DE Phrasen mit det allmänna bästa SV Übersetzungen
Gotlands läns allmänna försäkringskassa, utlandskontoret (Sozialversicherungskasse, Außenstelle Gotland, Auslandsabteilung)“. Gotlands läns allmänna försäkringskassa, utlandskontoret”
Der Text lautet im norwegischen Original wie folgt: „Det gis ikke fritak for dokumentavgift med mindre det er direkte hjemmel i loven eller stortingsvedtak“. Texten lyder på norska: ”Det gis ikke fritak for dokumentavgift med mindre det er direkte hjemmel i loven eller stortingsvedtak”.
„Det Kurdiske Arbejderparti“ („PKK“) (alias „KADEK“, alias „KONGRA-GEL“) ”Kurdistan Workers' Party” – ”PKK”, (alias ”KADEK”, alias ”KONGRA-GEL”)
Lokale Behörden und Kommunalgesellschaften, die gemäß dem lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster Trinkwasser gewinnen, weiterleiten oder verteilen. Lokala myndigheter och kommunala företag som producerar, transporterar eller distribuerar dricksvatten enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster.
Schwedisch Interventionsprodukter som innehas av … (det utbetalande organets eller interventionsorganets namn och adress) för lagring i … (berört land och adress till det tilltänkta lagringsstället). På svenska Interventionsprodukter som innehas av … (det utbetalande organets eller interventionsorganets namn och adress) för lagring i … (berört land och adress till det tilltänkta lagringsstället).
Dänisch Toldsats: (toldsats for det antagne bud) på danska Toldsats: (toldsats for det antagne bud)
Schwedisch Tullsats: (tullsats för det antagna anbudet) på svenska Tullsats: (tullsats för det antagna anbudet)
Lokale Behörden und Kommunalgesellschaften, die gemäß dem lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster Trinkwasser gewinnen, fortleiten oder abgeben Lokala myndigheter och kommunala företag som producerar, transporterar eller distribuerar dricksvatten enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster
For Det Europæiske Fællesskab For Det Europæiske Fællesskab
For det Europæiske Fællesskab For det Europæiske Fællesskab
- Mottagningsdag för befordran hos järnvägsföretaget eller det berörda transportföretaget: ... - Mottagningsdag för befordran hos järnvägsföretaget eller det berörda transportföretaget: ...
33. Kommissionen anser att det är sannolikt att det vid försäljningen av marken förekom statligt stöd enligt artikel 87.1 i EG-fördraget. Kommissionen hyser också allvarliga tvivel på om det eventuella statliga stödet är förenligt med EG-fördraget. 33. Kommissionen anser att det är sannolikt att det vid försäljningen av marken förekom statligt stöd enligt artikel 87.1 i EG-fördraget. Kommissionen hyser också allvarliga tvivel på om det eventuella statliga stödet är förenligt med EG-fördraget.
16. Förvaltningsenheten fick namnet Vägförvaltningen och behöll sin rättsliga status som ett statligt verk. I den nya institutionella strukturen har Vägförvaltningen ansvaret för det allmänna vägnätet. Den har i uppdrag att administrera, underhålla och utveckla vägnätet i hela Finland, att förbättra trafikmiljön och andra tjänster som är kopplade till vägtrafiken, vilket sker i ett perspektiv där vägtrafiken ses som en del i hela det nationella transportsystemet. I fråga om det generella vägunderhållet är det Vägförvaltningens uppgift att genom sina insatser sträva efter en balanserad regional utveckling. Vid sidan av riksvägarna måste man också se till att det finns ett tillfredsställande nät av mindre vägar och att dessa är i gott skick. Vägförvaltningen sköter upphandlingen av de tjänster och produkter som behövs, antingen från Vägaffärsverket eller från andra företag på marknaden. 16. Förvaltningsenheten fick namnet Vägförvaltningen och behöll sin rättsliga status som ett statligt verk. I den nya institutionella strukturen har Vägförvaltningen ansvaret för det allmänna vägnätet. Den har i uppdrag att administrera, underhålla och utveckla vägnätet i hela Finland, att förbättra trafikmiljön och andra tjänster som är kopplade till vägtrafiken, vilket sker i ett perspektiv där vägtrafiken ses som en del i hela det nationella transportsystemet. I fråga om det generella vägunderhållet är det Vägförvaltningens uppgift att genom sina insatser sträva efter en balanserad regional utveckling. Vid sidan av riksvägarna måste man också se till att det finns ett tillfredsställande nät av mindre vägar och att dessa är i gott skick. Vägförvaltningen sköter upphandlingen av de tjänster och produkter som behövs, antingen från Vägaffärsverket eller från andra företag på marknaden.
18. Reformen resulterade i att projektering, byggande och underhåll av det allmänna vägnätet var fullständigt konkurrensutsatt vid utgången av 2004. Färjetrafiken kommer att öppnas för konkurrens under år 2008. 18. Reformen resulterade i att projektering, byggande och underhåll av det allmänna vägnätet var fullständigt konkurrensutsatt vid utgången av 2004. Färjetrafiken kommer att öppnas för konkurrens under år 2008.
· Det Norske Veritas · Det Norske Veritas (DNV)
- in Dänemark: det danske politi (dänische Polizei); - Konungariket Danmark: Det danske politi (danska polisen)
Allmänna advokatbyråerna(28) Allmänna advokatbyråerna(28)
Allmänna reklamationsnämnden Allmänna reklamationsnämnden
Kommunale Behörden und städtische Unternehmen, die gemäß Lagen (1970:244) om allmänna vatten- och avloppsanläggningar Wasser gewinnen, fortleiten und abgeben Lokala myndigheter och kommunala bolag som producerar, transporterar eller distribuerar dricksvatten enligt lagen (1970:244) om allmänna vatten- och avloppsanläggningar.
Det landsdækkende TV2 Det landsdækkende TV2
Allmänna pensionsfonden Allmänna pensionsfonden
Allmänna reklamationsnämnd Allmänna reklamationsnämnden
· Lokale Behörden und Kommunalgesellschaften, die gemäß dem "lagen (1970:244) om allmänna vatten- och avloppsanläggningar" Trinkwasser gewinnen, weiterleiten oder verteilen Lokala myndigheter och kommunala företag som producerar, transporterar eller distribuerar dricksvatten enligt lagen (1970:244) om allmänna vatten och avloppsanläggningar
De kan nægte at modtage dokumentet, hvis det ikke er De kan nægte at modtage dokumentet, hvis det ikke er

SV Wörter ähnlich wie det allmänna bästa