Ermutigung

Mut

Satzbeispiele & Übersetzungen

Forderung nach interdisziplinären Konzepten und Ermutigung der Hochschulen zur Entwicklung neuer fachgebietsübergreifender Bildungsmodelle;
Kräva tvärvetenskapliga förhållningssätt och uppmuntra högskolor att utveckla nya former av utbildning över disciplingränserna
die Ermutigung zur Verwendung kostengünstiger Kommunikationsmittel und -systeme.
Uppmuntra användning av kostnadseffektiva kommunikationsverktyg och -system.
- Entwicklung der Grundlagen für normale gutnachbarliche Beziehungen und Ermutigung der Parteien zur Aufnahme einer regionalen Zusammenarbeit;
- Utveckla grundvalar för normala, goda grannförbindelser och uppmuntra parterna att inleda regionalt samarbete.
c) Untersuchungen über Maßnahmen zur Ermutigung lokaler und regionaler Partner bei der Durchführung der europäischen Beschäftigungsstrategie;
c) Undersökningar av åtgärder för att uppmuntra lokala och regionala parter att genomföra den europeiska sysselsättningsstrategin.
b) Ermutigung zum Abschluss von Umweltvereinbarungen mit der Industrie über die Reduzierung von Treibhausgasemissionen;
b) Främja miljöavtal med näringslivets sektorer om minskade utsläpp av växthusgaser.
- Ermutigung zur uneingeschränkten Nutzung der bestehenden Möglichkeiten der Gemeinsamen Agrarpolitik und anderer politischer Maßnahmen;
- Främja ett fullständigt utnyttjande av nuvarande möjligheter i den gemensamma jordbrukspolitiken och andra politiska åtgärder.
- Genehmigung oder Ermutigung des wettbewerbswidrigen Verhaltens durch die Behörden oder geltende Vorschriften. [8]
- Företagets konkurrensbegränsande beteende har godkänts eller uppmuntrats av de offentliga myndigheterna eller lagstiftningen. [8]
- Ermutigung der Diasporas zu einem Beitrag zur sozioökonomischen Entwicklung ihrer Herkunftsländer und Steigerung des Nutzens der Rückkehr von Migranten;
- Åtgärder för att uppmuntra utflyttade befolkningsgrupper att bidra till ursprungslandets socio-ekonomiska utveckling samt åtgärder för att öka nyttan av att migranter återvänder.
3.2.3. Ermutigung zur Zusammenarbeit zwischen Behörden
3.2.3 Uppmuntra samarbete mellan myndigheter
INNO promotion of innovation and encouragement of SME participation (Förderung von Innovation und Ermutigung der Teilnahme von KMU)
INNO Promotion of innovation and encouragement of SME participation (främjande av innovation och uppmuntran av små och medelstora företags deltagande).
Betrifft: Ermutigung der atomaren Aufrüstung und Verschleierung der terroristischen Aktivität des Iran
Angående: Uppmuntran till kärnvapenupprustning och försök att rentvå terroristverksamhet i Iran
· Ermutigung der Nutzer, Zurückhaltung zu üben.
· Uppmuntra användarna att visa återhållsamhet.
Damit ließen sich zwei Dinge erreichen: Ermutigung zum Konsum gesunder Erzeugnisse sowie Förderung eines ausgewogenen Lebensstils.
Det skulle alltså vara möjligt att få ett resultat med två positiva aspekter: att främja konsumtionen av sunda produkter och att främja en balanserad livsstil.
Dies sei als Ermutigung empfunden worden.
Har vi inte lärt oss vår läxa? undrade han.
Ermutigung zur Entwicklung gesamteuropäischer Finanzprodukte
Delprogrammet har som allmänna mål att
Eine solche Geste könnte als Zeichen der Ermutigung für die neue Regierung gelten.
Detta skulle sända en uppmuntrande signal till den nya regeringen.
Ermutigung zu langfristigen Investitionen im Jugendbereich und in der Infrastruktur; —
Uppmuntra långsiktiga investeringar på ungdomsområdet och i infrastruktur. —
Es muss sich die Einsicht durchsetzen, dass Ermutigung die beste Form der Entwicklungshilfe ist.
Utvecklingsstödet måste ses som en hjälp på vägen och inte som en definitiv lösning.
Betrifft: Ermutigung der EU-Bürger zur Verbesserung des Zugangs zum Internet
Angående: Förbättra EU-medborgarnas tillgång till internet
Ermutigung der Akteure zur Vernetzung auf europäischer Ebene, insbesondere durch Unterstützung gemeinsamer Aktionen zwischen nationalen Fördereinrichtungen.
uppmuntra att det upprättas ett nätverk på europeisk nivå, främst genom stöd till gemensamma åtgärder mellan nationella stödorgan.
Ermutigung der Akteure zur Vernetzung auf europäischer
uppmuntra att det upprättas ett nätverk på europeisk
Bewahrung und Aufwertung des historischen Filmschaffens durch Ermutigung zu Partnerschaften zwischen den Akteuren der Filmbranche und öffentlichen oder privaten Einrichtungen;
Bevarande och levandegörande av filmkulturarvet genom att uppmuntra partnerskap mellan verksamma inom filmsektorn och offentliga eller privata organ.
Ermutigung der Verbraucher zur Änderung ihres Verhaltens;
Att konsumenterna skall uppmuntras att lägga om sitt beteende,
Ermutigung zum Abschluss von Umweltvereinbarungen mit der Industrie über die Reduzierung von Treibhausgasemissionen;
Främja miljöavtal med näringslivets sektorer om minskade utsläpp av växthusgaser.
Ermutigung zur uneingeschränkten Nutzung der bestehenden Möglichkeiten der Gemeinsamen Agrarpolitik und anderer politischer Maßnahmen;
Främja ett fullständigt utnyttjande av nuvarande möjligheter i den gemensamma jordbrukspolitiken och andra politiska åtgärder.
die Mitgliedstaaten sollten erwägen, Mechanismen zur Ermutigung und Unterstützung und zum Schutz von Informanten, die Vergeltungsmaßnahmen befürchten müssen, einzuführen;
Medlemsstaterna bör överväga att införa mekanismer för att uppmuntra, stödja och skydda uppgiftslämnare som kan komma att utsättas för repressalier.
Sicherstellung der Marktvielfalt und Ermutigung von Instituten mit langfristigen Finanzierungen oder Verbindlichkeiten, die Markt- und Liquiditätsrisiken zu diversifizieren.
Säkerställande av mångfalden på marknaden och främjande av institut med långsiktig finansiering eller åtaganden för att diversifiera marknaden och likviditetsriskerna.