Gesuchter Begriff Richtigkeit hat 2 Ergebnisse
Gehe zu
DE Deutsch PL Polnisch
Richtigkeit {f} slusznosc {f}
Richtigkeit {f} trafnoœć {f}
DE Phrasen mit richtigkeit PL Übersetzungen
der Richtigkeit der haushaltsmäßigen Zuordnung, wydatek został przypisany odpowiedniej pozycji budżetu;
der Richtigkeit der haushaltsmäßigen Zuordnung, wydatek został przypisany odpowiedniej pozycji w budżecie;
der Richtigkeit der haushaltsmäßigen Zuordnung, wydatkiem obciążono odpowiednią pozycję w budżecie;
die Richtigkeit der Angaben; rzetelność informacji podanych w deklaracji,
die Richtigkeit der Angaben; dokładność informacji,
die Richtigkeit und Vollständigkeit der Daten betreffend die Positionen, die Richtigkeit und Angemessenheit der Volatilitäts- und Korrelationsannahmen und die Richtigkeit der Bewertungs- und Risikosensitivitätsberechnungen; dokładność i kompletność danych o pozycjach, dokładność i zasadność założeń o zmienności i korelacji oraz dokładność wyceny i obliczeń wrażliwości na ryzyko;
die Richtigkeit und Vollständigkeit der Daten betreffend die Positionen, die Richtigkeit und Angemessenheit der Volatilitäts- und Korrelationsannahmen und die Richtigkeit der Bewertungs- und Risikosensitivitätsberechnungen; dokładność i kompletność danych dotyczących pozycji, dokładność i adekwatność założeń dotyczących zmienności i korelacji oraz dokładność wyceny i obliczeń wrażliwości na ryzyko;
Hohe Genauigkeit (Richtigkeit und Präzision). Wysoka dokładność (prawdziwość i precyzja).
Hohe Genauigkeit (Richtigkeit und Präzision). Wysoka dokładność (poprawność i precyzja).
Richtigkeit Zgodność
Richtigkeit Prawdziwość
Richtigkeit Szczegółowe wymagania dotyczące metod przesiewowych
der Richtigkeit der haushaltsmäßigen Zuordnung; wydatek został zaliczony w ciężar prawidłowej pozycji budżetu;
die Richtigkeit der Angaben im Anerkennungsplan; dokładność informacji podanych w planie uznawania,
die Richtigkeit der gemachten Angaben, prawdziwość podanych informacji;
Vollständigkeit und Richtigkeit der Datenübermittlungen Kompletność oraz poprawność transmisji danych
Richtigkeit der haushaltsmäßigen Zuordnung; wydatki zostały ujęte we właściwej pozycji księgowej;
Die Richtigkeit dieser Erklärung wird bestätigt Potwierdza się prawdziwość deklaracji
Richtigkeit. „Poprawność.
Richtigkeit der Dokumentation zum Adapter Prawidłowość dokumentacji adaptera
Formale Richtigkeit Poprawność
Richtigkeit und Vollständigkeit Poprawność i kompletność
die Richtigkeit der Verbuchungsstelle; dochody zapisano w odpowiedniej pozycji budżetu;
Richtigkeit und Vollständigkeit des Modellierungsprozesses Spójność stosowania modeli
Richtigkeit und Vollständigkeit der Anmeldung Wymóg dotyczący prawidłowości i kompletności zgłoszenia
c) die Richtigkeit der Verbuchungsstelle, c) wydatek jest przypisany do odpowiedniej pozycji;
c) die Richtigkeit der Verbuchungsstelle, c) wydatek został poniesiony na konto właściwej pozycji;
c) die Richtigkeit der Verbuchungsstelle, c) wydatek został zaksięgowany na konto właściwej pozycji w budżecie;
c) die Richtigkeit der Verbuchungsstelle, c) wydatek został prawidłowo zaksięgowanym w odpowiedniej pozycji budżetowej;
a) die Richtigkeit der Verbuchungsstelle, a) dochód został zaksięgowany na konto odpowiedniej pozycji;
a) die Richtigkeit der Verbuchungsstelle, a) dochód zaksięgowano na właściwej pozycji;
a) die Richtigkeit der Verbuchungsstelle, Celem zatwierdzenia jest ustalenie, że:
a) die Richtigkeit der Verbuchungsstelle, a) przychód został prawidłowo zaksięgowany w pozycji budżetowej;
a) die Richtigkeit der Verbuchungsstelle, a) dochód zaksięgowano na konto właściwej pozycji;
a) die Richtigkeit der Verbuchungsstelle, a) dochód jest zaksięgowany pod właściwą pozycją;
a) die Richtigkeit der Verbuchungsstelle, a) wydatek został zaksięgowany w odpowiedniej pozycji;
- die Richtigkeit der Verbuchungsstelle; - przychód został prawidłowo zaksięgowany w pozycji budżetowej,
- die Richtigkeit der Verbuchungsstelle; - wydatek został prawidłowo zaksięgowany w odpowiedniej pozycji budżetowej,
- die Richtigkeit der Verbuchungsstelle; - wydatki zostały prawidłowo wskazane w pozycji budżetowej,
b) die Richtigkeit der Verbuchungsstelle, b) wydatek obciąża prawidłową pozycję;
b) die Richtigkeit der Verbuchungsstelle, b) wydatki zostały prawidłowo uwzględnione w pozycji budżetowej;
a) die Richtigkeit der Verbuchungsstelle; a) dochody zapisano w odpowiedniej pozycji budżetowej;
c) der Richtigkeit der Verbuchungsstelle; c) wydatek został umieszczony we właściwej pozycji budżetu,
- die Richtigkeit der Anbaumeldungen, - prawidłowości deklaracji upraw,
IV.6 Richtigkeit und Zuverlässigkeit IV.6 Ścisłość i wiarygodność
die Richtigkeit und Vollständigkeit der Daten betreffend die Positionen, die Richtigkeit und Angemessenheit der Volatilitäts- und Korrelationsannahmen und die Richtigkeit der Bewertungs- und Risikosensitivitätsberechnungen; dokładność i kompletność danych o pozycjach, dokładność i zasadność założeń o zmienności i korelacji oraz dokładność wyceny i obliczeń wrażliwości na ryzyko;
DE Synonyme für richtigkeit PL Übersetzungen
Einfachheit [Aufrichtigkeit] f prostota {f}
Echtheit [Aufrichtigkeit] f Autentycznosć
Offenheit [Aufrichtigkeit] f Otwartoúă
Wahrhaftigkeit [Aufrichtigkeit] f autentyczność {f}
Ehrlichkeit [Aufrichtigkeit] f Lojalnoúă
Freimut [Aufrichtigkeit] m uczciwość {f}
Aufrichtigkeit [Aufrichtigkeit] f szczerość
Geradheit [Aufrichtigkeit] f Otwartoúă
Norm [Disziplin] f norma {f}
Moral [Disziplin] f Moralność
Brauch [Disziplin] m zwyczaj {m}
Zucht [Disziplin] m dyscyplina {f}
Korrektheit [Disziplin] f Poprawność
Legalität [Disziplin] Nulla poena sine lege
Ordnung [Disziplin] f porządek {m}
Drill [Disziplin] m wiertło {n}
Rang [Disziplin] m Rząd macierzy
Gesetz [Disziplin] n kodeks
Regel [Disziplin] f reguła {f}
Regelung [Disziplin] f Automatyka