Gesuchter Begriff Ordnungs- hat 2 Ergebnisse
Gehe zu
DE Phrasen mit ordnungs- PL Übersetzungen
Es sollten ordnungs- und gesundheitspolitische Maßnahmen für Substanzen mit nachgewiesener und anerkannter Wirksamkeit getroffen werden, die missbraucht werden. Powinny zostać podjęte odpowiednie środki regulacyjne i środki związane z ochroną zdrowia publicznego w odniesieniu do niewłaściwego używania substancji o stwierdzonej i uznanej wartości medycznej.
Es wird empfohlen, den Kohlenstoffdurchsatz anhand von tatsächlichem Abgas zu überprüfen, um Mess- und Steuerprobleme aufzuspüren und den ordnungs-gemäßen Betrieb des Teilstromsystems zu verifizieren. Sprawdzenie przepływu węgla z wykorzystaniem rzeczywistych spalin zalecane jest do wykrywania problemów z pomiarami i sterowaniem oraz weryfikowania poprawności funkcjonowania układu przepływu częściowego.
[für Ordnungs- und Familiennamen der Vögel] [dla nazw rzędów i rodzin ptaków]
Seit dem Jahr 2001 zahlt das Unternehmen Konas die laufenden Verbindlichkeiten, die sich aus dem Gesetz ergeben, ordnungs- und fristgemäß. Od 2001 r. spółka Konas wykonuje na bieżąco, rzetelnie i terminowo zobowiązania wynikające z przepisów prawnych.
Wirtschaftsförderungs-, -ordnungs- und -aufsichtsdienstleistungen Usługi administracji publicznej wspomagające efektywność gospodarowania
Ordnungs-Nr. Nr porządkowyy
Verantwortlich für die Durchsetzung der politisch motivierten Ordnungs- und Haftstrafen gegen Vertreter der Zivilgesellschaft. Odpowiada za wykonywanie umotywowanych politycznie kar administracyjnych i sankcji karnych w stosunku do przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego.
Verantwortlich für die Durchsetzung der politisch motivierten Ordnungs- und Haftstrafen gegen Vertreter der Zivilgesellschaft. Odpowiada za wykonywanie umotywowanych politycznie kar administracyjnych i sankcji karnych w stosunku do przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego.
Verantwortlich für die Durchsetzung der politisch motivierten Ordnungs- und Haftstrafen gegen Vertreter der Zivilgesellschaft wie den politischen Aktivisten Sjarhej Kawalenka. Odpowiada za wykonywanie umotywowanych politycznie kar administracyjnych i sankcji karnych w stosunku do przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego, w tym wobec działacza politycznego Siarhieja Kawalenki.
Verantwortlich für die Durchsetzung der politisch motivierten Ordnungs- und Haftstrafen gegen Vertreter der Zivilgesellschaft wie den politischen Aktivisten Sjarhej Kawalenka. Odpowiada za wykonywanie umotywowanych politycznie kar administracyjnych i sankcji karnych w stosunku do przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego, w tym wobec działacza politycznego Siarhieja Kawalenki.
die Arbeitsgänge ordnungs- und vorschriftsgemäß kontrolliert werden müssen; zapewnienia właściwej kontroli czynności, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
Maßnahmen, die im Rahmen der Liquiditätssteuerung erforderlich sind (z. B. Zentralbankgeschäfte oder Management der DLG- und DKD-Deckungsstöcke, um die ordnungs- und aufsichtsrechtlichen Anforderungen oder Vorgaben der Rating-Agenturen einhalten und die Finanzierungskosten erheblich verbessern zu können), niezbędne transakcje w ramach zarządzania płynnością (np. transakcje banku centralnego lub zarządzanie cover pools DLG (Dexia Lettre de Gage) i DKD (Dexia Kommunalbank Deutschland) służące spełnieniu wymogów przepisowych, oszczędnościowych lub agencji ratingowych oraz znaczącej poprawie kosztów finansowania);
Maßnahmen, die im Rahmen der Liquiditätssteuerung erforderlich sind (z. B. Zentralbankgeschäfte oder Management der DLG- und DKD-Deckungsstöcke, um die ordnungs- und aufsichtsrechtlichen Anforderungen oder Vorgaben der Rating-Agenturen einhalten und die Finanzierungskosten erheblich verbessern zu können), niezbędne transakcje w ramach zarządzania płynnością (np. transakcje banku centralnego lub zarządzanie cover pools DLG i DKD służące spełnieniu wymogów przepisowych, oszczędnościowych lub agencji ratingowych oraz znaczącej poprawie kosztów finansowania);
207 S. [für Ordnungs- und Familiennamen der Vögel] American Museum of Natural History. s. 207 [dla nazw rzędów i rodzin ptaków]
207 S. [für Ordnungs- und Familiennamen der Vögel] American Museum of Natural History. s. 207 [dla nazw rzędów i rodzin ptaków]
d) transparente und nichtdiskretionäre Regeln und Verfahren für einen fairen und ordnungs-gemäßen Handel sowie objektive Kriterien für eine effiziente Auftragsausführung festlegt; d) wprowadzenia przejrzystych i pozbawionych przejawów uznawania reguł i procedur dotyczących uczciwego i należytego obrotu oraz ustanowienia obiektywnych kryteriów skutecznego realizowania zleceń;
f) bei der Zulassung und fortlaufend über ausreichende Finanzmittel verfügt, um sein ordnungs-gemäßes Funktionieren zu erleichtern, wobei der Art und dem Umfang der an dem geregelten Markt geschlossenen Geschäfte sowie dem Spektrum und der Höhe der Risiken, denen er ausgesetzt ist, Rechnung zu tragen ist. f) z chwilą wydania zezwolenia oraz później, udostępnienia wystarczających środków finansowych umożliwiających jego właściwe funkcjonowanie, uwzględniając charakter i zakres transakcji zawieranych na rynku, oraz zakres i poziom ryzyka, na które jest narażony.
(8) Durch diesen Beschluss darf es zu keinerlei Beeinträchtigung der human- oder tierärztlichen Gesundheitsversorgung kommen. Substanzen mit nachgewiesener und anerkannter therapeutischer Wirksamkeit sind daher von Regulierungsmaßnahmen aufgrund dieses Beschlusses ausgeschlossen. Es sollten ordnungs- und gesundheitspolitische Maßnahmen für Substanzen mit nachgewiesener und anerkannter Wirksamkeit getroffen werden, die missbraucht werden. (8) Nie będzie dopuszczalne żadne pogorszenie jakości opieki zdrowotnej albo weterynaryjnej w związku z niniejszą decyzją. Dlatego też substancje o stwierdzonej i uznanej wartości medycznej są wyłączone z zakresu stosowania środków kontroli opartych na niniejszej decyzji. Powinny zostać podjęte odpowiednie środki regulacyjne i środki związane z ochroną zdrowia publicznego w odniesieniu do niewłaściwego używania substancji o stwierdzonej i uznanej wartości medycznej.
Flugdienststornierungen ohne Vorankündigung oder mit Vorankündigung entgegen den oben stehenden Regeln führen zur Auferlegung von Ordnungs- und Geldstrafen, deren Höhe von dem Schaden für die öffentliche Verwaltung und von dem Schaden für alle Fluggäste abhängt. Zawieszenie świadczenia usług bez uprzedniego powiadomienia bądź po powiadomieniu niezgodnym z opisanymi powyżej zasadami podlega karze administracyjnej i pieniężnej, których wysokość będzie ustanowiona proporcjonalnie do szkód wyrządzonych administracji publicznej oraz szkód wyrządzonych pasażerom.
Mario Borghezio , der das angewandte Verfahren beanstandet und es als ordnungs- und rechtswidrig bezeichnet, Mario Borghezio przeciwstawiając się przyjętej procedurze i uznając ją za niewłaściwą i bezprawną,
Die Kommission hatte keinen Grund zur Einleitung eines Vertragsverletzungsverfahrens gesehen und keine mit Gründen versehene Stellungnahme übersandt, denn es war offensichtlich, dass der britische Ordnungs- und Aufsichtsrahmen für die Lebensversicherung, der von verschiedenen Beobachtern, Beschwerdeführern und Petenten beanstandet worden war, seit dem Auftreten der an die Kommission und das Parlament herangetragenen Probleme tiefgreifende Veränderungen erfahren hatte.“ Komisja nie widziała powodu do wszczęcia postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, nie wydano uzasadnionej opinii i jasne było, że systemy nadzoru i kontroli dotyczące ubezpieczeń na życie w Wielkiej Brytanii, poddawane w wątpliwość przez wielu korespondentów, składających skargi i petycje, radykalnie zmieniono od momentu wystąpienia problemów, na które zwrócono uwagę Komisji i Parlamentu .”
Nach Ansicht des Ausschusses wäre es sinnvoll, die möglichen Vorteile einer Änderung abzuwägen, die u. a. einen größeren Anreiz für die Mitgliedstaaten schaffen würde, das EU-Recht ordnungs- und fristgemäß umzusetzen. Komisja śledcza jest przekonana, że warto byłoby ocenić potencjalne zalety takich zmian, by w większym stopniu zmotywować państwa członkowskie do wdrażania prawodawstwa UE w sposób właściwy i terminowy.
Öffentliche Verwaltung hat, soweit sie nicht Ordnungs- und Eingriffsverwaltung ist, „Servicefunktionen". Administracja publiczna, z wyłączeniem organóporządkowyowych i interwencyjnych, pełni funkcję usługową.
2. fordert die Mitgliedstaaten auf, die ordnungs- und fristgemäße Umsetzung, Anwendung und Durchsetzung der Rechtsvorschriften für den Binnenmarkt zu gewährleisten, um gleiche Bedingungen herzustellen und die EU zu einem Raum zu machen, in dem Freizügigkeit und ein hohes Verbraucherschutzniveau wirklich sichergestellt sind; 2. wzywa państwa członkowskie do zapewnienia transpozycji, wdrażania i egzekwowania przepisów prawnych w zakresie jednolitego rynku w sposób właściwy i terminowy w celu zapewnienia równych warunków i uczynienia z UE obszaru, w którym rzeczywiście gwarantowane jest prawo do swobodnego przemieszczania się oraz wysoki poziom ochrony konsumentów;
Die genannten Merkmale bedeuten eine Ausweitung gegenüber den bisherigen Rebflächenerhebungen, obwohl aus ordnungs- und weinbaupolitischer Sicht ein Datenbedarf nicht zu erkennen ist. Wymienione cechy oznaczają rozszerzenie zakresu dotychczasowych badań powierzchni upraw winorośli, chociaż z punktu widzenia regulacji i polityki upraw winorośli dane takie nie są potrzebne.
Die Mitgliedstaaten sollten gemeinsame Kriterien für Folgemaßnahmen bei Nichtzahlung von Geldbußen anwenden, unabhängig von der ordnungs- bzw. strafrechtlichen Einstufung der Sanktion sowie unter Berücksichtigung der Rechtsvorschriften und Verfahren der Mitgliedstaaten. Państwa członkowskie powinny stosować wspólne kryteria dotyczące procedur postępowania w przypadku niezapłacenia kary pieniężnej, niezależnie od tego, czy sankcja ma charakter administracyjny czy karny, oraz przy poszanowaniu przepisów i z zastosowaniem procedur obowiązujących w państwach członkowskich.
ersucht die Kommission, die Mitgliedstaaten und gegebenenfalls ihre regionalen und lokalen Gebietskörperschaften stärker zu unterstützen, um ihnen die ordnungsgemäße Einhaltung der EU-Standards zu erleichtern; betont, dass die Organe der EU insgesamt die Vorschriften verschärfen und die Mitgliedstaaten zu einer ordnungs- und fristgemäßen Umsetzung der Rechtsvorschriften anhalten müssen, damit EU-weit dieselben Vorschriften gelten; zwraca się do Komisji, aby dostarczyła państwom członkowskim oraz, w stosownych przypadkach, ich organom regionalnym i lokalnym większego wsparcia, aby ułatwić odpowiednią zgodność ze standardami UE; podkreśla, że wszystkie instytucje UE muszą zaostrzyć przepisy i zachęcać państwa członkowskie do usprawnienia poprawnej i terminowej transpozycji przepisów, tak aby zapewnić stosowanie tych samych zasad w całej Unii;