Gesuchter Begriff Arbeitsbelastung hat ein Ergebnis
Gehe zu
DE Deutsch SV Schwedisch
Arbeitsbelastung (n) arbetsbelastning (n)
DE Phrasen mit arbeitsbelastung SV Übersetzungen
Die Zahl der Richter der gerichtlichen Kammer sollte im Verhältnis zu ihrer Arbeitsbelastung stehen. Antalet domare i den särskilda rättsinstansen bör vara anpassat till dess arbetsbörda.
Anmerkungen zum Umfang der Ressourcen im Verhältnis zur Arbeitsbelastung. Hur är resursnivån i förhållande till arbetsbördan?
Bei der Benennung eines Berichterstatter-Laboratoriums berücksichtigt das GRL dessen Sachkunde, Erfahrung und Arbeitsbelastung. Referenslaboratoriet skall när det utser ett föredragande laboratorium beakta laboratoriets kunnande, erfarenhet och arbetsbelastning.
Große Arbeitsbelastung und begrenzt verfügbare Zeit der Beschäftigten Hög arbetsbelastning och de anställdas tidsbrist
Informationsaufnahme und -verarbeitung, Situationsbewusstsein, Bewältigung der Arbeitsbelastung; Inhämtande och bearbetning av information, situationsmedvetenhet, hantering av arbetsbelastningen.
Bewältigung der Arbeitsbelastung Hantering av arbetsbelastningen
Reduzierung der Arbeitsbelastung der RIS-Nutzer Minska RIS-användarnas arbetsbelastning.
Nach Einrichtung der Agentur sollte ihr Haushalt von der Haushaltsbehörde kontinuierlich mit Blick auf ihre Arbeitsbelastung und Leistung bewertet werden. Efter det att byrån har inrättats bör dess budget kontinuerligt utvärderas av budgetmyndigheten, med hänsyn till byråns arbetsbörda och resultat.
Die Untersuchung der Arbeitsbelastung erfolgt einmal jährlich innerhalb eines Monats in allen Postämtern, Vertriebszentren und Zustellungsbezirken. Undersökningarna av arbetsbördan genomförs en gång om året under en månad och täcker samtliga postkontor, distributionsenheter och utdelningsregioner.
Einmal jährlich erfolgt eine Untersuchung der Arbeitsbelastung, in der die Anzahl der ausgeführten Arbeiten erfasst wird. Undersökningar av arbetsbördan genomförs en gång om året, och då noteras antalet utförda funktioner.
Einmal jährlich legen die SIRENE-Büros statistische Angaben zu Trefferfällen, Kommunikation und Arbeitsbelastung vor. En gång om året ska Sirenekontoren tillhandahålla statistik om träffar, kommunikation och arbetsbörda.
Arbeitsbelastung: Überforderung und Unterforderung; Arbetsbörda: överbelastning och underbelastning.
Steuern der für die Benchmark-Leistungsmessung geforderten Arbeitsbelastung; Kontrollerar belastningen av prestandabedömningen.
(2) Bei der Benennung eines Berichterstatter-Laboratoriums berücksichtigt das GRL dessen Sachkunde, Erfahrung und Arbeitsbelastung. 2. Referenslaboratoriet skall när det utser ett föredragande laboratorium beakta laboratoriets kunnande, erfarenhet och arbetsbelastning.
Für die landwirtschaftlichen Betriebe ist die mit statistischen Erhebungen verbundene Arbeitsbelastung zu reduzieren. Jordbruksföretagens arbetsbörda i samband med genomförandet av de statistiska undersökningarna måste minskas.
Bewertung und Begleitung des Programms TEN-V durch zu hohe Arbeitsbelastung der einzelnen Projektbegleiter erschwert Utvärderingen och övervakningen av TEN-T hindras av en alltför hög arbetsbörda per projektansvarig
- Durch die Anwendung neuer Informationstechnologien könnte die Arbeitsbelastung der Meldeländer verringert werden. - Med hjälp av ny IT-teknik skulle de uppgiftslämnande medlemsstaternas arbetsbörda kunna reduceras.
5) Verringerung der Arbeitsbelastung der Meldeländer und Eurostats. 5) Minskad arbetsbörda för de uppgiftslämnande länderna och Eurostat.
Dies bedeutet zwangsläufig eine mehr als hohe Arbeitsbelastung für alle Kommissionsdienststellen, womit Verzögerungen strukturell vorprogrammiert sind. Detta belastar naturligtvis i orimlig utsträckning kommissionens samtliga avdelningar och förseningar är därmed strukturellt garanterade.
In vielen Mitgliedstaaten scheinen Qualitätsprobleme Folge von Personalengpässen, hoher Personalfluktuation und wachsender Arbeitsbelastung zu sein. I många medlemsstater tycks det också finnas kvalitetsproblem på grund av personalbrist, hög personalomsättning och ökande arbetsbelastning.
Dies wird die Arbeitsbelastung der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) verringern. Detta kommer att underlätta livsmedelsmyndighetens arbete.
Der FOS zögerte zunächst, die Beschwerde zu prüfen, und gab als Grund ‚Arbeitsbelastung’ an. Till att börja med var FOS motvilligt till att undersöka klagomålet på grund av hög arbetsbelastning.
Damit ist ein erheblicher Anstieg der Arbeitsbelastung zu erwarten, so dass wesentlich umfangreichere personelle und finanzielle Ressourcen eingesetzt werden sollten. En betydande ökning av arbetsbördan kan väntas och därför borde betydligt mer mänskliga och ekonomiska resurser tilldelas.
im Verhältnis zur durchschnittlichen normalen Arbeitsbelastung der Verwaltungen der Mitgliedstaaten effizient abzuwickeln und transparent kunna förvaltas effektivt och möjliggöra insyn i förhållande till den genomsnittliga normala arbetsbelastningen i medlemsstaternas myndigheter
Der Muskelkraft des Piloten, der Flugdeckumgebung, der Arbeitsbelastung des Piloten und Vederbörlig hänsyn måste tas till antalet piloter, miljön i kabinen, piloternas arbetsbörda,
festgelegten Bestimmungen, insbesondere was die Vorlage eines vierteljährlichen Tätigkeitsberichts anbelangt, trotz der hohen Arbeitsbelastung; särskilt de bestämmelser som fastställer att en verksamhetsrapport ska läggas fram för Europaparlamentet varje kvartal.
Dem von einigen Mitgliedstaaten geäußerten Bedürfnis nach Flexibilität wegen der zu erwartenden zusätzlichen Arbeitsbelastung wurde Rechnung getragen. Denna återspeglade medlemsstaternas strävan efter att uppnå ett flexibelt system, med hänsyn till den förväntade allt större arbetsbördan för inspektörerna.