Gesuchter Begriff Verstand hat 5 Ergebnisse
Gehe zu
DE Deutsch PL Polnisch
Verstand (n) {m} rozum (n)
Verstand {m} rozum
Verstand (n) [verstehen] {m} rozum (n) [verstehen]
Verstand (n v) [meaning or reason] {m} sens (n v) {m} [meaning or reason]
Verstand {m} umysł {m}
DE Phrasen mit verstand PL Übersetzungen
Ich meine, ja, natürlich!... Ich war ja nicht dabei!...Vincent de La Bachelerie: Sie verstand sich nicht notwendigerweise von selbst, und wir haben diesen Punkt wirksam überwacht...“. ...Pan. Vincent de La Bachelerie: Bez wątpienia, nie wynikała sama z siebie, a my faktycznie wcale nad nią nie czuwaliśmy …”.
Die HLB verstand sich als universelle Geschäftsbank, die international vor allem bei Schiffsfinanzierungen tätig war und als HSH Nordbank jetzt ist. HLB uważał się za uniwersalny bank komercyjny, który finansował i nadal finansuje jako HSH Nordbank budowy statków na całym świecie.
Die LSH verstand sich als universelle Geschäftsbank, Sparkassenzentralbank und als Staats- und Kommunalbank. LSH jest uniwersalnym bankiem komercyjnym, bankiem centralnym kas oszczędnościowych oraz bankiem publiczno-komunalnym.
Dies verstand sich als Bezugnahme auf die damals geltenden Wettbewerbsregeln, d. h. auf die bereits in der Entscheidung zur staatlichen Beihilfe N 136/91 zitierte Gemeinschaftspraxis und auf die Bestimmungen des Gemeinschaftsrahmens für Umweltschutzbeihilfen. Było to równoznaczne z odwołaniem się do zasad konkurencji obowiązujących w tym okresie, tj. praktyk wspólnotowych już powoływanych w decyzji dotyczącej pomocy państwa nr N 136/91, oraz do warunków określonych w Wytycznych Wspólnoty w zakresie ochrony środowiska.
Bis heute verstand die Kommission unter Naturkatastrophen Erdbeben, Lawinen, Erdrutsche sowie Überschwemmungen. Do chwili obecnej Komisja uznała za klęski żywiołowe trzęsienia ziemi, lawiny, przypadki osunięcia się ziemi i powodzie.
(60) Bis heute verstand die Kommission unter Naturkatastrophen Erdbeben, Lawinen, Erdrutsche sowie Überschwemmungen. Dotychczas Komisja za klęski żywiołowe uznawała trzęsienia ziemi, lawiny, osunięcia ziemi i powodzie.
(186) Die begünstigte HLB war sowohl regional wie auch international im Bankgewerbe tätig. Die HLB verstand sich als universelle Geschäftsbank, die international vor allem bei Schiffsfinanzierungen tätig war und als HSH Nordbank jetzt ist. Trotz ihres Namens, ihrer Tradition und ihrer gesetzlich geregelten Aufgaben war die HLB bis 2003 keineswegs nur eine Lokal- oder Regionalbank. (186) Będący beneficjentem Bank HLB prowadzi działalność bankową zarówno regionalnie, jak i w skali międzynarodowej. HLB uważał się za uniwersalny bank komercyjny, który finansował i nadal finansuje jako HSH Nordbank budowy statków na całym świecie. Pomimo nazwy, tradycji oraz zadań uregulowanych ustawowo, bank HLB do 2003 r. w żadnym razie nie był jedynie bankiem lokalnym lub regionalnym.
(191) Die begünstigte LSH war sowohl regional verankert wie auch international im Bankgewerbe tätig. Die LSH verstand sich als universelle Geschäftsbank, Sparkassenzentralbank und als Staats- und Kommunalbank. Trotz ihres Namens, ihrer Tradition und ihrer gesetzlich geregelten Aufgaben war die LSH keineswegs nur eine Lokal- oder Regionalbank. (191) Bank LSH prowadził działalność zarówno na poziomie regionalnym, jak i w skali międzynarodowej. LSH jest uniwersalnym bankiem komercyjnym, bankiem centralnym kas oszczędnościowych oraz bankiem publiczno-komunalnym. Pomimo nazwy, tradycji oraz zadań uregulowanych ustawowo LSH w żadnym razie nie jest bankiem lokalnym lub regionalnym.
Tragfähige politische Lösungen müssen mit dem Verstand auf der Grundlage klarer Prinzipien gefunden werden." Ostatnie wydarzenia w Strefie Gazy i eskalacja konfliktu palestyńsko- izraelskiego stały się tematem oświadczenia otwierającego sesję plenarną w Strasburgu.
in Anerkennung der Zivilcourage und des politischen Mutes des Reformkommunisten und Ministerpräsidenten Ungarns Imre Nagy, der den elementaren Ausdruck des Volkswillens richtig verstand und sich bereit erklärte, die politische Leitfigur einer Revolution des Volkes für Freiheit und Demokratie zu sein, der schließlich sein Leben opferte und durch seine Hinrichtung im Jahre 1958 – weil er dem Druck nicht nachgegeben hatte, der Revolution öffentlich zu entsagen – zu einem Märtyrer der Freiheit wurde, wychwalając odwagę komunistycznego premiera i reformatora Imre Nagy’ego, jako człowieka i polityka, który właściwie odczytał wolę narodu i zgodził się podjąć rolę politycznego przywódcy ludowego powstania na rzecz wolności i demokracji, ostatecznie poświęcając swoje życie i stając się męczennikiem walki o wolność wraz ze skazaniem go na śmierć w 1958 r. za odmowę publicznego wyrzeczenia się rewolucji,
in Anerkennung der Zivilcourage und des politischen Mutes des Reformkommunisten und Ministerpräsidenten Ungarns Imre Nagy, der den elementaren Ausdruck des Volkswillens richtig verstand und sich bereit erklärte, die politische Leitfigur einer Revolution des Volkes für Freiheit und Demokratie zu sein, der schließlich sein Leben opferte und durch seine Hinrichtung im Jahre 1958 – weil er dem Druck nicht nachgegeben hatte, der Revolution öffentlich zu entsagen – zu einem Märtyrer der Freiheit wurde, oddając hołd odwadze komunistycznego premiera i reformatora Imre Nagy'ego, jako człowieka i polityka, który właściwie odczytał wolę narodu i zgodził się podjąć rolę politycznego przywódcy ludowego powstania na rzecz wolności i demokracji, ostatecznie poświęcając swoje życie i stając się męczennikiem walki o wolność z chwilą skazania go na śmierć w 1958 r. za odmowę publicznego wyrzeczenia się rewolucji,
unterstreicht die Zivilcourage und den politischen Mut des Reformkommunisten und ungarischen Ministerpräsidenten Imre Nagy, der den elementaren Ausdruck des Volkswillens richtig verstand und sich bereit erklärte, die politische Leitfigur des Volksaufstands für Freiheit und Demokratie zu sein, und der im Jahre 1958 schmählich hingerichtet wurde; podkreśla ludzką i polityczną odwagę Imre Nagya, reformatorskiego komunistycznego premiera Węgier, który właśrozum zrozumiał podstawowy wyraz woli ludu i zgodził się zostać politycznym przywódcą powstania ludowego o wolność i demokrację, a którego haniebnie stracono w 1958 r.;
Der Rat verstand darunter "eine durchgehende, ununterbrochene Ruheperiode von elf Stunden". Uzgodniono jednak, że okres odpoczynku może zostać podzielony na dwie części.
Aber auch die Türkei gehe die Verpflichtung ein, die Reformen weiterzuführen und uns zu helfen, "die europäische Öffentlichkeit mit Herz und Verstand zu überzeugen". Poseł PIOTROWSKI powiedział również: "pierwszeństwo w integracji z UE powinny mieć kraje europejskie, które do tego aspirują.
Aber auch die Türkei gehe die Verpflichtung ein, die Reformen weiterzuführen und uns zu helfen, "die europäische Öffentlichkeit mit Herz und Verstand zu überzeugen". Poza tym uprzywilejowane partnerstwo z Turcją pozwoli rozwiązać problemy związane w migracją.
Er werde seine Willens- und Tatkraft, seinen Verstand und seine Emotionen einbringen, um sein neues Amt zu erfüllen. "Od tego momentu czuję, że posiadam wszelkie uprawnienia i wzywam do usprawnienia sposobu funkcjonowania Parlamentu Europejskiego".
Er werde seine Willens- und Tatkraft, seinen Verstand und seine Emotionen einbringen, um sein neues Amt zu erfüllen. Przewodniczący senior poinformował Zgromadzenie o oficjalnym ukonstytuowaniu się siedmiu grup politycznych: PPE/DE, PSE, ALDE, Zieloni/ALE, GUE/NGL, ID, UEN.
DE Synonyme für verstand PL Übersetzungen
Erkenntnis [geistige Klarheit] f Procesy poznawcze
Bewusstsein [geistige Klarheit] n świadomość {f}
Gewissheit [geistige Klarheit] f pewność {f}
Denken [Verstandestätigkeit] n Myślenie
Kopf [Verstand] m awers
Geist [Verstand] m dusza {f}
Überblick [Verstand] m Przeprowadzić inspekcję
Auge [Verstand] n oczko {n}
Logik [Verstand] f logika {f}
Fähigkeit [Verstand] f zdolność {f}
Weisheit [Verstand] f mądrość {f}
Hirn [Verstand] n Kresomózgowie
Denkweise [Verstand] (f Myślenie
Intellekt [Verstand] m intelekt
Besonnenheit [Verstand] (f rozwaga {f}
Scharfsinn [Verstand] m bystrość
Köpfchen [Verstand] n glówka
Grütze [Verstand] f kleik {m}
Einfühlungsvermögen [Verstand] (n Empatia
Durchblick [Verstand] Perspektywa