Gesuchter Begriff passend hat 3 Ergebnisse
Gehe zu
DE Deutsch PL Polnisch
passend dogodny
passend (adj) [of or pertaining to convenience; simple; easy; expedient] dogodny (adj) [of or pertaining to convenience; simple; easy; expedient]
passend stosowny
DE Phrasen mit passend PL Übersetzungen
Zu den orthopädischen Apparaten und Vorrichtungen gehören auch Schuhe und spezielle Einlegesohlen zum Korrigieren orthopädischer Leiden unter der Voraussetzung, dass sie 1) maßgerecht gefertigt sind oder 2) serienmäßig hergestellt sind, einzeln und nicht paarweise gestellt werden und passend zu jedem Fuß gleichermaßen hergerichtet sind. Przyrządy ortopedyczne obejmują obuwie i specjalne wkładki przeznaczone do korygowania wad ortopedycznych, pod warunkiem że są one albo 1) wykonane na miarę, lub 2) produkowane masowo, zgłaszane pojedynczo, a nie w parach, i zaprojektowane do dopasowania w równym stopniu do którejkolwiek stopy.
Zu den orthopädischen Apparaten und Vorrichtungen gehören auch Schuhe und spezielle Einlegesohlen zum Korrigieren orthopädischer Leiden unter der Voraussetzung, dass sie 1) maßgerecht gefertigt sind oder 2) serienmäßig hergestellt sind, einzeln und nicht paarweise gestellt werden und passend zu jedem Fuß gleichermaßen hergerichtet sind. Przyrządy ortopedyczne obejmują obuwie i specjalne wkładki przeznaczone do korygowania wad ortopedycznych, pod warunkiem że są one albo 1) wykonane na miarę; albo 2) produkowane masowo, przedstawiane pojedynczo, a nie w parach, i zaprojektowane do dopasowania w równym stopniu do którejkolwiek stopy.
Zu den orthopädischen Apparaten und Vorrichtungen gehören auch Schuhe und spezielle Einlegesohlen zum Korrigieren orthopädischer Leiden unter der Voraussetzung, dass sie 1) maßgerecht gefertigt sind oder 2) serienmäßig hergestellt sind, einzeln und nicht paarweise gestellt werden und passend zu jedem Fuß gleichermaßen hergerichtet sind. Przyrządy ortopedyczne obejmują obuwie i specjalne wkładki przeznaczone do korygowania wad ortopedycznych, pod warunkiem że są one albo 1) wykonane na miarę, albo 2) produkowane masowo, przedstawiane pojedynczo a nie w parach, i zaprojektowane do dopasowania w równym stopniu do którejkolwiek stopy.
„aufgrund ihrer Form und Größe verschluckbar“: vollständig in den Zylinder für kleine Teile gemäß der Definition in der Norm EN 71-1:2005 passend; „o kształcie i rozmiarze umożliwiającym połknięcie” oznacza całkowite mieszczenie się w cylindrze do badania małych części, zdefiniowanym w normie EN 71-1:2005,
Die Maßnahmen zur Änderung nicht wesentlicher Bestimmungen dieser Verordnung in Bezug auf die Frage, inwieweit Unternehmen mit weniger als einem halben Beschäftigten und rein gebietsansässige Unternehmensgruppen, die für die Mitgliedstaaten ohne statistische Bedeutung sind, in die Register einbezogen werden und wie die Einheiten passend zu den Einheiten für die Agrarstatistiken definiert werden, werden nach dem in Artikel 16 Absatz 3 genannten Regelungsverfahren mit Kontrolle entschieden. Środki mające na celu zmianę innych niż istotne elementów niniejszego rozporządzenia dotyczące zakresu, w jakim przedsiębiorstwa, w których zatrudnienie wynosi mniej niż pół etatu, oraz grupy przedsiębiorstw, których wszyscy członkowie mają siedzibę w tym samym kraju, nieistotne statystycznie w państwie członkowskim, podlegają włączeniu do rejestrów, a także dotyczące definicji jednostek zgodnej z definicją jednostek wykorzystywanych w statystykach rolnych przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 16 ust. 3.
passend für Pasujące do
Aus diesem Grund kann es erforderlich sein zu prüfen, ob ein auf ein Kriterium bezogener Indikator für alle zu bewertenden ökologischen Situationen passend und anwendbar ist. Z tego powodu możliwość zastosowania konkretnych wskaźników związanych z kryteriami może wymagać rozważenia, czy mają one z ekologicznego punktu widzenia znaczenie dla każdej z sytuacji poddawanych ocenie.
Halteeinrichtung nach Abb. 1 bestehend aus zwei Stahlrahmen mit aufeinander passend bearbeiteten 15 mm breiten Auflageflächen, die mit 3 mm dicken und 15 mm breiten Gummistreifen der Härte 50 IRHD belegt sind. Osprzęt pomocniczy, np. taki jak na rys. 1, zbudowany ze stalowych metalowych ram o obrobionych krawędziach o szerokości 15 mm, nałożonych na siebie i oklejonych gumowymi uszczelkami o grubości około 3 mm i szerokości 15 mm, o twardości równej 50 IRHD.
Die Halteeinrichtung besteht aus zwei Stahlrahmen mit aufeinander passend bearbeiteten, 50 mm breiten Auflageflächen, die mit etwa 3 mm dicken und 15 mm ± 1 mm breiten Gummistreifen der Härte 70 IRHD belegt sind. Osprzęt pomocniczy składa się z dwóch stalowych ram o obrobionych krawędziach o szerokości 50 mm, nałożonych na siebie i oklejonych gumowymi uszczelkami o grubości około 3 mm i szerokości 15 ± 1 mm, o twardości równej 70 IRHD.
Da dieser spezifische Zoll jedoch anhand der Feststellungen der Ausgangsuntersuchung von 1995 festgesetzt und nie überprüft wurde, erschien es angezeigt zu untersuchen, ob die Höhe des Zolles noch passend ist. Ze względu jednak na fakt, że to cło specyficzne ustalone zostało na podstawie ustaleń dochodzenia pierwotnego w 1995 r. i nigdy nie zostało zweryfikowane, uznano za stosowne dokonanie oceny, czy poziom cła jest nadal odpowiedni.
Die wichtigsten schädlichen physikalisch-chemischen Wirkungen sowie die wichtigsten schädlichen Wirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt sind passend zu den Abschnitten 9 bis 12 des Sicherheitsdatenblatts derart aufzuführen, dass Laien die mit einem Stoff oder Gemisch verbundenen Gefahren erkennen können. Wymienia się najważniejsze, spójne z sekcjami 9–12 karty charakterystyki szkodliwe skutki działania na zdrowie człowieka i środowisko oraz związane z właściwościami fizykochemicznymi w sposób, który pozwoli nieprofesjonalistom określić zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną.
Das Netz ist zu einem Zylinder zusammengenäht; es gibt Netze in unterschiedlichen Größen passend zu unterschiedlich großen Trampolinen. Siatka jest uszyta w kształcie cylindra, a jej rozmiar dostosowany jest do konkretnej trampoliny.
Laut Erwägungsgrund 84 der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 453/2011 erschien dem Rat eine Untersuchung angezeigt, ob die Höhe des Zolls noch passend ist, da der spezifische Zoll anhand der Feststellungen der Ausgangsuntersuchung von 1995 festgesetzt worden war und nie überprüft wurde. W motywie 84 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 453/2011 stwierdzono, że Rada uznała za stosowne dokonanie oceny, czy poziom cła jest nadal odpowiedni, ze względu na fakt, że cło specyficzne zostało ustalone na podstawie ustaleń dochodzenia pierwotnego w 1995 r. i nigdy nie zostało zweryfikowane.
Zu den orthopädischen Apparaten und Vorrichtungen gehören auch Schuhe und spezielle Einlegesohlen zum Korrigieren orthopädischer Leiden unter der Voraussetzung, dass sie 1. maßgerecht gefertigt sind oder 2. serienmäßig hergestellt sind, einzeln und nicht paarweise gestellt werden und passend zu jedem Fuß gleichermaßen hergerichtet sind. Przyrządy ortopedyczne obejmują obuwie i specjalne wkładki przeznaczone do korygowania wad ortopedycznych, pod warunkiem że są one albo 1) wykonane na miarę, lub 2) produkowane masowo, zgłaszane pojedynczo, a nie w parach, i zaprojektowane do dopasowania w równym stopniu do którejkolwiek stopy.
Die Positionen Originator, Anleger und Sponsor sind für n-ter-Ausfall-Kreditderivate nicht passend. Jednostka inicjująca, inwestor lub jednostka sponsorująca w ramach danej pozycji nie jest brana pod uwagę w kontekście kredytowych instrumentów pochodnych uruchamianych n-tym niewykonaniem zobowiązania.
(5) Auch wenn es für den Rat aus einem dieser Gründe nicht erforderlich oder nicht passend ist, für bestimmte Bestimmungen des Schengen-Besitzstands Rechtsgrundlagen festzulegen, so hat dies nicht den Wegfall dieser Bestimmungen oder den Verlust ihrer Rechtsgültigkeit zur Folge. Die Rechtswirkung der aufgrund solcher Bestimmungen angenommenen und noch immer geltenden Rechtsakte bleibt hiervon unberührt. (5) Nawet jeżeli w przypadku niektórych postanowień dorobku Schengen nie jest konieczne lub właściwe, z jednego z tych powodów, określenie przez Radę podstawy prawnej, nie skutkuje to ich likwidacją lub pozbawieniem mocy prawnej; skutki prawne nadal obowiązujących aktów prawnych przyjętych na podstawie takich postanowień pozostają nienaruszone.
(4) Die Feststellung, daß für den Rat nicht erforderlich oder nicht passend ist, für bestimmte Bestimmungen des Schengen-Besitzstands Rechtsgrundlagen nach Maßgabe der einschlägigen Bestimmungen der Verträge festzulegen, kann durch die folgenden Gründe gerechtfertigt werden: (4) Przy podejmowaniu decyzji o tym, że w przypadku niektórych postanowień dorobku Schengen nie jest konieczne lub nie jest właściwe, aby Rada określała podstawę prawną zgodnie z właściwymi postanowieniami Traktatów, uwzględnione mogą zostać następujące powody:
2.2 Der Ausschuss hat mehrfach festgestellt, dass Bereitstellung und Nutzung von Energie mit Umweltbelastungen, Risiken sowie außenpolitischen Abhängigkeiten und Unwägbarkeiten verbunden sind. Keine der Optionen und Techniken, die einen Beitrag zur zukünftigen Energieversorgung leisten können, ist technisch perfekt, gänzlich frei von störenden Einflüssen auf die Umwelt, für alle Bedürfnisse passend sowie in ihrer Preisentwicklung und Verfügbarkeit ausreichend langfristig überschaubar. Hinzu kommen die Aspekte der Verknappung von Reserven und Ressourcen mit all ihren Folgen. Die Problemlage wird sich mit dem globalen Bevölkerungswachstum, dem wachsenden Energiehunger der Entwicklungsländer und insbesondere mit dem stark steigenden Energiebedarf der großen neuen Industriestaaten wie China, Indien und Brasilien erwartungsgemäß deutlich verschärfen. 2.2 Komitet wielokrotnie stwierdzał, że udostępnianie i wykorzystanie energii wiąże się z zanieczyszczeniem środowiska naturalnego, zagrożeniami oraz z międzynarodowymi zależnościami i ograniczeniami. Żadna z opcji i technologii, które mogą przyczynić się do przyszłego zaopatrzenia w energię, nie jest ani idealna pod względem technicznym, ani absolutnie ekologiczna, ani uniwersalna, ani wystarczająco długo przewidywalna, jeśli chodzi o kształtowanie się jej cen i dostępność. Do tego dochodzi kwestia zmniejszania się zasobów i rezerw ze wszystkimi tego konsekwencjami. Należy oczekiwać, że wraz z globalnym przyrostem ludności, głodem energetycznym krajów rozwijających się, a zwłaszcza z szybko rosnącym zapotrzebowaniem na energię w dużych krajach nowo uprzemysłowionych, takich jak Chiny, Indie i Brazylia, kryzys będzie się pogłębiał.
Was die Erleichterung der Belastungen der Unternehmen betrifft, so wurden zahlreiche Elemente bereits erwähnt. Andere Aspekte müssen jedoch weiter untersucht werden. Die Fischer weisen regelmäßig auf die Belastungen hin, die ihnen im Zusammenhang mit der Sammlung von Daten entstehen, und nennen vor allem die Logbücher, die ihnen für bestimmte Fischereien wenig passend erscheinen. Beanstandet wird insbesondere, dass die immer gleichen Daten auf unterschiedlichen Wegen zu übermitteln seien, wobei diese Daten oft unzureichend genutzt würden. Der Vorteil der elektronischen Datenübermittlung wurde bereits erwähnt. Außerdem müssen die Logbücher und die übrigen Dokumente auf die Erfordernisse der Fischereiverwaltung und der Kontrollen zugeschnitten werden. Auch der Rückfluss von Informationen an die Unternehmen muss verbessert werden, wobei auf eine bessere Nutzung der Daten durch die Wissenschaftler zu achten ist. Die Fischer wünschen eine Harmonisierung der Kontrollen durch die Mitgliedstaaten. Die Grundverordnung sieht in diesem Zusammenhang die Möglichkeit vor, Verfahren und Referenztätigkeiten festzulegen (Benchmarking). Das wird die Arbeit der europäischen Fischereiaufsichtsbehörde erleichtern, lässt aber auch Überlegungen zu Art und Umfang der zu erlassenden Bestimmungen sowie neue Ansätze, gestützt auf Empfehlungen, Zusammenarbeit und Austausch von bewährten Verfahren, sinnvoll erscheinen. Jeżeli chodzi o zmniejszenie wydatków i ograniczeń dla specjalistów , wiele użytecznych rozwiązań już omówiono. Warto jednak dokonać dodatkowej analizy innych elementów. Specjaliści często zwracają uwagę na obciążenia związane z gromadzeniem danych począwszy od dzienników połowowych, które według nich niekiedy nie są dostosowane do niektórych łowisk. Skarżą się oni w szczególności na konieczność dostarczania informacji różnymi kanałami, które ich zdaniem są zbyt obszerne a nawet które powtarzają się i często są wykorzystywane w niedostatecznym stopniu. Aby zaradzić tego typu trudnościom, należy zwiększyć wspomniane już wykorzystanie informatyki. Perspektywy te nie zwalniają w ujęciu średniookresowym z dostosowania dzienników połowowych i innych dokumentów do ścisłych potrzeb związanych z zarządzaniem rybołówstwa, włącznie z kontrolą. Należy ponadto udoskonalić zwrot informacji do specjalistów, również poprzez promowanie wykorzystania dostarczonych danych przez naukowców. Rybacy domagają się również harmonizacji zasad przeprowadzania kontroli przez Państwa Członkowskie. Podstawowe rozporządzenie przewiduje w tym względzie możliwość regulacyjnego określenia praktyk i poziomów działań referencyjnych (analiza porównawcza lub benchmarking). Ułatwi to pracę Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa, jednakże nie wyklucza rozważań na temat poziomu szczegółowości, który należy osiągnąć w podejściu regulacyjnym i normatywnym, ani rozwoju alternatywnego podejścia opartego na zaleceniach, współpracy i wymianie dobrych praktyk.
- een beschrijving van de omstandigheden die tot de moeilijkheden van de onderneming hebben geleid, zodat kan worden beoordeeld of de in het plan voorgestelde maatregelen passend zijn om de levensvatbaarheid van de onderneming te herstellen; - een beschrijving van de omstandigheden die tot de moeilijkheden van de onderneming hebben geleid, zodat kan worden beoordeeld of de in het plan voorgestelde maatregelen passend zijn om de levensvatbaarheid van de onderneming te herstellen;
In de regel beschouwt de Commissie de volgende bijdragen aan de herstructurering als passend: minstens 25 % in het geval van kleine ondernemingen, minstens 40 % in het geval van middelgrote en minstens 50 % in het geval van grote ondernemingen. In uitzonderlijke omstandigheden en in geval van een door de lidstaat aan te tonen bijzondere noodsituatie kan de Commissie een lagere bijdrage accepteren. In de regel beschouwt de Commissie de volgende bijdragen aan de herstructurering als passend: minstens 25 % in het geval van kleine ondernemingen, minstens 40 % in het geval van middelgrote en minstens 50 % in het geval van grote ondernemingen. In uitzonderlijke omstandigheden en in geval van een door de lidstaat aan te tonen bijzondere noodsituatie kan de Commissie een lagere bijdrage accepteren.
Inwieweit Unternehmen mit weniger als einem halben Beschäftigten und rein gebietsansässige Unternehmensgruppen, die für die Mitgliedstaaten ohne statistische Bedeutung sind, in die Register einbezogen werden und wie die Einheiten passend zu den Einheiten für die Agrarstatistiken definiert werden, wird nach dem in Artikel 16 Absatz 2 genannten Verfahren entschieden. Zakres, w jakim przedsiębiorstwa, w których zatrudnienie wynosi mniej niż pół etatu, oraz grupy przedsiębiorstw, których wszyscy członkowie mają siedzibę w tym samym kraju, nieistotne statystycznie w Państwie Członkowskim, podlegają włączeniu do rejestrów, a także definicja jednostek zgodna z definicją jednostek wykorzystywanych w statystykach rolnych, są określone zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 16 ust. 2.