Deutsch Portugiesisch
Apgar-Score Escala de Apgar
Apgar-Zahl Escala de Apgar
Aphasie afasia
Apherese Aférese
Aphex Twin Aphex Twin
Aphloia theiformis Aphloia
Aphorismo Aforisma
Aphorismus aforismo
aphoristisch claro
Aphrahat Afraates
Aphrodisiakum afrodisíaco
Aphrodisias Afrodisias
Aphrodite Afrodite
Aphrodite’s Child Aphrodite’s Child
Aphthe Afta
Aphthenseuche febre aftosa
Aphärese Aférese
API-Grad Grau API
Apia Apia
Apidae Apidae
Apikaldominanz Dominância apical
Apis Ápis
Apistogramma Apistogramma
APL APL
Aplastische Anämie Anemia aplástica
Aplit Aplito
Aplocheilidae Aplocheilidae
Aplomb Peso
APO Apo
Apocalypse Now Apocalypse Now
Apocalypto Apocalypto
Apogäum apogeu
Apoidea Abelha
Apokalypse Apocalipse
apokalyptisch apocalíptico
Apokalyptische Reiter quatro Cavaleiros do Apocalipse
Apokatastasis Apocatástase
Apokope apócope
apokryph apócrifo
Apokryphen apócrifo
apolitisch apolítico
Apollinaris von Laodicea Apolinário de Laodicéia
Apollo Apollo
Apollo Beach Apollo Beach
Apollo von Belvedere Apolo Belvedere
Apollo-Programm Projeto Apollo
Apollo-Sojus-Projekt Apollo-Soyuz
Apollo-Werke AG Apolo
Apollodor Apolodoro de Damasco
Apollodor von Athen Apolodoro de Damasco
Apollodor von Damaskus Apolodoro de Damasco
Apollon Apolo
Apollon Kalamarias Apollon Kalamarias
Apollonios Apolônio
Apollonios von Perge Apolônio de Perga
Apollonios von Rhodos Apolónio de Rodes
Apollonios von Tralleis Apolônio
Apollonios von Tyana Apolônio de Tiana
Apollonius Molon Apolônio
Apollos Apolo
Apologetik Apologética
Apologetiken Apologética
apologetisch apologético
Apologie apologia