Gesuchter Begriff vernünftig hat 5 Ergebnisse
Gehe zu
DE Deutsch PL Polnisch
vernünftig (adj) [able to answer reasonably for one's conduct] odpowiedzialny (adj) [able to answer reasonably for one's conduct]
vernünftig rozsšdny
vernünftig rozumny
vernünftig sensowny
vernünftig (adj) [acting with or showing good judgement] sensowny (adj) [acting with or showing good judgement]
DE Phrasen mit vernünftig PL Übersetzungen
Diese beiden Schätzungen erscheinen vernünftig. Te dwie wyceny wydają się słuszne.
sie waren aus der Sicht eines privaten Kapitalgebers wirtschaftlich vernünftig. były uzasadnione względami ekonomicznymi z punktu widzenia prywatnego inwestora.
Das müsste von einem vernünftig handelnden privaten Kapitalgeber gemacht werden. Postąpiłby tak każdy rozsądny inwestor prywatny.
sie müssen hinsichtlich der vorgeschlagenen Durchführung vernünftig sein. projekty są rzetelne z punktu widzenia proponowanej realizacji.
Alle herangezogenen Annahmen müssen vernünftig und zu rechtfertigen sein. Wszelkie przyjęte założenia są rozsądne i uzasadnione.
Die mit LOT getroffenen Vereinbarungen über die Stundung von Flughafengebühren seien marktkonform und wirtschaftlich vernünftig gewesen. Zawarte z LOT-em porozumienia w sprawie odroczenia zobowiązań z tytułu opłat lotniskowych były zgodne z wymogami rynku i możliwie najbardziej racjonalne pod względem ekonomicznym.
Der Beamte sollte fair und vernünftig handeln. Urzędnik działa sprawiedliwie i racjonalnie.
Der/die Bedienstete sollte fair und vernünftig handeln. Pracownik działa uczciwie i rozsądnie.
"Ist es vernünftig, dass jeder Mitgliedsstaat eine Zuwanderungspolitik definiert ohne die Bedürfnisse der anderen zu kennen?" "Czy jest zasadne, aby każdy kraj na swój sposób definiował politykę imigracyjną?" - pytał Sarkozy.
"Ist es vernünftig, dass jeder Mitgliedsstaat eine Zuwanderungspolitik definiert ohne die Bedürfnisse der anderen zu kennen?" "Mamy trzy strony w tej sprawie - zwykłych obywateli Unii, wielki kapitał zaangażowany w projekt i Parlament Europejski" - stwierdził poseł.
Diese Empfehlung erscheint der Berichterstatterin äußerst vernünftig. To zalecenie jest zdaniem sprawozdawczyni nadzwyczaj rozsądne.
Ein vernünftig geplanter und umgesetzter Emissionshandel kann das umfangreiche bestehende bewährte, getestete und wirksame Instrumentarium ergänzen. Prawidłowo zaprojektowany i wdrożony system handlu emisjami może uzupełnić liczne istniejące wypróbowane, przetestowane i wydajne narzędzia.
Ein vernünftig geplanter und umgesetzter Emissionshandel kann das umfangreiche bestehende bewährte, getestete und wirksame Instrumentarium ergänzen. Odpowiednio zaprojektowany i wdrażany system handlu emisjami może uzupełnić szeroki wachlarz już istniejących, wypróbowanych, sprawdzonych i skutecznych narzędzi.
Generell scheint der Vorschlag vernünftig zu sein. Ogólnie wniosek wydaje się wyważony.
Insgesamt erscheint der Vorschlag der Kommission vernünftig und ausgewogen. Ogólnie mówiąc, wniosek Komisji wydaje się racjonalny i zrównoważony.
Insgesamt ist der Vorschlag der Kommission wohl vernünftig und ausgewogen. W ujęciu ogólnym wniosek Komisji jest uzasadniony i zrównoważony.