit zusätzliche Beiträge in das Verzeichnis aufnehmen lassen oder Medlemsstaterna kan när som helst få ytterligare bidrag införda eller
Nicht in das Verzeichnis aufgenommene gefährliche Abfälle Farligt avfall som inte är upptaget i förteckningen
Lieferanten ein Datenblatt für das Produkt in alle Produktbroschüren aufnehmen. Leverantörerna ska inkludera ett informationsblad i alla broschyrer om produkten.
in das Verzeichnis zulässiger Faserbezeichnungen aufgenommen wird. införd i förteckningen över tillåtna benämningar på fibrer.