Gesuchter Begriff daraufhin hat 6 Ergebnisse
DE Deutsch SV Schwedisch
daraufhin (n) [direkt] därpå (n) [direkt]
daraufhin (o) [allgemein] därpå (o) [allgemein]
daraufhin (n) [direkt] därefter (n) [direkt]
daraufhin (o) [allgemein] om detta (o) [allgemein]
daraufhin (o) [allgemein] härom (o) [allgemein]
DE Deutsch SV Schwedisch
daraufhin (adv) [subsequently] sedan (adv) [subsequently]
DE Phrasen mit daraufhin SV Übersetzungen
Daraufhin wurde ein zusätzlicher Bewertungsbericht angefordert. Till följd av detta krävdes en kompletterande utvärderingsrapport.
Die Mitgliedstaaten geben daraufhin die Sicherheit frei. Medlemsstaterna skall då frisläppa säkerheten.
Die Mitgliedstaaten geben daraufhin die Sicherheit frei. Medlemsstaterna ska då frisläppa säkerheten.
1996 wurde daraufhin das Vergleichsverfahren eröffnet. Under 1996 försattes kooperativet i tvångsförvaltning.
Die Genehmigungsbehörde unterrichtet daraufhin den Hersteller. Godkännandemyndigheten skall därefter informera tillverkaren.
Daraufhin gaben einige Landwirte den Erdbeeranbau auf. Detta ledde till att vissa odlare slutade odla jordgubbar.
Er wurde daraufhin in die Stichprobe aufgenommen. Denna tillverkare inkluderades därefter i urvalet.
Die Kommission unterrichtet daraufhin die anderen Mitgliedstaaten. Kommissionen ska i sin tur underrätta de övriga medlemsstaterna.
Daraufhin kann der Warmstart-Prüfzyklus wiederholt werden. Varmstartcykeln får sedan köras om.
Daraufhin unterstützte Lettland den schwedischen Antrag. Som svar på detta uttryckte Lettland sitt stöd för den svenska ansökan.
Die Mitgliedstaaten geben daraufhin die Sicherheit frei.“ Medlemsstaterna ska då frisläppa säkerheten.”
Die Vertragsparteien beraten daraufhin über geeignete Maßnahmen. Parterna ska därefter samråda för att bestämma vilka åtgärder som ska vidtas.
Die Vertragsparteien beraten daraufhin über geeignete Maßnahmen. Parterna ska därefter överlägga för att fastställa vilka åtgärder som ska vidtas.
CIA-Agent wird daraufhin „abgezogen“. CIA-Agenten blir därefter ”bortflyttad”.
Daraufhin wurde der Vorsitzende als Berichterstatter benannt. Utskottsordföranden utsågs därför till föredragande.
Daraufhin wurde beschlossen, das Petitionsverfahren abzuschließen. Det beslutades därför att avsluta dessa framställningar.
Daraufhin wurde eine allgemeine Regelung erlassen. Efter detta antogs generella regler.
Daraufhin bestätigte Herr Gross auch diese Version. Därefter bekräftade även Joachim Gross den här versionen.
Daraufhin hat die Kommission den Vorschlag zurückgezogen. Kommissionen drog sedan tillbaka förslaget.
Daraufhin bewarben sich eine Reihe von Institutionen. Ett antal institutioner lämnade därefter in ansökningar om anslag.
Daraufhin wurden ca. 1 000 Bergarbeiter entlassen. Följden blev att omkring 1 000 arbetare avskedades.
Die Kommission unterrichtet daraufhin die übrigen Kommissionen skall därefter meddela de andra
Daraufhin wurde der Vorsitzender als Berichterstatter benannt. Utskottsordföranden utsågs därför till föredragande.
Besagte Verordnungen sind daraufhin aufzuheben. Dessa förordningar bör därför upphöra att gälla.
Besagte Verordnungen sind daraufhin aufzuheben Dessa förordningar bör därför upphöra att gälla