Gesuchter Begriff Vehikel hat ein Ergebnis
Gehe zu
DE Deutsch PL Polnisch
Vehikel {n} Środki transportu
DE Phrasen mit vehikel PL Übersetzungen
Vehikel (wenn verwendet): Nośnik (w stosownych przypadkach):
Vehikel (wenn verwendet): Nośnik (w stosownych przypadkach)
Dosierungen (ggf. mit Vehikel, falls verwendet, und Konzentrationen); wielkości dawek (wraz z podłożem, o ile jest wykorzystane, i stężeniami),
Vehikel: Nośnik:
Injektion 2: unverdünntes Vehikel; Iniekcja 2: nierozcieńczony nośnik.
Die Stabilität der Prüfsubstanz in dem Vehikel ist zu bestimmen. Powinna być określona trwałość substancji testowej w nośniku.
Es sind mindestens drei Dosierungen sowie eine Kontrollgruppe oder — sofern ein Vehikel benutzt wurde — eine Vehikel-Kontrollgruppe zu wählen. Należy zastosować co najmniej trzy wielkości dawek z grupą kontrolną lub grupą kontrolną otrzymującą podłoże, o ile to ostatnie jest stosowane.
Dosierungen (gegebenenfalls Vehikel, sofern benutzt) und Konzentrationen; poziomy dawek (charakter nośnika, jeżeli był użyty) i stężenia,
Lösungsmittel/Vehikel Rozpuszczalnik/nośnik
Lösungsmittel/Vehikel Rozpuszczalnik/nośnik:
Lösungsmittel/Vehikel Rozpuszczalniki/nośniki
Lösungsmittel/Vehikel: Rozpuszczalnik/nośnik:
Löslichkeit und Stabilität der Prüfsubstanz im Lösungsmittel/Vehikel, falls bekannt. rozpuszczalność oraz stabilność substancji w rozpuszczalniku/nośniku, jeżeli jest znana.
Positiv- und Negativ-(Vehikel-/Lösungsmittel-)Kontrollen; pozytywne i negatywne (rozpuszczalnik/nośnik) kontrole,
Positiv- und Negativ-(Vehikel-/Lösungsmittel-)Kontrollen; dane dotyczące pozytywnych i negatywnych (rozpuszczalnik/nośnik) kontroli,
Positiv- und Negativ-(Vehikel-/Lösungsmittel-)Kontrollen; pozytywne i negatywne nośnik/rozpuszczalnik kontrole,
Negativ-(Vehikel-) und Positivkontrollen sind zu verwenden. Należy rozważyć użycie negatywnych (użycie nośnika) i pozytywnych grup kontrolnych.
Wird ein Vehikel verwendet, erhält die Kontrollgruppe das Vehikel im höchsten verwendeten Volumen. Jeśli wykorzystywany jest nośnik, grupa kontrolna otrzymuje nośnik w najwyższej stosowanej objętości.
Wird ein Vehikel verwendet, erhält die Kontrollgruppe das Vehikel im höchsten verwendeten Volumen. Jeżeli w badaniu używa się nośnika, grupa kontrolna powinna otrzymać największą zastosowaną objętość nośnika.
Verabreichungsweg(e) und evtl. verwendete Vehikel; droga(-i) podawania substancji i użyte nośniki,
Folglich sind vollständig wässrige Vehikel zu vermeiden. A zatem należy unikać roztworów całkowicie wodnych.
C Vehikel-Kontrollkultur C nośnik kultury kontrolnej
Empfohlene Vehikel sind Aceton: Olivenöl (4:1, v/v), N,N-Dimethylformamid, Methylethylketon, Propylenglykol und Dimethylsulphoxid (6), wobei mit hinreichender wissenschaftlicher Begründung auch andere Vehikel verwendet werden können. Zalecanymi nośnikami są aceton: oliwa z oliwek (w proporcji objętościowej 4:1 v/v), N,N-dimetyloformamid, metylo etylo keton, glikol propylenowy i sulfotlenek dimetylowy (6), ale mogą być użyte inne, jeśli przedstawi się wystarczające uzasadnienie naukowe.
Als eigenständiges Vehikel aufgebaut Realizowane za pośrednictwem oddzielnej jednostki
Nicht als eigenständiges Vehikel aufgebaut Nie realizowane za pośrednictwem oddzielnej jednostki
eigenständiges Vehikel oddzielna jednostka
Vorbereitung der Prüfsubstanz in einem Vehikel Przygotowanie badanej substancji chemicznej w nośniku
Vorbereitung der Prüfsubstanz in einem Vehikel Przygotowywanie badanej substancji chemicznej w nośniku
Ergibt eine Toxizitätsstudie einer in einem Vehikel formulierten Prüfsubstanz, dass keine Toxizität vorliegt, ist das Vehikel folglich in der geprüften Konzentration nicht toxisch. Daher ist keine Vehikelkontrolle erforderlich. Jeżeli badanie toksyczności dla badanej substancji chemicznej zmieszanej z nośnikiem nie wykaże toksyczności, wynika z tego, że dany nośnik jest nietoksyczny w badanych stężeniach, a zatem nie ma potrzeby tworzenia grupy kontrolnej nośnika.
Vehikel Nośnik
Vehikel Nośnik:
Wird die Prüfsubstanz mit einem Vehikel verabreicht, muss die Kontrollgruppe das Vehikel im höchsten verwendeten Volumen erhalten. Jeżeli przy podawaniu badanej substancji chemicznej jest stosowany nośnik, grupa kontrolna powinna otrzymać największą użytą objętość nośnika.
Wird ein Vehikel verwendet, erhält die Kontrollgruppe das Vehikel im höchsten bei den Dosisgruppen verwendeten Volumen. Jeśli zastosowano nośnik, grupa kontrolna otrzymuje nośnik w najwyższej objętości stosowanej wśród grup otrzymujących dawki.
Begründung der Wahl des Vehikel, sofern anders als Wasser. uzasadnienie wyboru nośnika (jeżeli jest inny niż woda).
Vehikel (falls verwendet): Nośnik (w stosownych przypadkach):
Aus diesem Grund sollte vor dem Versuch jedes geplante Vehikel mit Kontrollen ohne Vehikel verglichen werden. W związku z tym przed rozpoczęciem badania każdy nośnik, który ma być użyty, powinien zostać przebadany na grupie kontrolnej bez nośników.
Wird die Prüfsubstanz mit einem Vehikel verabreicht, erhält die Kontrollgruppe das Vehikel im höchsten bei den Prüfgruppen verwendeten Volumen. Jeżeli przy podawaniu badanej substancji chemicznej używa się nośnika, grupa kontrolna powinna otrzymać największą objętość nośnika zastosowaną w przypadku grupy badanej.
Referenzchemikalien und Vehikel Substancje chemiczne odniesienia i nośnik