handla (Verb)

1

handeln (v)

be concerned with, göra, starta, to do something
2

tun (v)

göra, to do something
3

verfahren (v)

starta
4

einkaufen (v)

allmän, to visit shops