Gesuchter Begriff Taiwanische Fußballnationalmannschaft hat ein Ergebnis
Gehe zu
DE Phrasen mit taiwanische fußballnationalmannschaft PL Übersetzungen
Der Vorwurf, taiwanische Ausführer würden ihre Ware zu gedumpten Preisen verkaufen, ist für die Wahl des geeigneten Vergleichslandes nicht relevant. fakt, iż eksporterzy z Tajwanu rzekomo stosowali dumping, jest nieistotny z punktu widzenia wyboru odpowiedniego kraju analogicznego,
Das taiwanische Unternehmen war Eigentümer der Rohstoffe und übernahm alle Funktionen im Zusammenhang mit den Auslandsverkäufen. Przedsiębiorstwo tajwańskie było właścicielem surowca i zajmowało się wszystkimi działaniami związanymi ze sprzedażą wywozową.
Außerdem sei Taiwan einer der größten Fahrradhersteller in der Welt und habe einen Inlandsmarkt ausgebildet, auf dem viele taiwanische Hersteller aktiv miteinander konkurrieren. Argumentowali dalej, że Tajwan jest jednym z największych producentów rowerów na świecie i ma rozwinięty rynek krajowy, na którym aktywnie konkuruje wielu krajowych producentów.
Außerdem seien verschiedene taiwanische Unternehmen bereit, zu diesem Zweck mit der Kommission zusammenzuarbeiten. Zasugerowano również, że w tym celu kilka tajwańskich przedsiębiorstw jest gotowych do współpracy z Komisją.
Zudem wird der taiwanische Markt im Wesentlichen von Ausführern aus der VR China beliefert. Ponadto rynek tajwański jest w dużej mierze zaopatrywany przez chińskich eksporterów.
Folglich wird der taiwanische Markt maßgeblich von den Preisen der aus der Volksrepublik China eingeführten Fahrräder, die ja Gegenstand dieser Untersuchung sind, beeinflusst. W rezultacie rynek krajowy znajduje się pod znacznym oddziaływaniem cen importowych chińskich rowerów, które są przedmiotem obecnego dochodzenia.
Vor diesem Hintergrund wurde die Zugrundelegung der taiwanischen VVG-Kosten und Gewinne als angemessenste Methode angesehen, weil i der taiwanische Inlandsmarkt angesichts der Mengen und des Wettbewerbs aufgrund der Preise für die gleichartige Ware repräsentativ war und ii die taiwanische VNS-Industrie die Mehrheit der VNS-Hersteller in allen untersuchten Ländern, darunter auch einige in Thailand, kontrolliert (vgl. Randnummer 71 der vorläufigen Verordnung). W tej kwestii stosowanie tajwańskich kosztów SG&A i zysków zostało uznane za najbardziej rozsądną metodę, z powodu i) reprezentatywnego rynku krajowego, w odniesieniu do wielkości i konkurencji cenowej, w przypadku produktu podobnego na Tajwanie; oraz ii) faktu, że tajwański przemysł EZSN kontroluje większość producentów EZSN we wszystkich krajach objętych dochodzeniem, w tym kilku producentów w Tajlandii (patrz: motyw 71 rozporządzenia tymczasowego).
Derselbe taiwanische ausführende Hersteller machte geltend, dass Schrott von den Rohstoffkosten abgezogen werden müsste. Ten sam tajwański producent eksportujący twierdził, że złom musi zostać odliczony od kosztu surowców.
alle Heim- und Auswärtsspiele der italienischen Fußballnationalmannschaft im Rahmen offizieller Wettbewerbe; wszystkie mecze z udziałem narodowej reprezentacji Włoch zarówno w kraju, jak i za granicą w oficjalnych zawodach;
Heim- und Auswärtsspiele der deutschen Fußballnationalmannschaft; mecze z udziałem narodowej reprezentacji Niemiec w piłce nożnej zarówno w kraju, jak i za granicą;
Dies bedeutet, dass auch der Gemeinschaftsmarkt aufgrund des Preisniveaus für taiwanische ausführende Hersteller sehr attraktiv wäre. Oznacza to, że poziom cen we Wspólnocie byłby również bardzo atrakcyjny z punktu widzenia tajwańskich producentów eksportujących.
Taiwanische Ausfuhren in andere Länder unterlagen während des UZÜ keinen Antidumpingzöllen. Tajwański wywóz do innych krajów nie podlegał cłom antydumpingowym w ODP.
An diesem Verfahren arbeiteten lediglich zwei taiwanische ausführende Hersteller mit. W obecnym postępowaniu tylko dwóch tajwańskich producentów eksportujących współpracowało.
Das taiwanische Unternehmen übe keine der in Artikel 2 Absatz 10 Buchstabe i aufgeführten Funktionen aus. Eksporter twierdził, że tajwańskie przedsiębiorstwo nie sprawowało żadnej z funkcji opisanych w art. 2 ust. 10 lit. i).
Außerdem kann der taiwanische Markt als offen bezeichnet werden, weil der Einfuhrzoll niedrig ist (Meistbegünstigungszoll von 5 %). Ponadto rynek tajwański można scharakteryzować jako otwarty, zważywszy, że poziom ceł przywozowych jest niższy (cło MFN 5 %).
Drei taiwanische Unternehmen, Chup Hsin Enterprise Co. Ltd, Rigid Industries Co. Ltd und Nian Hong Pipe Fittings Co. Ltd, sind von der Ausweitung der Maßnahmen auf Taiwan befreit. Trzy tajwańskie przedsiębiorstwa, Chup Hsin Enterprise Co. Ltd, Rigid Industries Co. Ltd i Nian Hong Pipe Fittings Co. Ltd., są zwolnione z rozszerzenia środków na Tajwan.
Als Alternative wurden 27 indische Hersteller und zwei taiwanische Hersteller um Mitarbeit gebeten, waren jedoch ebenfalls nicht dazu bereit. W zamian podjęto starania o wszczęcie współpracy z 27 producentami z Indii i dwoma z Tajwanu, ale także i w tym wypadku nie nawiązano współpracy.
36 taiwanische Ausführer/Gruppen von Ausführern legten die geforderten Informationen vor und erklärten sich mit der Einbeziehung in die Stichprobe einverstanden. Trzydziestu sześciu tajwańskich grup eksporterów przedstawiło wymagane informacje i zgodziło się na włączenie do próby.
Dem Überprüfungsantrag zufolge haben neue taiwanische VNS-Hersteller in neue Ausrüstungsgüter investiert, um ihre Produktionskapazität zu erhöhen. Według wniosku o dokonanie przeglądu nowi tajwańscy producenci EZSN zainwestowali w nowe urządzenia, aby zwiększyć swoje moce produkcyjne.
Außerdem spricht der kürzlich erfolgte massive Anstieg der Einfuhren aus diesen beiden Ländern dafür, dass taiwanische und thailändische Händler chinesische Waren in die Union versenden. Z niedawnego wzrostu przywozu z tych dwóch państw wynika ponadto, że spowodowany jest on przeładunkiem i wywozem do Unii chińskich produktów przez tajwańskich i tajlandzkich eksporterów.
Das einzige vollständig mitarbeitende taiwanische Unternehmen ist jedoch kleiner als Tata, insbesondere was die Verkäufe und die Produktion von Modulen angeht, die etwa 90 % der Verkäufe der betroffenen Ware ausmachen; Tata verkauft hier erheblich mehr als das taiwanische Unternehmen, dessen Verkäufe in diesem Bereich unbedeutend sind, wie in Erwägungsgrund 76 der vorläufigen Verordnung dargelegt. Jedyne w pełni współpracujące przedsiębiorstwo tajwańskie jest jednak mniejsze niż Tata, w szczególności pod względem sprzedaży i produkcji modułów, które stanowią około 90 % sprzedaży produktu objętego postępowaniem, podczas gdy przedsiębiorstwo Tata sprzedaje znacznie więcej tego produktu niż wspomniane przedsiębiorstwo tajwańskie, którego sprzedaż w tym zakresie jest zaledwie nieznaczna, o czym mowa w motywie 76 rozporządzenia w sprawie ceł tymczasowych.
13 taiwanische ausführende Hersteller, ein chinesischer ausführender Hersteller, ein Unionshersteller, sieben Einführer und ein Verwender übermittelten einen beantworteten Fragebogen. Odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu nadesłało trzynastu producentów eksportujących z Tajwanu, jeden producent eksportujący z ChRL, jeden producent unijny, siedmiu importerów i jeden użytkownik.
- Der Vorwurf, taiwanische Ausführer würden ihre Ware zu gedumpten Preisen verkaufen, ist für die Wahl des geeigneten Vergleichslandes nicht relevant. - fakt, iż eksporterzy z Tajwanu rzekomo stosowali dumping, jest nieistotny z punktu widzenia wyboru odpowiedniego kraju analogicznego,
Damit werden taiwanische Bürger dieselben Reiserechte genießen wie Personen aus Singapur, Japan, Hongkong oder Südkorea. Zapewni to mieszkańcom Tajwanu takie same prawa jak mieszkańcom Singapuru, Japonii, Hongkongu czy Korei Południowej.