DE Phrasen mit enligt konvenansens regler SV Übersetzungen
Wasserturbinen, Wasserräder und Regler dafür Hydrauliska turbiner, vattenhjul samt regulatorer för sådana maskiner
Teile, einschließlich Regler Delar, inbegripet regulatorer
andere Regler Andra instrument och apparater
Teile und Regler für Wasserturbinen und -räder Delar, inkl. regulatorer, till hydrauliska turbiner och vattenhjul
Teile und Regler für Wasserturbinen und -räder Delar, inkl regulatorer, till hydrauliska turbiner och vattenhjul
Teile und Regler für Wasserturbinen und -räder Delar till hydrauliska turbiner och vattenhjul, inklusive regulatorer
Teile und Regler für Wasserturbinen und -räder CPA 28.11.32: Delar till hydrauliska turbiner och vattenhjul, inklusive regulatorer
Hydraulische oder pneumatische Regler Instrument och apparater för automatisk reglering, hydrauliska eller pneumatiska
Hydraulische oder pneumatische Regler Instrument och apparater för automatisk reglering, hydrauliska el. pneumatiska
Löpnummer (löpnummer skall anges enligt bilaga I).“ Löpnummer (löpnummer skall anges enligt bilaga I).”
Regler Regulator
Regler Styr/kontrollsystem
Regler für Kühlmittelfluss (falls vorhanden) Styranordningar för kylvätskeflöde (om inmonterade)
Regler für Kühlmittelfluss (falls vorhanden) Reglerutrustning för kylflöde (om monterad)
Regler-Einstellung Inställning av styrsystem
Regler: Regulator
Regler: Regulator:
Regler: Flüssigkeit/Luft [1] Nicht Zutreffendes streichen. Regulator: vätska/luft [1] Stryk det som inte gäller.
Regler: Flüssigkeit/Luft (2) Variator: vätska/luft (2)
Regler Flüssigkeit/Luft [2] Nichtzutreffendes streichen. styranordning vätska/luft [2] Stryk det som inte är tillämpligt.
Regler Flüssigkeit/Luft [2] Nichtzutreffendes streichen. Styranordning vätska/luft [2] Stryk det som inte är tillämpligt.
für einen fußbetriebenen Regler für Toneffekte, ett fotdrivet reglage för ljudeffekter,
Regler/Steuersystem Regulator/kontrollsystem
Regler/Steuersystem Regulator/styrsystem
REGLER DES INSEKTENWACHSTUMS TILLVÄXTREGLERANDE MEDEL FÖR INSEKTER
REGLER DES INSEKTENWACHSTUMS TILLVÄXTREGLERANDE MEDEL FÖR INSEKTER
Automatische hydraulische oder pneumatische Regler Hydrauliska eller pneumatiska instrument och apparater för automatisk reglering
Teile von Wasserturbinen und Wasserrädern (einschließlich Regler) Delar, inkl regulatorer, till hydrauliska turbiner och vattenhjul
Pneumatische Filter, Regler und Öler Pneumatiska filter, regulatorer och smörjanordningar
0– andere Regler 0– Andra instrument och apparater
REGLER FÜR DIE LEISTUNG DES ANTRIEBS- UND/ODER KRAFTÜBERTRAGUNGSSTRANGS REGULATORER FÖR FRAMDRIVNING OCH/ELLER ÖVERFÖRINGSEFFEKT
Flüssigkeit/Luft [1] Nichtzutreffendes streichen. Regler: vätska/luft [1] Stryk det som inte är tillämpligt. Regulator:
Mit Benzin betriebene Fremdzündungsmotoren mit Regler Bensindrivna gnisttändningsmotorer med regulator
Mit Benzin betriebene Fremdzündungsmotoren ohne Regler Bensindrivna gnisttändningsmotorer utan regulator
Wenn der Regler bei 25 °C noch arbeitet, wird die Prüfung bei normal funktionierendem Regler durchgeführt und der Exponent des Temperaturterms des Korrekturfaktors gleich null gesetzt (keine Temperaturkorrektur). Om anordningen fortfarande är i drift vid 25 °C görs provningen när anordningen är i normal och temperaturexponenten i korrektionsfaktorn sätts till noll (ingen temperaturkorrektion).
Statligt stöd enligt artikel 87.1 Statligt stöd enligt artikel 87.1
Regler des Insektenwachstums TILLVÄXTREGLERANDE MEDEL FÖR INSEKTER

SV Wörter ähnlich wie enligt konvenansens regler