Gesuchter Begriff zunächst einmal hat 2 Ergebnisse
Gehe zu
DE Deutsch PL Polnisch
zunächst einmal (adv) [temporarily; until later] chwilowo (adv) [temporarily; until later]
zunächst einmal (adv) [temporarily; until later] na razie (adv) [temporarily; until later]

DE PL Übersetzungen für zunächst

zunächst (n) [zeitlich] najpierw, na początek (n) [zeitlich]
zunächst (v) najpierw (v)
zunächst (adv) [before anything else] najpierw (adv) [before anything else]
zunächst (adv) [before anything else] przede wszystkim (adv) [before anything else]

DE PL Übersetzungen für einmal

einmal (n) [nicht wiederholt] jeden raz (n) [nicht wiederholt]
einmal raz {m}
einmal (n) kiedyś (n)
DE Phrasen mit zunächst einmal PL Übersetzungen
Zunächst einmal ist unbedingt festzuhalten, dass es sich nicht um einen direkten Kapitaleinschuss handelte. Sprawą podstawową jest stwierdzenie, że nie był to zwykły zastrzyk kapitału.
Zunächst einmal ist unbedingt festzuhalten, dass es sich nicht um einen direkten Kapitaleinschuss handelte. Sprawą pierwszorzędną jest stwierdzenie, że nie był to zwykły zastrzyk kapitału.
Zunächst einmal steigt der Bierverbrauch in den „neuen“ Bierregionen. Po pierwsze chodzi o wzrost spożycia piwa w „nowych” obszarach piwnych.
Die Kommission muss zunächst einmal die Kosten der DAWI bestimmen. Komisja musi przede wszystkim określić koszty świadczenia usługi w ogólnym interesie gospodarczym.
Zunächst einmal genießen de facto alle Beschäftigten eine lebenslange Unkündbarkeit. Po pierwsze, wszyscy pracownicy podlegają de facto systemowi gwarantowanego zatrudnienia.
Und dies zunächst einmal aufgrund seiner Größe. Wynika to z kilku czynników, z których pierwszym jest wielkość.
Zunächst einmal zeigte sich Farm Dairy bei der Bekanntgabe der Entscheidung, ein förmliches Prüfverfahren einzuleiten, überrascht. Przedsiębiorstwo Farm Dairy wyraziło na wstępie zdziwienie publikacją decyzji o wszczęciu formalnego postępowania wyjaśniającego.
Zunächst einmal ist für die reine Genossenschaft ein besonderes Verhältnis zu den eigenen Mitgliedern kennzeichnend. Po pierwsze spółdzielnia oparta ściśle na wzajemności charakteryzuje się specyficzną relacją z członkami.
Zunächst einmal unterscheiden sich die Rentenregelungen des Vereinigten Königreichs erheblich von denen anderer Mitgliedstaaten. Przede wszystkim system emerytalny Zjednoczonego Królestwa znacznie różni się od systemów stosowanych w innych państwach członkowskich.
Zunächst einmal beruht die Bewertung auf dem Börsenkurs. Po pierwsze, ocena ta opiera się na kursie giełdowym.
Entsprechend dem Ansatz in ihrem Einleitungsbeschluss müsste die Kommission zunächst einmal diese beiden Ausschlusskriterien anwenden. Aby postępować zgodnie z podejściem przedstawionym w decyzji o wszczęciu postępowania, Komisja musiałaby najpierw zastosować te dwa kryteria wykluczenia.
Zunächst einmal können nur Kinobetreiber mit maximal 60 Kinosälen eine Steuervergünstigung beantragen. Przede wszystkim o korzyści podatkowe mogą ubiegać się wyłącznie operatorzy kinowi posiadający nie więcej niż 60 sal projekcyjnych.
Zunächst einmal beziehen sich die Preisniveaus von 2014 auf Ereignisse nach dem UZ. Należy zauważyć po pierwsze, że poziomy cen w 2014 r. odnoszą się do wydarzeń, które miały miejsce po OD.
Nun zunächst einmal ist es mein Beruf. Wywołało to irytację.
Die Abgeordneten steckten in der ersten Sitzung zunächst einmal die Erwartungen an ihre Ausschussarbeit ab. Na pierwszym spotkaniu posłowie zajęli się doprecyzowaniem zakresu działań.
Zunächst einmal direkte Unterstützung der Opfer. Po pierwsze, zapewnić wsparcie dla ofiar.
Zunächst einmal würde ich klarstellen, dass europäische Landwirte im Großen und Ganzen keine Subventionsjunkies sind. Przede wszystkim wyjaśniłbym, że europejscy rolnicy w ogromnej większości nie są uzależnieni od dopłat.
Zunächst einmal werden in der Verfassung die Kriterien für die Zugehörigkeit zur Kommission genannt. First, the Constitution adorns the criteria for membership of the Commission.
Zunächst einmal behauptet Lord Penrose (WE 16) Po pierwsze, lord Penrose (WE 16)
Zunächst einmal können einige Aspekte der Wahlen von dem gegenwärtigen Modell nicht vollständig erfasst werden. Należy zacząć od tego, że niektórych aspektów wyborów nie można całkowicie objąć w ramach obecnego modelu.
Zunächst einmal, dass es keinen Antagonismus mehr gibt. Przede wszystkim taki, że nie istnieją już żadne antagonizmy.
Da ist zunächst einmal das Hauptziel der EZB, die Gewährleistung der mittelfristigen Preisstabilität im Euroraum. Rozpocznę od głównego celu EBC, jakim jest utrzymanie stabilności cen w strefie euro w perspektywie średniookresowej.
Damit die Verbraucher die Produkte kaufen, müssen sie zunächst einmal erfahren, dass es sie überhaupt gibt. Aby konsumenci kupowali produkty, najpierw muszą się o nich dowiedzieć, że w ogóle istnieją.