Gesuchter Begriff Stufenleiter hat 2 Ergebnisse
Gehe zu
DE Phrasen mit stufenleiter PL Übersetzungen
Ferner spielt bei der Erreichung der Forschungs- und Innovationsziele von Europa 2020 die Kohäsionspolitik eine wichtige Rolle, indem sie Kapazitäten aufbaut und als Stufenleiter auf dem Weg zur Exzellenz dient. Ponadto ważną rolę dla osiągnięcia celów strategii „Europa 2020” związanych z badaniami i innowacją ma do odegrania polityka spójności, poprzez budowanie potencjału i umożliwienie osiągnięcia doskonałości.
So sind die Fonds der Kohäsionspolitik von zentraler Bedeutung für den Aufbau von Kapazitäten und dienen als Stufenleiter auf dem Weg zur Exzellenz für KMU, die hervorragende Projekte entwickeln und hierfür Fördermittel im Rahmen von Horizont 2020 beantragen könnten. W szczególności fundusze polityki spójności mają do odegrania ważną rolę poprzez tworzenie potencjału MŚP i umożliwienie im osiągnięcia doskonałości, w celu opracowania doskonałych projektów mogących konkurować o finansowanie w ramach programu „Horyzont 2020”.
Um die Forschungs- und Innovationskapazitäten der nationalen und regionalen Akteure zu verstärken und das Ziel der Errichtung einer "Stufenleiter zur Spitzenforschung" in den weniger entwickelten Regionen und in Mitgliedstaaten und Regionen mit schwachen Leistungen in den Bereichen Forschung, Entwicklung und Innovation (FEI) zu erreichen, sollten bei allen einschlägigen Programmprioritäten enge Synergien zwischen den ESI-Fonds und "Horizont 2020" entwickelt werden. Aby zwiększyć zdolności podmiotów krajowych i regionalnych w zakresie badań i innowacji i osiągnąć cel polegający na utworzeniu „schodów do doskonałości” w regionach słabiej rozwiniętych, i w państwach członkowskich i regionach osiągających słabe wyniki w zakresie badań, rozwoju i innowacji w odniesieniu do wszystkich stosownych priorytetów programu należy wypracować efekt ścisłej synergii między EFSI i programem „Horyzont 2020”.
Pilotprojekt — Kohäsionspolitik und Synergien mit den Mitteln für Forschung und Entwicklung: die „Stufenleiter zur Spitzenforschung“ Projekt pilotażowy — Polityka spójności i synergie z funduszami przeznaczonymi na badania naukowe i rozwój: „Schody do doskonałości”
Pilotprojekt — Kohäsionspolitik und Synergien mit den Mitteln für Forschung und Entwicklung: die ‚Stufenleiter zur Spitzenforschung‘ Projekt pilotażowy — Polityka spójności i synergie z funduszami przeznaczonymi na badania naukowe i rozwój: »Schody do doskonałości«
Pilotprojekt — Kohäsionspolitik und Synergien mit den Mitteln für Forschung und Entwicklung: die „Stufenleiter zur Spitzenforschung“ Projekt pilotażowy — Polityka spójności i synergie z funduszami przeznaczonymi na badania naukowe i rozwój: „Schody do doskonałości”
32. stellt mit Besorgnis fest, dass die relativ bescheidene Beteiligung bestimmter Mitgliedstaaten am RP7 dem territorialen Zusammenhalt und einer ausgewogenen Entwicklung in Europa nicht förderlich ist; ist der Ansicht, dass eine bessere Koordinierung, Kohärenz und Synergie des RP7 mit den Strukturfonds und dem Kohäsionsfonds sowie eine bessere Nutzung des Programms „Personen“ die Teilnahme unterrepräsentierter Mitgliedstaaten fördern könnten; ist der Ansicht, dass durch die Nutzung der Strukturfonds zur Stärkung der Forschungsinfrastruktur und zur Förderung des Aufbaus von Kapazitäten in den Bereichen Forschung und Innovation alle Mitgliedstaaten in die Lage versetzt werden können, ein höheres Exzellenzniveau zu erreichen („Stufenleiter zur Verwirklichung von Forschungsexzellenz“); begrüßt daher die Einsetzung einer Sachverständigengruppe für Synergien (SEG), die Synergien zwischen dem RP7, den Strukturfonds und dem CIP ausmachen soll; unterstreicht jedoch, dass unbedingt zwischen Kriterien für das RP7 und für die Strukturfonds zu unterscheiden ist, da das Prinzip der Exzellenz (mit alleiniger Verwaltung und Koordinierung durch die Kommission) bei der Zuweisung von RP7-Mitteln Vorrang haben sollte, um so einen europäischen Zusatznutzen im FEI-Bereich zu erreichen; weist mit Genugtuung darauf hin, dass für den Zeitraum 2007–2013 im Kohäsionsfonds 86 Mrd. EUR (25 % der Gesamtsumme) für die Innovationsförderung vorgesehen sind, davon 50 Mrd. EUR ­– dies entspricht dem Gesamthaushalt des RP7 – für Kernaktivitäten in der Forschung und Technologieentwicklung; betont, dass die territoriale Dimension der FuE von größter Bedeutung ist und die besonderen Erfordernisse und Fähigkeiten der einzelnen Gebiete bei der Entwicklung von Maßnahmen berücksichtigt werden müssen („intelligente Spezialisierung“); betrachtet daher die Einbeziehung regionaler und lokaler Stellen als wesentlich für die Verbesserung der Forschungs- und Innovationskapazitäten der jeweiligen Region; empfiehlt, dass die gegenwärtig nicht ausgeschöpften Haushaltsmittel der EU bis Ende 2013 sowie die für den Zeitraum 2014–2020 vorgesehenen Mittel stärker auf Innovation, Wissenschaft und Forschung ausgerichtet werden, und zwar sowohl in Bezug auf die Humanressourcen als auch auf die Entwicklung und die Infrastrukturen; 32. z zaniepokojeniem zauważa, stosunkowo skromny udział niektórych państw członkowskich w 7PR, co nie przyczynia się do spójności terytorialnej i zrównoważonego rozwoju w Europie; jest zdania, że lepsza koordynacja, spójność i synergia między 7PR a funduszami strukturalnymi i funduszem spójności, a także lepsze wykorzystanie programu „Ludzie” mogłyby poprawić udział niedostatecznie reprezentowanych państw członkowskich; uważa, że przez wykorzystanie funduszy strukturalnych do wzmocnienia infrastruktury badawczej i do wsparcia budowy potencjału w zakresie badań innowacji wszystkie państwa członkowskie mogą zyskać możliwość osiągnięcia wyższego poziomu doskonałości („schody do doskonałości”); w związku z tym z zadowoleniem przyjmuje ustanowienie grupy ekspertów ds. synergii, w celu znalezienia synergii między 7PR, funduszami strukturalnymi i programem ramowym na rzecz konkurencyjności i innowacji (CIP); podkreśla jednak absolutną konieczność rozróżnienia między kryteriami dotyczącymi 7PR i funduszy strukturalnych, ponieważ przy przydzielaniu funduszy 7PR powinna przeważać zasada doskonałości (podlegająca wyłącznemu zarządzaniu i koordynacji Komisji), w celu zapewnienia maksymalnej wartości dodanej badań, rozwoju i innowacji w Europie; z zadowoleniem zauważa, że na lata 2007–2013 w ramach funduszy spójności przeznaczono 86 mld EUD na wspieranie innowacyjności (25% kwoty całkowitej), z czego na zasadnicze badania i rozwój technologiczny zarezerwowano 50 mld EUR, co jest równe całkowitemu budżetowi 7PR; zwraca uwagę na znaczenie wymiaru terytorialnego badań i rozwoju, uwzględniając szczególne potrzeby i potencjał terytoriów przy projektowaniu polityki („inteligentna specjalizacja”); w związku z tym za istotne uważa zaangażowanie władz regionalnych i lokalnych we wzmacnianie potencjału w zakresie badań innowacji w ich regionach; zaleca, by aktualnie niewydatkowane środki finansowe pozostające w budżecie UE do końca 2013 r. oraz środki finansowe przewidziane na lata 2014-2020 zostały w sposób jeszcze bardziej zdecydowany ukierunkowane na innowacje, naukę i badania, w odniesieniu zarówno do zasobów ludzkich, jak i rozwoju i infrastruktury;
13 . unterstreicht, dass ein Konzept der „Stufenleiter zur Verwirklichung von Forschungsexzellenz“ festgelegt werden muss, in dessen Rahmen regionale Netzwerke zwischen Forschungsinstituten, Universitäten, KMU und anderen relevanten Akteuren verbessert werden müssen, um Cluster, regionale Technologieplattformen und Exzellenzzentren zu schaffen und diesen zu helfen, sich an EU-Kooperationsprojekten und Programmen für Forschung und Innovation zu beteiligen; 13 . podkreśla potrzebę wprowadzenia pojęcia tzw. „schodów do doskonałości”, z którą musi się wiązać poprawa regionalnych sieci instytutów badawczych, uniwersytetów, MŚP i innych odpowiednich zainteresowanych podmiotów w celu tworzenia klastrów, regionalnych platform technologicznych i centrów doskonałości wspierających udział takich sieci w unijnych projektach współpracy oraz programach badań naukowych i innowacji;
14. spricht sich für einen Aktionsplan für die „Stufenleiter zur Verwirklichung von Forschungsexzellenz“ und den Aufbau von Forschungsinfrastrukturen im Rahmen des Kohäsionsfonds und des EFRE aus, um die Beteiligung dieser Länder am nächsten Gemeinsamen Rahmenprogramm für Forschung und Innovation zu fördern; 14. apeluje o opracowanie planu działania na rzecz „schodów do doskonałości” w celu utworzenia infrastruktury badawczej w ramach Funduszu Spójności i EFRR, tak aby zwiększyć w zainteresowanych krajach uczestnictwo w kolejnym wspólnym programie ramowym badań i innowacji;
stellt mit Besorgnis fest, dass die relativ bescheidene Beteiligung bestimmter Mitgliedstaaten am RP7 dem territorialen Zusammenhalt und einer ausgewogenen Entwicklung in Europa nicht förderlich ist; ist der Ansicht, dass eine bessere Koordinierung, Kohärenz und Synergie des RP7 mit den Strukturfonds und dem Kohäsionsfonds sowie eine bessere Nutzung des Programms „Personen“ die Teilnahme unterrepräsentierter Mitgliedstaaten fördern könnten; ist der Ansicht, dass durch die Nutzung der Strukturfonds zur Stärkung der Forschungsinfrastruktur und zur Förderung des Aufbaus von Kapazitäten in den Bereichen Forschung und Innovation alle Mitgliedstaaten in die Lage versetzt werden können, ein höheres Exzellenzniveau zu erreichen („Stufenleiter zur Verwirklichung von Forschungsexzellenz“); begrüßt daher die Einsetzung einer Sachverständigengruppe für Synergien (SEG), die Synergien zwischen dem RP7, den Strukturfonds und dem CIP ausmachen soll; unterstreicht jedoch, dass unbedingt zwischen Kriterien für das RP7 und für die Strukturfonds zu unterscheiden ist, da das Prinzip der Exzellenz (mit alleiniger Verwaltung und Koordinierung durch die Kommission) bei der Zuweisung von RP7-Mitteln Vorrang haben sollte, um so einen europäischen Zusatznutzen im FEI-Bereich zu erreichen; weist mit Genugtuung darauf hin, dass für den Zeitraum 2007–2013 im Kohäsionsfonds 86 Mrd. EUR (25 % der Gesamtsumme) für die Innovationsförderung vorgesehen sind, davon 50 Mrd. EUR – dies entspricht dem Gesamthaushalt des RP7 – für Kernaktivitäten in der Forschung und Technologieentwicklung; betont, dass die territoriale Dimension der FuE von größter Bedeutung ist und die besonderen Erfordernisse und Fähigkeiten der einzelnen Gebiete bei der Entwicklung von Maßnahmen berücksichtigt werden müssen („intelligente Spezialisierung“); betrachtet daher die Einbeziehung regionaler und lokaler Stellen als wesentlich für die Verbesserung der Forschungs- und Innovationskapazitäten der jeweiligen Region; empfiehlt, dass die gegenwärtig nicht ausgeschöpften Haushaltsmittel der EU bis Ende 2013 sowie die für den Zeitraum 2014–2020 vorgesehenen Mittel stärker auf Innovation, Wissenschaft und Forschung ausgerichtet werden, und zwar sowohl in Bezug auf die Humanressourcen als auch auf die Entwicklung und die Infrastrukturen; z zaniepokojeniem zauważa, stosunkowo skromny udział niektórych państw członkowskich w 7PR, co nie przyczynia się do spójności terytorialnej i zrównoważonego rozwoju w Europie; jest zdania, że lepsza koordynacja, spójność i synergia między 7PR a funduszami strukturalnymi i funduszem spójności, a także lepsze wykorzystanie programu „Ludzie” mogłyby poprawić udział niedostatecznie reprezentowanych państw członkowskich; uważa, że przez wykorzystanie funduszy strukturalnych do wzmocnienia infrastruktury badawczej i do wsparcia budowy potencjału w zakresie badań innowacji wszystkie państwa członkowskie mogą zyskać możliwość osiągnięcia wyższego poziomu doskonałości („schody do doskonałości”); w związku z tym z zadowoleniem przyjmuje ustanowienie grupy ekspertów ds. synergii, w celu znalezienia synergii między 7PR, funduszami strukturalnymi i programem ramowym na rzecz konkurencyjności i innowacji (CIP); podkreśla jednak absolutną konieczność rozróżnienia między kryteriami dotyczącymi 7PR i funduszy strukturalnych, ponieważ przy przydzielaniu funduszy 7PR powinna przeważać zasada doskonałości (podlegająca wyłącznemu zarządzaniu i koordynacji Komisji), w celu zapewnienia maksymalnej wartości dodanej badań, rozwoju i innowacji w Europie; z zadowoleniem zauważa, że na lata 2007–2013 w ramach funduszy spójności przeznaczono 86 mld EUD na wspieranie innowacyjności (25% kwoty całkowitej), z czego na zasadnicze badania i rozwój technologiczny zarezerwowano 50 mld EUR, co jest równe całkowitemu budżetowi 7PR; zwraca uwagę na znaczenie wymiaru terytorialnego badań i rozwoju, uwzględniając szczególne potrzeby i potencjał terytoriów przy projektowaniu polityki („inteligentna specjalizacja”); w związku z tym za istotne uważa zaangażowanie władz regionalnych i lokalnych we wzmacnianie potencjału w zakresie badań innowacji w ich regionach; zaleca, by aktualnie niewydatkowane środki finansowe pozostające w budżecie UE do końca 2013 r. oraz środki finansowe przewidziane na lata 2014-2020 zostały w sposób jeszcze bardziej zdecydowany ukierunkowane na innowacje, naukę i badania, w odniesieniu zarówno do zasobów ludzkich, jak i rozwoju i infrastruktury;