Gesuchter Begriff einholen hat 13 Ergebnisse
DE Deutsch SV Schwedisch
einholen (v) [einziehen] hala in (v) [einziehen]
einholen (v) [Rat]
 • eingeholt
 • holst ein
 • holen ein
 • holtest ein
 • holten ein
 • hol(e) ein
inhämta (v) [Rat]
 • inhämtad
einholen (v) [Fischnetz] hala in (v) [Fischnetz]
einholen (v) [einziehen] hala ned (v) [einziehen]
einholen (v)
 • eingeholt
 • holst ein
 • holen ein
 • holtest ein
 • holten ein
 • hol(e) ein
handla (v)
 • handlad
DE Deutsch SV Schwedisch
einholen (v)
 • eingeholt
 • holst ein
 • holen ein
 • holtest ein
 • holten ein
 • hol(e) ein
hämta (v)
 • hämtad
einholen (v)
 • eingeholt
 • holst ein
 • holen ein
 • holtest ein
 • holten ein
 • hol(e) ein
upphämta (v)
 • upphämtad
einholen (v) [erreichen] hämta in försprång (v) [erreichen]
einholen (v) [erreichen] komma ifatt (v) [erreichen]
einholen (v) [Versäumte] hämta in (v) [Versäumte]
einholen (v) [Fischnetz] dra in (v) [Fischnetz]
einholen (v) [Leute] hinna upp (v) [Leute]
einholen (v) [Leute] hinna ifatt (v) [Leute]
DE Phrasen mit einholen SV Übersetzungen
Sie musste für die Bewertung weitere Informationen einholen. Kommissionen var tvungen att söka information från andra källor för att kunna göra bedömningen.
Einholen/Ziehen Inhalning av garn
Beim Einholen des Fanggeräts wird das Überbordwerfen von Abfällen vermieden. Dumpning av avfall skall undvikas medan redskap bogseras.
Gegebenenfalls kann er ein Gutachten des Juristischen Dienstes einholen. I förekommande fall får ombudet begära ett rättsutlåtande i frågan från rättstjänsten.
Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen. Inhämta särskilda instruktioner före användning.
Sofort ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Sök omedelbart läkarhjälp.
Einholen von Informationen Insamling av uppgifter
Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Sök läkarhjälp.
Position beim Einholen des Fanggeräts Position där redskapen återtogs
Darüber hinaus müssen Lizenzinhaber unverzüglich flugmedizinischen Rat einholen, wenn sie: Innehavare av certifikat ska också, utan onödigt dröjsmål, söka flygmedicinsk rådgivning om vederbörande
Zuständig für das Einholen dieser Angaben sind Dessa uppgifter skall samlas in
- sichergestellt wird, daß die Betroffenen gegebenenfalls ein Gegengutachten einholen können; - säkerställa att de som underkastas kontroll kan få en eventuell bedömning av andra experter,
- Einholen und Verwerten von Expertenwissen · Extern experthjälp
Welche Informationen wird der Rat dazu einholen? Vilka uppgifter avser rådet att begära in?
Einholen von Informationen über die Einstufung neuartiger Lebensmittel Insamling av information om klassificeringen av ett nytt livsmedel
(a) Einholen, Speichern, Verarbeiten, Analysieren und Austauschen sachdienlicher Informationen; a) insamling, lagring, behandling, analys och utbyte av relevant information,
Falls nicht, wird er solche Informationen einholen? Om inte, kommer rådet att skaffa sig sådana uppgifter?
Falls nicht, wird sie solche Informationen einholen? Om inte, kommer den att skaffa sig sådana uppgifter?
Könnte die Kommission folgende Auskünfte bei den spanischen Behörden einholen: — Kan kommissionen be de spanska myndigheterna att svara på följande: —
Wird sie von der Stadtverwaltung Madrid entsprechende Informationen einholen? Kommer den att begära information om detta från Madrids kommun?
Hafendiensteanbieter und Selbstabfertiger eine Genehmigung einholen müssen. att leverantörerna av hamntjänster och användare som tillämpar egenhantering erhåller tillstånd.
Weisungen von Regierungen oder sonstigen Stellen weder einholen noch entgegennehmen. söka eller ta emot instruktioner från någon regering eller något annat organ.
Ausschuss die Stellungnahme eines anderen Ausschusses einholen, begära yttranden från andra utskott