Entschädigung (Nomen)

Leistung, Schaden
 • Entschädigung
 • Skadeersättning
2
Leistung, Schaden
 • Entschädigung
 • Skadestånd
Schaden, a recompense for a loss; compensation
 • finanzielle Entschädigung.
 • ekonomisk gottgörelse.
 • Keine Entschädigung
 • Ingen gottgörelse
 • Teilweise oder unzulängliche Entschädigung
 • Delvis eller oriktig gottgörelse
Schaden, a recompense for a loss; compensation, allgemein
 • Entschädigung insgesamt
 • Sammanlagd kompensation
 • Entschädigung insgesamt
 • Total kompensation
 • Entschädigung
 • Kompensation för skada

Satzbeispiele & Übersetzungen

Entschädigung insgesamt
Sammanlagd ersättning
Entschädigung insgesamt
Totalt ersättning
Beistand und Entschädigung
Assistans och ersättning
Beistand und Entschädigung
Bistånd och ersättning
Entschädigung
Ersättning
Entschädigung
Reklamationer
Entschädigung
Ersättning för skador
Zusätzliche Entschädigung
Ytterligare ekonomisk ersättning
Entschädigung bei verspäteter Auslieferung
Ersättning vid dröjsmål med utlämningen
finanzielle Entschädigung.
Ekonomisk ersättning.
Schwieriger Zugang zur Entschädigung
Svårt att reklamera
Verspätete Entschädigung
För sen gottgörelse
Sonstige Aspekte der Entschädigung
Andra frågor i samband med gottgörelse
Entschädigung für Beitreibungskosten
Ersättning för indrivningskostnader
Haftung und Entschädigung
Ansvarighet och ersättning
Berechnung der Entschädigung
Beräkning av ersättning
ENTSCHÄDIGUNG
ERSÄTTNING
Höhe der Entschädigung
Ersättningsnivå
Beistand und Entschädigung
Assistans och ersättning
Schadenersatz oder Entschädigung
Kompensation eller gottgörelse
Zielsetzung: | Entschädigung |
Syfte | Kompensation |
Entschädigung für Kreditgeber
Detaljerade harmoniserade bestämmelser kommer att gälla.
Haftung und Entschädigung
Ansvar och ersättning
Entschädigung bei "schlechter Beratung"
"Dåliga råd" godtagbar anledning för ersättningskrav
Hinweis auf anfallende Entschädigung
Upplysning om tillämplig kompensation
finanzielle Entschädigung
ekonomisk kompensation
der Entschädigung vorsehen, sofern
på grund av sökandens
Unzureichende Entschädigung
Otillräcklig ersättning
Entschädigung durch Fahrpreisnachlass
Ersättning av biljettens pris
Weitere Entschädigung
Ytterligare kompensation