Gesuchter Begriff Ära hat 14 Ergebnisse
DE Deutsch SV Schwedisch
Ära (n) [Geologie] {f} epok (n) [Geologie] (u)
Ära (n) [Kalenderwesen] {f} kalender (n) [Kalenderwesen] (u)
Ära (n) [Geschichtswissenschaft] {f} era (n) [Geschichtswissenschaft] (u)
Ära (n) [Kalenderwesen] {f} tideräkning (n) [Kalenderwesen]
Ära (n) [Periode] {f} era (n) [Periode] (u)
DE Deutsch SV Schwedisch
Ära (n v) [great period in the history of the Earth] {f} ålder (n v) [great period in the history of the Earth] (u)
Ära (n v) [great period in the history of the Earth] {f} era (n v) [great period in the history of the Earth] (u)
Ära (n) [time period] {f} era (n) [time period] (u)
Ära (n) [particular period of history] {f} epok (n) [particular period of history] (u)
Ära (n v) [great period in the history of the Earth] {f} tidsålder (n v) [great period in the history of the Earth]
DE Phrasen mit ära SV Übersetzungen
Diese Ära der scheinbar im Überfluss vorhandenen und billigen Ressourcen neigt sich dem Ende zu. Denna tid av till synes rikliga och billiga resurser går nu mot sitt slut.
Mit dem Übergang von der Ära des GATT zur WTO hat sich nicht nur die Dimension, sondern auch die Natur des multilateralen Handelssystems verändert. När det multilaterala handelssystemet övergick från GATT-epoken till WTO-eran förändrades inte bara systemets omfattning, utan också dess karaktär.
Seit den achtziger Jahren kündigt sich das Ende der Ära der Säkularisierung an, und ein Wiedererstarken der Religion ist eindeutig in der Welt festzustellen. Sedan slutet av 80‑talet har sekulariseringen kommit till vägs ände och en förnyelse av religiösa strömningar kan utan tvekan märkas i världen.
Mit dem jüngsten Entwurf eines Rahmbeschlusses der Außen- und Justizminister der EU wird die neue Ära der „biometrischen” Überwachung der Meinungen und Überzeugungen der Bürger legalisiert. Rådets (rättsliga och inrikes frågor) senaste utkast till rambeslut innebär en legalisering av den nya ”biometriska” eran med övervakning av medborgarnas moral och övertygelser.
Leider führte das sinnlose Blutvergießen nicht zu einer Ära des Friedens. Dessvärre skulle den urskillningslösa blodspillan inte leda till en era av fred.
Außerdem widmet sich das Plenum der Neuausrichtung der transatlantischen Beziehungen nach dem Ende der Bush-Ära. Parlamentet röstar om effektivare regler för det europeiska luftrummet som ska leda till kortare flygningar, färre förseningar och minskad bränslekonsumtion.
Für Alexander Alvaro war die Ablehnung des SWIFT-Abkommens „der Beginn einer neuen Ära“. För den närmaste framtiden kommer "bulköverföringar" till USA dock att få fortsätta.
Wenn der EU dies gelingt, könnte eine neue Ära für die europäische Forschung anbrechen. Om EU lyckas med detta kan den europeiska forskningen gå in i en ny fas
Die dringendsten Herausforderungen der neuen Ära Den nya tidens mest brådskande utmaningar
zutiefst besorgt darüber, dass eine neue Ära der Verbreitung von Kernwaffen angebrochen ist, in der nicht nur Regierungen, sondern auch Einzelpersonen und Unternehmen Technologie und Know-how weitergeben, Den nya eran med spridning av kärnvapen är djupt oroväckande: det är inte endast regeringar, utan även enskilda personer och företag som överför teknik och kunskap.
Der Gipfel von Kopenhagen läute eine neue Ära der Europäischen Union ein. Det nyvalda parlamentet kommer att godkänna en ny kommission.
Viele hatten gehofft, dass das Ende der Taliban-Ära ein neues Zeitalter für die afghanischen Frauen einläuten würde. Många hade hoppats på att det skulle inträda en ny tid för kvinnorna i Afghanistan i och med att talibanepoken var förbi.
Derzeit leben mindestens 40.000 Türken und Roma in Plovdiv in gefährlichen Wohnverhältnissen, einem Überbleibsel aus der kommunistischen Ära. Åtminstone 40000 turkar och romer i Plovdiv lever för närvarande i farliga bostäder som är ett arv från kommunisttiden.
Mit den Europäischen Partnerschaftsabkommen (EPA) wird der Beginn einer neuen Ära in den Beziehungen zwischen den AKP- und den EU Staaten eingeläutet. De europeiska partnerskapsavtalen (EPA) markerar att förbindelserna mellan AVS-länderna och EU går in i en ny era.
Welche Änderungen plant die Kommission in Bezug auf die GAP, damit diese an die neue Ära der hohen Nahrungsmittelpreise und der sinkenden Versorgungssicherheit angepasst werden kann? Hur avser kommissionen att ändra den gemensamma jordbrukspolitiken så att den kan anpassas till en situation med höga livsmedelspriser och sämre säkerhet på utbudssidan?
Jugendverband der „Neuen Ära“, Lettland New Era Youth Section
Trotz des Endes der Sowjet-Ära ist die Versammlungs-, Vereinigungs- oder Meinungsfreiheit nach wie vor ein Mythos. Mötesfrihet, föreningsfrihet och yttrandefrihet är endast myter, trots att Sovjettiden är till ända.
Es ist allgemein bekannt, dass viele Heimkinder in der Ceausescu-Ära eigentlich keine Waisen waren und nun in ihre Familien zurückgeführt werden. Det har framgått att många av barnen på de barnhem som inrättades under Ceausescu-tiden i själva verket inte var föräldralösa och att dessa nu har fått återvända till sina familjer.
Ist sie der Ansicht, dass es im Jemen Potenzial für den Beginn einer neuen politischen Ära gibt? — Bedömer kommissionen att det finns potential i landet att gå vidare mot en ny politisk epok? —
bekundet sein Bedauern über die Entscheidung Kenias, Präsident Omar al-Baschir anlässlich der Unterzeichnung der neuen Verfassung, die dem Land eine neue Ära demokratischer Staatsführung bringt, einzuladen; Europaparlamentet beklagar Kenyas beslut att bjuda in president Omar al-Bashir till undertecknandet av den nya konstitutionen, som innebär startpunkten för en ny tid av demokratiskt styre i landet.
Europa ist uns weit voraus; es ist ein Labor für eine neue Ära der Energie. Europa är mer avancerat, det är laboratoriet för den nya energin".
Mit diesem Abkommen wird eine neue Ära in den Beziehungen zwischen der Europäischen Union und dem Libanon eingeläutet. Detta avtal markerar en ny era i förbindelserna mellan Europeiska unionen och landet i fråga.
DE Synonyme für ära SV Übersetzungen
Zeitraum [Phase] m Tid
Epoche [Phase] f epok (u)
Zeitalter [Phase] n tidsålder
Zeitspanne [Phase] f fönster {n}
Abschnitt [Phase] m (cirkel)segment
Periode [Phase] f menstruation (u)
Zeit [Phase] f tid (u)
Phase [Zeitabschnitt] f fas (u)
Dauer [Zeitabschnitt] f varaktighet (u)
Stadium [Zeitabschnitt] n Teater
Frist [Zeitabschnitt] f frist (u)
Termin [Zeitabschnitt] m Terminus
Weile [Zeitabschnitt] f stund (u)
Entwicklungsstadium [Zeitabschnitt] Release
Abstand [Zeitraum] m kompensation (u)
Uhr [Zeitraum] f Ur (stad)
Intervall [Zeitraum] intervall
Zwischenzeit [Zeitraum] f Väder
Uhrzeit [Zeitraum] (f Time
Stunde [Zeitraum] f timme (u)
SV Schwedisch DE Deutsch
ära (n) (u) Ehre (n) {f}
ära (n) [moral] (u) Ehre (n) {f} [moral]
ära (v) (u)
  • ärad
ehren (v)
  • geehrt
  • ehrst
  • ehren
  • ehrtest
  • ehrten
  • ehr(e)
ära (n) [allmän] (u) Ruhm (n) {m} [allmän]

Schwedisch Deutsch Übersetzungen

SV Synonyme für ära DE Übersetzungen
beröm [berömmelse] n Lobrede {f}
ryktbarhet [berömdhet] (u Ruhm {m}
renommé [berömdhet] Klang {m}
anseende [berömdhet] n Ansehen {n}
pris [berömdhet] n Rate {f}
celebritet [berömdhet] (u Zelebrität {f}
namnkunnighet [berömdhet] Ruhm {m}
berömmelse [berömdhet] (u Ruhm {m}
framgång [lagrar] (u Erfolg {m}
lager [lagrar] n Beschichtung
ros [pris] (u Rose {f}
lov [pris] n Urlaub {m}
lovsång [beröm] (u Jubellied {n}
medvind [medgång] (u Rückenwind {m}
välgång [medgång] (u Wohlergehen {n}
tur [medgång] (u gehen
välgärning [medgång] (u Wohltat {f}
succé [medgång] Erfolg {m}
befordran [medgång] (u (invariable) Beförderung {f}
lycka [medgång] (u Glückseligkeit {f}