DE Phrasen mit göra perplex SV Übersetzungen
(29) De svenska myndigheterna har gett ett exempel där två operatörer omfattas av EU:s utsläppshandelssystem och där utsläppshandelssystemet inte innehåller någon skatt. I ett sådant fall kommer operatören med de lägre marginalkostnaderna för utsläppsminskningar att minska utsläppen mer, hävdar de svenska myndigheterna. Utsläppsminskningarna kommer att fördelas optimalt eftersom varje operatör kommer att minska utsläppen tills de har samma marginalkostnader för minskningen. De svenska myndigheterna hävdar att om en av operatörerna är skyldig att betala en viss skatt kommer de ökade marginalkostnaderna för en utsläppsminskning att sporra den operatören att minska utsläppen mer och därmed göra det möjligt för denne att sälja utsläppsrätter på marknaden, vilket leder till lägre marknadspriser på utsläppsrätter. Det gör det möjligt för andra operatörer med potentiellt lägre marginalkostnader för utsläppsminskningar att köpa och använda utsläppsrätter. Denna ineffektiva resursfördelning leder till förlorat välstånd för samhället. Principskälen för en koldioxidskatt är i praktiken också tillämpliga på andra typer av energiskatter inom EU:s utsläppshandelssystem, eftersom energiskattedirektivet inte gör någon åtskillnad mellan olika slag av indirekta skatter (utom mervärdesskatt) som beräknas utifrån mängden energiprodukter och elektricitet när de frisläpps för konsumtion. (29) De svenska myndigheterna har gett ett exempel där två operatörer omfattas av EU:s utsläppshandelssystem och där utsläppshandelssystemet inte innehåller någon skatt. I ett sådant fall kommer operatören med de lägre marginalkostnaderna för utsläppsminskningar att minska utsläppen mer, hävdar de svenska myndigheterna. Utsläppsminskningarna kommer att fördelas optimalt eftersom varje operatör kommer att minska utsläppen tills de har samma marginalkostnader för minskningen. De svenska myndigheterna hävdar att om en av operatörerna är skyldig att betala en viss skatt kommer de ökade marginalkostnaderna för en utsläppsminskning att sporra den operatören att minska utsläppen mer och därmed göra det möjligt för denne att sälja utsläppsrätter på marknaden, vilket leder till lägre marknadspriser på utsläppsrätter. Det gör det möjligt för andra operatörer med potentiellt lägre marginalkostnader för utsläppsminskningar att köpa och använda utsläppsrätter. Denna ineffektiva resursfördelning leder till förlorat välstånd för samhället. Principskälen för en koldioxidskatt är i praktiken också tillämpliga på andra typer av energiskatter inom EU:s utsläppshandelssystem, eftersom energiskattedirektivet inte gör någon åtskillnad mellan olika slag av indirekta skatter (utom mervärdesskatt) som beräknas utifrån mängden energiprodukter och elektricitet när de frisläpps för konsumtion.
In Anbetracht der von der Kommission vorgeschlagenen Verordnung lassen einen die ziele und Inhalte von LIFE+ dennoch perplex. I kommissionens förslag till förordning slår dock målen och innehållet i LIFE+ en med häpnad.
Die bezifferten Ziele lassen einen perplex, wen man die Bedürfnisse zur Erreichung der gemeinschaftlichen Ziele kennt (große Herausforderung des Klimawandels, Politiken im Bereich der Wasserbewirtschaftung im Zusammenhang mit der Rahmenrichtlinie, die große Investitionen erfordert). Målen uttryckt i siffror är förbluffande med tanke på vad som behövs för att uppnå de mål som unionen ställt upp (det stora problemet med klimatförändringarna, vattenpolitiken kopplad till ramdirektivet som kommer att kräva avsevärda investeringar).
Das griechische Volk ist aufgebracht und perplex wegen dieses Vorgehens, da die Regierung der ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedonien (EJRM) keinerlei Willen erkennen lässt, eine Lösung herbeizuführen, die der Geschichte und der Logik gerecht wird. Det grekiska folket retar sig på och förundras över dessa handlingar eftersom det inte verkar finnas någon vilja hos f.d. jugoslaviska republiken Makedoniens regering att uppnå en lösning som grundar sig på historia och logik.