Gesuchter Begriff ausfindig machen hat 6 Ergebnisse
DE Deutsch SV Schwedisch
ausfindig machen (v) [Gesichtssinn] sikta (v) [Gesichtssinn]
ausfindig machen (v) [Ursache] undersöka (v) [Ursache]
ausfindig machen (v) [Ursache] utforska (v) [Ursache]
ausfindig machen (v) [Gesichtssinn] få syn på (v) [Gesichtssinn]
ausfindig machen (v) [Versuch] försöka att lokalisera (v) [Versuch]
DE Deutsch SV Schwedisch
ausfindig machen (v) [Platz] lokalisera (v) [Platz]

DE SV Übersetzungen für machen

machen (v) [beginnen]
 • gemacht
 • machst
 • machen
 • machtest
 • machten
 • mach(e)
börja (v) [beginnen]
 • börjad
machen (v) [''regional'': gehen]
 • gemacht
 • machst
 • machen
 • machtest
 • machten
 • mach(e)
(v) [''regional'': gehen]
 • gången
machen (v) [Addition]
 • gemacht
 • machst
 • machen
 • machtest
 • machten
 • mach(e)
bli (v) [Addition]
 • bliven
machen (v) [rufen]
 • gemacht
 • machst
 • machen
 • machtest
 • machten
 • mach(e)
låta (v) [rufen]
 • låten
machen (v) [Summe]
 • gemacht
 • machst
 • machen
 • machtest
 • machten
 • mach(e)
bli (v) [Summe]
 • bliven
machen (v) [in] göra affärer i (v) [in]
machen (v) [in] vara verksam inom (v) [in]
machen (v) [in] handla med (v) [in]
machen (v) [geschäftlich]
 • gemacht
 • machst
 • machen
 • machtest
 • machten
 • mach(e)
göra (v) [geschäftlich]
 • gjord
machen (v) [Umgebung] göra sig (v) [Umgebung]
DE Phrasen mit ausfindig machen SV Übersetzungen
, hergestellten Frischkäses und sie machen sämtliche verbleibenden Mengen von Frischkäse dieses Ursprungs ausfindig, beschlagnahmen sie und vernichten sie. släpps ut på marknaden och de skall spåra, kvarhålla och bortskaffa all återstående ostmassa som har samma ursprung.
Allerdings konnte der Sachverständige nur einen einzigen Emittenten ausfindig machen, der Einlagenzertifikate über andere Banknetze vertreibt und Auskunft über die Vertriebsprovisionen erteilte. Experten har dock bara hittat en enda emittent av inlåningsbevis som placerar sådana produkter genom andra banknätverk och som har velat lämna ut uppgifter om de provisioner som betalats ut.
Ein wirksames Rückverfolgbarkeitssystem erleichtert den Marktüberwachungsbehörden ihre Aufgabe, Wirtschaftsakteure ausfindig zu machen, die nichtkonformes Spielzeug auf dem Markt bereitgestellt haben. Med ett effektivt spårbarhetssystem blir det lättare för myndigheterna för marknadskontroll att spåra de ekonomiska aktörer som är ansvariga för att på marknaden ha tillhandahållit leksaker som inte uppfyller kraven.
dabei behilflich zu sein, den Aufenthaltsort der verpflichteten oder der berechtigten Person ausfindig zu machen, insbesondere in Anwendung der Artikel 61, 62 und 63; bistå med att lokalisera den underhållsskyldige eller den underhållsberättigade bland annat med tillämpning av artiklarna 61, 62 och 63,
alle anderen Angaben, die es gestatten, den Aufenthaltsort des Antragsgegners ausfindig zu machen. Annan information som kan vara till hjälp för att lokalisera svaranden.
alle anderen Angaben, die es gestatten, den Aufenthaltsort des Antragsgegners ausfindig zu machen. annan information som kan vara till hjälp för att lokalisera svaranden.
 den Aufenthaltsort der verpflichteten oder der berechtigten Person ausfindig zu machen helfen (siehe 3.3 und 3.4)  bidra till lokaliseringen av den underhållsskyldige eller den underhållsberättigade (se punkterna 3.3 och 3.4)
dabei behilflich zu sein, den Aufenthaltsort der verpflichteten oder der berechtigten Person ausfindig zu machen; bistå med att lokalisera den underhållsskyldige eller den underhållsberättigade,
Die Mitgliedstaaten bemühen sich im Interesse des Wohls des unbegleiteten Minderjährigen, dessen Familienangehörige so bald wie möglich ausfindig zu machen. För att värna om den underåriges bästa skall medlemsstaterna bemöda sig att spåra den underåriges familjemedlemmar så snabbt som möjligt.
alle Kontaktdaten, die von der Organisation für die kollektive Rechtewahrnehmung mit Genehmigung des Rechtsinhabers dazu verwendet werden können, den Rechtsinhaber zu ermitteln und ausfindig zu machen, Alla kontaktuppgifter som rättighetshavaren har gett den kollektiva förvaltningsorganisationen tillstånd att använda för att identifiera och lokalisera rättighetshavaren.
 den Aufenthaltsort der verpflichteten oder der berechtigten Person ausfindig zu machen helfen (siehe 3.3 und 3.4)  bidra till lokaliseringen av den underhållsskyldige eller den underhållsberättigade (se punkterna 3.3 och 3.4)
Das Vereinigte Königreich hat einen öffentlichen Aufruf zur Interessenbekundung gestartet, um geeignete Investoren für den Bereich Kernenergie ausfindig zu machen. Förenade kungariket har utlyst en offentlig uppmaning till intresseanmälan för att identifiera lämpliga investerare i kärnteknik.
Europol ist weder verpflichtet, ehemalige aktive Fondsteilnehmer, deren an Europol übermittelte Kontaktdaten nicht mehr gültig sind, aktiv ausfindig zu machen, noch dazu, die Erben verstorbener ehemaliger aktiver Fondsteilnehmer aktiv ausfindig zu machen. Europol ska inte ha någon skyldighet att aktivt göra efterforskningar med avseende på tidigare aktiva avgiftsinbetalare i fonden vars kontaktuppgifter som senast meddelades Europol har upphört att gälla, och inte heller någon skyldighet att aktivt leta efter arvingar till avlidna tidigare aktiva avgiftsinbetalare.
e) bewährte Verfahren ausfindig zu machen und den Austausch sowie den Transfer von Informationen und Erfahrungen zu fördern, e) Att identifiera bästa praxis och främja utbyte och överföring av information och erfarenheter.
b) eine Vereinfachung für Rechteinhaber, Drittlandsbehörden usw., die jeweils für den entsprechenden Aspekt zuständigen Dienststellen ausfindig zu machen und sich mit ihnen in Verbindung zu setzen. b) göra det lättare för externa aktörer (rättighetshavare, myndigheter i tredjeländer osv.) att identifiera och nå den avdelning som är ansvarig för den särskilda fråga som berör dem.
Gedenkt die griechische Ratspräsidentschaft eine dringliche Untersuchung einzuleiten, um die Drahtzieher dieser kriminellen Handlungen ausfindig zu machen und an einer sofortigen Problemlösung zu arbeiten? Avser det grekiska ordförandeskapet att inleda en omedelbar undersökning för att spåra dem som är ansvariga för dessa kriminella handlingar och verka för att problemet löses omgående?
Sie machen gegebenenfalls das Versicherungsunternehmen der ausländischen Partei und dessen Schadenregulierungsbeauftragten ausfindig. Genom den utländska registreringsskylten kan centrumet spåra upp den utländska partens försäkringsbolag och dess behöriga skaderegleringsrepresentant.
Sie fordert daher die Kommission auf, sich weiter darum zu bemühen, künftig geeignetere Haushaltslinien für die Zahlungsermächtigungen ausfindig zu machen. Hon uppmanar därför kommissionen att fortsätta arbeta i linje med hennes insatser för att fastställa lämpligare budgetposter för kommande betalningar.
Sie fordert daher die Kommission auf, sich weiter darum zu bemühen, künftig geeignetere Haushaltslinien für die Zahlungsermächtigungen ausfindig zu machen. Föredraganden uppmanar därför kommissionen att fortsätta ansträngningarna för att hitta mer lämpliga budgetposter för betalningar i framtiden.
Die Ärzte richten sich an albanische Netzwerke, die die Kinder ausfindig machen und die Transplantation gegen ein Entgelt bei den Eltern sicherstellen. Läkarna engagerar albanska kriminella nätverk som finner barnen och, genom att ersätta föräldrarna, ser till att transplantaten blir tillgängliga.
Wäre es außerdem möglich, bei rückfälligen Straftätern und bei denen, die seit vielen Jahren straffällig sind, die Herkunftsländer ausfindig zu machen und sie dann nach und nach abzuschieben? Skulle det dessutom gå att ta reda på ursprungsländerna för återfallsförbrytare och personer som varit brottsbelastade sedan flera år tillbaka och undan för undan återsända dem?
Welche Schritte wird sie einleiten, um illegale Labore, die solcherlei gefährliche Substanzen herstellen, ausfindig zu machen und zu schließen? 4. Vilka åtgärder tänker kommissionen vidta för att de hemliga fabriker som tillverkar farliga ämnen ska kunna lokaliseras och stängas? 4.
2. Welche Maßnahmen wird die Kommission ergreifen, um Risikogebiete zu überwachen und Fremdarten rechtzeitig ausfindig zu machen und zu bekämpfen? Vilka åtgärder tänker kommissionen vidta för att se till att riskområden övervakas så att man i tid kan upptäcka dessa främmande arter och agera för att utrota dem?
fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, überseeische Vermögenswerte von Präsident Mugabe und seinen Anhängern ausfindig zu machen; uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att identifiera president Mugabes och hans anhängares utländska tillgångar,
, bemühen sich die Mitgliedstaaten die Familienangehörigen des unbegleiteten Minderjährigen so bald wie möglich ausfindig zu machen. medlemsstaterna försöka att spåra familjemedlemmar till underåriga utan medföljande vuxen så snabbt som möjligt.
bemühen sich die Mitgliedstaaten, die Familienangehörigen des unbegleiteten Minderjährigen so bald wie möglich ausfindig zu machen. försöka att spåra familjemedlemmar till underåriga utan medföljande vuxen så snabbt som möjligt.
fordert die Kommission auf, eine größere Zahl von NRO und Hilfsorganisationen im Bereich humanitäre Hilfe ausfindig zu machen und einzusetzen; Europaparlamentet uppmanar kommissionen att söka upp och använda sig av ett större antal icke-statliga organisationer och välgörenhetspartner.
Es sollte ein System errichtet werden, das die Registrierungspflichtigen darin unterstützt, andere Registrierungspflichtige ausfindig zu machen und Konsortien zu bilden. Ett system bör upprättas för att hjälpa registranter att finna andra registranter och bilda konsortier.
zu ermöglichen, die zuständigen Behörden anderer Mitgliedstaaten ausfindig zu machen, die Ermittlungen über diese Personen oder Unternehmen identifiera de behöriga myndigheter i de övriga medlemsstaterna som håller på med eller har gjort utredningar om dessa personer eller företag, för att genom information om förekomsten av utredningar uppnå
DE Synonyme für ausfindig machen SV Übersetzungen
lesen [untersuchen] föreläsa
ansehen [untersuchen] granska
hören [untersuchen] höra
behandeln [untersuchen] behandla
untersuchen [untersuchen] undersöka
feststellen [untersuchen] fastställa
entdecken [untersuchen] upptäcka
prüfen [untersuchen] undersöka
ausmachen [untersuchen] ta upp
besichtigen [untersuchen] besöka
testen [untersuchen] test {n}
abfragen [untersuchen] förhöra sig om
zerlegen [untersuchen] klippa sönder
erkunden [untersuchen] spana
abnehmen [untersuchen] svara (i telefon)
differenzieren [untersuchen] derivera
entschlüsseln [untersuchen] dekryptera
nachgehen [untersuchen] fortsätta med
forschen [untersuchen] forska
abhören [untersuchen] tjuvlyssna