Gesuchter Begriff Proportionalität hat ein Ergebnis
Gehe zu
DE Phrasen mit proportionalität PL Übersetzungen
Proportionalität der Partikel-Probenahme aus einem Teilstrom-Verdünnungssystem Proporcjonalność próbkowania częściowego rozcieńczania przepływu spalin.
Die Proportionalität ist nach Absatz 9.4.6.1 durch eine Regressionsanalyse zwischen Probenstrom und Abgasstrom zu überprüfen. Jakość tej proporcjonalności sprawdza się, stosując analizę metodą regresji pomiędzy próbką i przepływem spalin, zgodnie z pkt 9.4.6.1.
2.2 Die Kommission betont, ihr Ansatz sei prinzipienbasiert; dies solle Proportionalität gewährleisten und für Flexibilität sorgen. 2.2 Komisja podkreśla, że jej podejście ma na celu zachowanie zasady proporcjonalności i zapewnienie elastyczności.
Betrifft: Proportionalität zwischen Eigentum und Kontrolle bei börsennotierten EU-Gesellschaften Dotyczy: Proporcjonalności pomiędzy własnością i kontrolą w europejskich spółkach giełdowych
Eine Aktie, eine Stimme - Proportionalität zwischen Eigentum und Kontrolle bei börsennotierten EU-Gesellschaften (Aussprache) Jedna akcja, jeden głos - Związek pomiędzy własnością a kontrolą w przedsiębiorstwach UE (debata)
Proportionalität zwischen Eigentum und Kontrolle bei börsennotierten EU-Gesellschaften (Aussprache) Związek pomiędzy własnością a kontrolą w przedsiębiorstwach UE (debata)
Eine Aktie, eine Stimme: Proportionalität zwischen Eigentum und Kontrolle bei börsennotierten EU-Gesellschaften Jedna akcja, jeden głos: współmierność między własnością a kontrolą przedsiębiorstw w UE
Proportionalität zwischen Eigentum und Kontrolle bei börsennotierten EU-Gesellschaften Związek pomiędzy własnością a kontrolą w przedsiębiorstwach UE
O-0014/2007 Giuseppe Gargani B6-0016/2007 Kommission Proportionalität zwischen Eigentum und Kontrolle bei börsennotierten EU-Gesellschaften O-0014/2007 Giuseppe Gargani B6-0016/2007 Komisja Związek pomiędzy własnością a kontrolą w przedsiębiorstwach UE
Grundsätzlich beachtet werden muss dabei das Prinzip der „degressiven Proportionalität“. Dla polskich posłów przeznaczono 51 miejsc, o trzy mniej niż w obecnym Parlamencie.
Die Verteilung der Sitze erfolgt nach dem Prinzip der sog. „degressiven Proportionalität“. Posłowie przyjęli propozycję zmiany postanowień Traktatu dotyczących składu Parlamentu Europejskiego.
Zugleich wird dort der Grundsatz der „degressiven Proportionalität“ festgeschrieben. Portugalczycy liczą, że Traktat zostanie podpisany przez wszystkie delegacje.
In Artikel 9a des EU-Reformvertrages wird der Grundsatz der „degressiven Proportionalität“ festgeschrieben, allerdings nicht definiert. Obecnie w Parlamencie Europejskim zasiada 785 posłów, ale jest to stan przejściowy spowodowany przystąpieniem do Unii Europejskiej Bułgarii i Rumunii.
Im Hinblick auf Proportionalität und Effizienz muss die gegenwärtige Politik kritisch überprüft werden. Aktualnej polityce należy przyjrzeć się z punktu widzenia zasad proporcjonalności i efektywności.
MEDIA muss eine für die „kleinen“ Länder günstige Proportionalität einführen. MEDIA should establish a proportional system that favours the ‘small’ countries.
Der Vorschlag des Europäischen Parlaments stützte sich auf das Prinzip der degressiven Proportionalität. Wniosek Parlamentu Europejskiego ponownie opierał się na zasadzie degresywnej proporcjonalności.
─ Die Sitzverteilung muss innerhalb dieser Grenzen dem Prinzip der „ degressiven Proportionalität“ entsprechen. ─ W tych granicach rozdział miejsc musi respektować zasadę „ degresywnej proporcjonalności ”.
─ Denkbar wäre eine Sitzverteilung zwischen den Mitgliedstaaten unter Einhaltung einer strikten Proportionalität entsprechend der Bevölkerungszahl. ─ w teorii miejsca mogłyby być rozdzielone między państwa członkowskie na zasadzie ściśle proporcjonalnej, odpowiednio do liczby ludności.
Das Streben nach degressiver Proportionalität W drodze ku degresywnej proporcjonalności
DE Synonyme für proportionalität PL Übersetzungen
Proportion [Ebenmäßigkeit] f Proporcjonalność prosta
Regelmäßigkeit [Ebenmäßigkeit] f częstość {f}
Augenmaß [Ausgewogenheit] n Oko