Deutsch Schwedisch
Pharmakologie farmakologi
Pharmakologie und Toxikologie Farmakologi
Pharmakologin farmakolog
pharmakologisch farmakologisk
Pharmazeutik Galenisk farmaci
pharmazeutisch farmaceutisk
pharmazeutische Industrie farmaceutisk industri
Pharmazeutische Technologie Galenisk farmaci
Pharnabazos Farnabazos
Pharnabazos von Phrygien Farnabazos
Pharos von Alexandria Fyrtornet på Faros
Pharrell Williams Pharrell Williams
Pharyngal Faryngal konsonant
Pharynx Svalg
Phase fas
Phase Alternating Line Phase Alternating Line
Phase-change random access memory PRAM
Phase-locked loop Faslåst slinga
Phasenmodulation Fasmodulering
Phasenverschiebung Fas
Phasenübergang Fasövergång
Pheidippides Feidippides
Phekda Phecda
Pheme Fame
Phencyclidin Fencyklidin
Phenethylamin Fenetylamin
Pheng Xat Lao Pheng Xat Lao
Phenobarbital Fenobarbital
Phenol fenol
Phenole Fenol
Phenolphthalein Fenolftalein
Phenom Phenom
Phenothiazine Tioridazin
Phenylalanin Fenylalanin
Phenylessigsäure fenylättiksyra
Phenylgruppe Fenylgrupp
Phenylketonurie Fenylketonuri
Pherekydes von Syros Ferekydes
Pherkad Pherkad
Pheromone feromon
Phetchaburi Phetchaburi
Phi Fi
Phi Phi Phi Phi-öarna
Phibul Songkhram Plaek Pibulsonggram
Phidias Fidias
Phil Anselmo Phil Anselmo
Phil Brooks CM Punk
Phil Collins Phil Collins
Phil Esposito Phil Esposito
Phil Hartman Phil Hartman
Phil Hill Phil Hill
Phil Lynott Phil Lynott
Phil Mahre Phil Mahre
Phil Neville Philip Neville
Phil Oakey Philip Oakey
Phil Spector Phil Spector
Philadelphia Philadelphia
Philadelphia Eagles Philadelphia Eagles
Philadelphia Flyers Philadelphia Flyers
Philadelphia Phantoms Philadelphia Phantoms
Philadelphia Phillies Philadelphia Phillies
Philadelphia-Chromosom Philadelphiakromosom
Philae Philae
Philanthrop filantrop
Philanthropie filantropi
Philanthropin filantrop
philanthropisch filantropisk
Philatelie filateli
Philatelist filatelist
Philatelistin filatelist
Philetas Filetas
Philharmonie filharmoni
philharmonisch filharmonisk
Philhellenismus Filhellen
Philibert Delorme Philibert Delorme
Philibert Tsiranana Philibert Tsiranana
Philip Glass Philip Glass
Philip Johnson Philip Johnson
Philip José Farmer Philip José Farmer
Philip Knight Phil Knight
Philip Kotler Philip Kotler
Philip Marlowe Philip Marlowe
Philip Miller Philip Miller
Philip Mountbatten Philip
Philip Noel-Baker Philip Noel-Baker
Philip Pullman Philip Pullman
Philip Roth Philip Roth
Philip Seymour Hoffman Philip Seymour Hoffman
Philip Sidney Philip Sidney
Philip Zimbardo Philip Zimbardo
Philipp Filip
Philipp Carteret Philip Carteret
Philipp Christoph von Königsmarck Philip Christoph Königsmarck
Philipp Eduard Huschke Eduard Huschke
Philipp Jacob Spener Philipp Jakob Spener
Philipp Lahm Philipp Lahm
Philipp Lenard Philipp Lenard
Philipp Melanchthon Philipp Melanchthon
Philipp Neri Filippo Neri
Philipp Scheidemann Philipp Scheidemann
Philipp Spitta Karl Johann Philipp Spitta
Philipp von Belgien Philippe av Belgien
Philipp von Ferrary Philipp la Rénotière von Ferrary
Philipp von Hessen-Rumpenheim Philipp av Hessen-Kassel
Philipp von Schwaben Filip
Philipp von Valois Filip av Orléans
Philipp Wilhelm Filip Wilhelm av Pfalz-Neuburg
Philippa von England Filippa av England
Philippa von Hennegau Filippa av Hainaut
Philippe Adams Philippe Adams
Philippe Alliot Philippe Alliot
Philippe de Commynes Philippe de Commines
Philippe de Hauteclocque Philippe Leclerc
Philippe de Villiers Philippe de Villiers
Philippe Djian Philippe Djian
Philippe Mexès Philippe Mexès
Philippe Noiret Philippe Noiret
Philippe Pinel Philippe Pinel
Philippe Pétain Philippe Pétain
Philippe Senderos Philippe Senderos
Philippe Starck Philippe Starck
Philippe Vandevelde Volym
Philippe von Belgien Philip av Flandern
Philippi Filippi
Philippikos Bardanes Filippikos
Philippinen Filippinerna
Philippinenadler Filippinsk apörn
Philippinensee Filippinska sjön
Philippiner filippinare
Philippinerin filippinska
philippinisch filippinsk