DE Phrasen mit finna sig i situationen SV Übersetzungen
Versicherungsanstalt am Ort des Arbeitsunfalls oder des Auftretens der Berufskrankheit (Försäkringskassan på den ort där olycksfallet i arbete inträffade eller där arbetssjukdomen visade sig) Försäkringskassan på den ort där olycksfallet i arbetet inträffade eller där arbetssjukdomen visade sig
Wiederkehrende Mängel bei der Kontrolle der Olivenbäume, der Ölmühlen und der Erträge, weaknesses of SIG register Återkommande brister i kontrollen av olivträd, pressar och avkastning, svagheter i det geografiska informationssystemet
Special Industries Group: Special Industries Group (SIG) untersteht der Organisation der Verteidigungsindustrien. Special Industries Group Special Industries Group (SIG) är en enhet underställd försvarsindustriorganet.
Special Industries Group (SIG) untersteht der Organisation der Verteidigungsindustrien. Special Industries Group (SIG) är en enhet underställd försvarsindustriorganet.
Sonstige Informationen: die Special Industries Group (SIG) untersteht der DIO.‘ Övriga upplysningar: Special Industries Group (SIG) är en underavdelning till DIO.’
Special Industries Group. Special Industries Group (SIG) untersteht der Organisation der Verteidigungsindustrien (DIO). Special Industries Group: Special Industries Group (SIG) är en enhet underställd DIO.
Verschiedene Situationen Olika situationer
Bewältigung komplexer Situationen und von Situationen mit hohem Verkehrsaufkommen. hantera komplexa situationer med mycket trafik.
%quot%bevis for tilladelse til at betegne sig som specialtandläge i ortodonti%quot% (Bescheinigung, wonach die Berufsbezeichnung eines Fachzahnarztes für Kieferorthopädie geführt werden darf), ausgestellt von dem %quot%sundhedsstyrelsen%quot% (Staatliches Gesundheitsamt); %quot%bevis for tilladelse til at betegne sig som specialtandlæge i ortodonti%quot% (bevis som innebär rätt att använda titeln tandläkare med specialistkompetens i ortodonti) som utfärdas av %quot%Sundhedsstyrelsen%quot%.
%quot%bevis for tilladelse til at betegne sig som specialtandläge i hospitalsodontologi%quot% (Bescheinigung, wonach die Berufsbezeichnung eines Krankenhauszahnarztes geführt werden darf), ausgestellt von dem %quot%sundhedsstyrelsen%quot% (Staatliches Gesundheitsamt); %quot%bevis for tilladelse til att betegne sig som specialtandlæge i hospitalsodontologi%quot% (intyg som innebär rätt att använda titeln tandläkare med specialistkompetens i sjukhusodontologi) som utfärdas av %quot%Sundhedsstyrelsen%quot%.
a) Name oder Finna und ständige Anschrift des Investors, a) Sponsorns namn eller firma samt stadigvarande adress.
Name des begünstigten Unternehmens: Stichting Industrie- en handelsgebouwen Groningen (SIG Real Estate) Namnet på stödordningen eller namnet på det företag som tar emot det enskilda stödet: Stichting Industrie- en handelsgebouwen Groningen (SIG Real Estate)
79. I föreliggande fall skedde överföringen av utrustningen till bokföringsvärdet. Kommissionen är därmed av uppfattningen att det inte rörde sig om statligt stöd. 79. I föreliggande fall skedde överföringen av utrustningen till bokföringsvärdet. Kommissionen är därmed av uppfattningen att det inte rörde sig om statligt stöd.
117. Kommissionen tvivlar emellertid på att Vägaffärsverket har allmännyttiga tjänsteuppgifter. Kommissionen noterar att medlemsstaterna har stor frihet när de tilldelar sådana skyldigheter, men de måste definieras i förväg och det måste röra sig om allmännyttiga tjänster. 117. Kommissionen tvivlar emellertid på att Vägaffärsverket har allmännyttiga tjänsteuppgifter. Kommissionen noterar att medlemsstaterna har stor frihet när de tilldelar sådana skyldigheter, men de måste definieras i förväg och det måste röra sig om allmännyttiga tjänster.
(35) Endelig tvivler Kommissionen på, at de foreslåede afgiftslempelser — under Fællesskabets minimumssatser og uden en miljømæssig modydelse, som strækker sig videre end fællesskabsforpligtelserne — er i overensstemmelse med miljørammebestemmelserne. (35) Endelig tvivler Kommissionen på, at de foreslåede afgiftslempelser — under Fællesskabets minimumssatser og uden en miljømæssig modydelse, som strækker sig videre end fællesskabsforpligtelserne — er i overensstemmelse med miljørammebestemmelserne.
Bevis for tilladelse til at betegne sig som speciallæge Bevis for tilladelse til at betegne sig som speciallæge
Bevis for tilladelse til at betegne sig som specialtandlæge i ortodonti Bevis for tilladelse til at betegne sig som specialtandlæge i ortodonti
Bevis for tilladelse til at betegne sig som specialtandlæge i hospitalsodontologi Bevis for tilladelse til at betegne sig som specialtandlæge i hospitalsodontologi
vägra att ta emot handlingen vid delgivningen genom att direkt vända sig till delgivningsmannen eller genom att återsända vägra att ta emot handlingen vid delgivningen genom att direkt vända sig till delgivningsmannen eller genom att återsända

DE Wörter ähnlich wie finna sig i situationen

SV Wörter ähnlich wie finna sig i situationen