Gesuchter Begriff äußerst hat 24 Ergebnisse
DE Deutsch SV Schwedisch
äußerst (a) [sehr] ytterst (a) [sehr]
äußerst (a) [Grad] ytterst (a) [Grad]
äußerst (a) [Lage] ytterst (a) [Lage]
äußerst (a) [Position] ytterst (a) [Position]
äußerst (o) [außergewöhnlich] ytterst (o) [außergewöhnlich]
DE Deutsch SV Schwedisch
äußerst (a) [Distanz] ytterst (a) [Distanz]
äußerst (adj n) [The most extreme, ultimate] yttersta (adj n) [The most extreme, ultimate]
äußerst (adj n) [Situated at the most distant limit] yttersta (adj n) [Situated at the most distant limit]
äußerst (o) [allgemein] förskräckligt (o) [allgemein]
äußerst (o) [allgemein] förfärligt (o) [allgemein]
äußerst (a) [Grad] extrem (a) {n} [Grad]
äußerst (o) [außergewöhnlich] ytterligt (o) [außergewöhnlich]
äußerst (o) [außergewöhnlich] överdrivet (o) [außergewöhnlich]
äußerst (adv) [to an extreme degree] extremt (adv) [to an extreme degree]
äußerst (o) [außergewöhnlich] extremt (o) [außergewöhnlich]
äußerst (o) [schwer] enormt (o) [schwer]
äußerst (o) [schwer] väldigt (o) [schwer]
äußerst (o) [schwer] innerligt (o) [schwer]
äußerst (o) [schwer] djupt (o) [schwer]
äußerst (o) [Grad] högeligen (o) [Grad]
äußerst (o) [Grad] allvarligt (o) [Grad]
äußerst (o) [Grad] mycket (o) [Grad]
äußerst (o) [Grad] i högsta grad (o) [Grad]
äußerst (a) [Position] längst ut (a) [Position]
DE Phrasen mit äußerst SV Übersetzungen
Profile äußerst konvex Extremt konvexa former
Rücken äußerst konvex, äußerst breit, äußerst dick Rygg Extremt konvex, extremt bred, extremt tjock
Schulter äußerst konvex und äußerst dick Bog Extremt konvex och extremt tjock
Äußerst stark Väldigt mycket
Alle Profile äußerst konvex; Alla profiler extremt svällande.
Aktiva von äußerst hoher Liquidität und Kreditqualität Tillgångar av extremt hög likviditets- och kreditkvalitet
Aktiva von äußerst hoher Liquidität Tillgångar av extremt hög likviditets-
Betrag äußerst hohe Liquidität und Kreditqualität Belopp med extremt hög likviditets- och kreditkvalitet
Aktiva außer äußerst HLCQ und HLCQ Andra tillgångar än extremt HLCQ och HLCQ
Äußerst HLCQ Extremt HLCQ
- aus fachlicher Sicht äußerst anspruchsvoll. - extremt krävande ur teknisk synvinkel.
Eine gute Information ist daher äußerst wichtig. Därför är det synnerligen viktigt med bra information.
Die Situation ist äußerst gefährlich. Detta är en extremt farlig situation.
Äußerst gefährlich: Nagorny-Karabach Den farligaste konflikten: Nagorno-Karabach
Ein äußerst heikles Thema ist die Armenienfrage . Ett mycket känsligt ämne är Armenienfrågan .
Die Zwischenergebnisse waren jedoch äußerst enttäuschend. Halvvägs var resultaten en besvikelse.
Überwachungsdienste sind für Umweltraumdaten äußerst wichtig. Anläggningar för miljöövervakning är oerhört viktiga för geografiska data om miljön.
Eine Klarstellung ist äußerst wünschenswert. Ett förtydligande är därför mycket angeläget.
Die Lage ist äußerst besorgniserregend. Verbalt våld skapar fysiskt våld och situationen är mycket oroväckande.
Der Reisebussektor ist ein äußerst saisonabhängiger Sektor. Denna sektor är ytterst säsongsberoende.
Das ist äußerst beunruhigend. Detta är djupt oroande.
Betrifft: Äußerst umweltschädliche Anästhetika Angående: Mycket förorenande narkosmedel
Die gegenwärtige Lage ist äußerst besorgniserregend. Situationen är mycket allvarlig.
Dieses System ist aber äußerst kostenintensiv. Systemet är dock utomordentligt kostnadskrävande.
Das Ergebnis der Untersuchung ist äußerst entmutigend. Resultatet av undersökningen var mycket nedslående.
DE Synonyme für äußerst SV Übersetzungen
höchst [in höchstem Maße] ytterst
ungeheuer [in höchstem Maße] formidabel
unheimlich [in höchstem Maße] kuslig
unsagbar [in höchstem Maße] outsägbar
unermesslich [in höchstem Maße] otalig
allein [außergewöhnlich] själv
frei [außergewöhnlich] ledig
groß [außergewöhnlich] stor
knapp [außergewöhnlich] knapp
hoch [außergewöhnlich] svår
erheblich [außergewöhnlich] betydande
getrennt [außergewöhnlich] separat
extrem [außergewöhnlich] extrem {n}
besonderer [außergewöhnlich] särskild
geschätzt [außergewöhnlich] aktad
alternativ [außergewöhnlich] alternativ {n}
bedeutend [außergewöhnlich] betydande
gesucht [außergewöhnlich] eftersökt
überraschend [außergewöhnlich] överraskande
ungewöhnlich [außergewöhnlich] ovanlig