pequeno grupo (Nomen)

1

Schwarm (n)

turma
2

Gruppe (n)

turma
3

Trupp (n)

turma