Gesuchter Begriff signifikant hat 2 Ergebnisse
Gehe zu
DE Deutsch PL Polnisch
signifikant (adj) [having noticeable effect] znaczący (adj) [having noticeable effect]
signifikant (adj) [having noticeable effect] znaczny (adj) [having noticeable effect]
DE Phrasen mit signifikant PL Übersetzungen
Die Risikopositionen sollten signifikant zurückgeführt werden. W większości już wdrożony plan przewiduje sprzedaż udziałów niezwiązanych z regionalną działalnością priorytetową oraz zamknięcie oddziałów.
signifikant (Stufe 1) istotne (poziom 1)
signifikant istotne
nicht signifikant nieistotne
nicht signifikant mit einfachem Aufbau nieistotne o zwykłej budowie
Es gibt keine Anzeichen dafür, dass sich diese Rahmenbedingungen kurz- bis mittelfristig signifikant verändern werden. Nie ma informacji wskazujących, że ten ogólny kontekst ulegnie poważnym zmianom w perspektywie krótko- do średnioterminowej.
Der auf sie entfallende Marktanteil ist weiterhin signifikant (etwa 2 %). Jego udział w rynku jest wciąznaczącyący (ok. 2 %).
ein neuer Ligand bzw. Kopplungsmechanismus für ein radioaktives Arzneimittel bei nicht signifikant unterschiedlichen Wirksamkeits-/Unbedenklichkeitsmerkmalen; nowy ligand lub sposób kompleksowania przy radiofarmaceutykach, jeżeli charakterystyki skuteczności/bezpieczeństwa nie różnią się w sposób istotny;
Der Ausstoß von ozonabbauenden Stoffen kann die Ozonschicht signifikant schädigen. Emisja substancji zubożających warstwę ozonową wywołuje potencjalnie znaczące szkody w warstwie ozonowej.
Alle Einzelheiten der statistischen Analyse müssen gemeldet werden (z. B. sind alle Punktschätzungen mit Konfidenzbereich und vorzugsweise genaue p-Werte anstelle der Aussage signifikant/nicht signifikant anzugeben). Należy podać wszelkie dane szczegółowe analizy statystycznej (np. wszystkie oszacowania punktowe powinny być przedstawione wraz z przedziałami ufności, należy przedstawić dokładne wartości p raczej niż określić znaczne/nieznaczne).
Alle Einzelheiten der statistischen Analyse müssen berichtet werden (z. B. sind alle Punktschätzungen mit Konfidenzbereichen und vorzugsweise genaue p-Werte anstelle der Aussage signifikant/nicht signifikant anzugeben). Należy podać wszelkie szczegóły analizy statystycznej (np. należy podać wszystkie oszacowania punktowe wraz z przedziałami ufności, należy podać dokładne wartości p zamiasznacznyleń znaczny/nieznaczny).
Alle Einzelheiten der statistischen Analyse sind mitzuteilen (z. B. sind alle Punktschätzungen mit Konfidenzbereichen und vorzugsweise genauen p-Werten anstelle der Aussage signifikant/nicht signifikant anzugeben). Należy podać wszelkie dane szczegółowe analizy statystycznej (np. wszystkie oszacowania punktowe powinny być przedstawione wraz z przedziałami ufności, należy przedstawić dokładne wartości p raczej niż określić znaczne/nieznaczne).
Daher kann der Rückgang nicht als signifikant angesehen werden. Dlatego też nie można uznać spadku znaczącyący.
von seinem Umfang her signifikant ist jest znacząca pod względem wielkości;
Änderungen, die die Agentur als nicht signifikant ansieht. Zmiany uznanej przez Agencję za nieznaczącą.
Änderungen, die die Agentur als nicht signifikant ansieht. Zmiana została uznana przez Agencję za nieznaczącą.
Änderungen entsprechend einem der folgenden Kriterien gelten automatisch als signifikant: Zmiany spełniające którekolwiek z poniższych kryteriów są automatycznie uznawane za znaczące:
Die durchgeführten Untersuchungen müssen eine Einstufung der Metaboliten, Abbau- und Reaktionsprodukte als signifikant/nicht signifikant ermöglichen und Aufschluss über Art und Ausmaß der als wahrscheinlich erachteten Auswirkungen geben. Przeprowadzone badania powinny umożliwić charakterystykę metabolitów, produktów rozkładu lub produktów reakcji jako istotnych lub nie, a także wykazać charakter i zasięg prawdopodobnych skutków.
Alle Einzelergebnisse der statistischen Analyse sind anzugeben (z. B. sind alle Punktschätzungen mit Konfidenzintervallen und vorzugsweise genauen p-Werten anstelle der Aussage signifikant/nicht signifikant anzugeben). Należy podać wszelkie dane szczegółowe analizy statystycznej (np. wszystkie oszacowania punktowe powinny być przedstawione wraz z przedziałami ufności, należy przedstawić dokładne wartości p raczej niż określić znaczne/nieznaczne).
Alle Einzelergebnisse der statistischen Analyse sind anzugeben (z. B. sind alle Punktschätzungen mit Konfidenzintervallen und vorzugsweise genauen p-Werten anstelle der Aussage signifikant/nicht signifikant anzugeben). Należy podać wyczerpujące, szczegółowe informacje dotyczące analizy statystycznej (np. wszystkie oszacowania punktowe powinny być przedstawione wraz z przedziałami ufności, należy przedstawić dokładne wartości p raczej niż określić znaczne/nieznaczne).
Unterschiede gelten als signifikant bei p ≤ 0,05. Różnice uznaje się za istotne przy wartości p ≤ 0,05.
Signifikant gewordene Waren und Dienstleistungen Towary i usługi, które stały się od niedawna znaczące
Verbesserte Lieferketten können die Umweltauswirkungen des Sektors signifikant verringern. Lepiej rozwinięte łańcuchy dostaw mogą znacząco obniżyć wpływ tego sektora na środowisko naturalne.
c) Aussprechen von Risikowarnungen, wenn Risiken als signifikant erachtet werden; (c) wydawanie ostrzeżeń w sytuacjach, gdy ryzyko jest uznawane za znaczące;
bei Menschen toxikologisch signifikant sind, mieć znaczenie toksykologiczne dla ludzi
als signifikant erachtet werden jest uznawane za znaczące
signifikant ist; wartości docelowych