Gesuchter Begriff Loyalität hat 3 Ergebnisse
Gehe zu
DE Deutsch PL Polnisch
Loyalität (n) [loyalty to some cause, nation or ruler] {f} posłuszeństwo (n) {n} [loyalty to some cause, nation or ruler]
Loyalität (n) [loyalty to some cause, nation or ruler] {f} wierność (n) {f} [loyalty to some cause, nation or ruler]
Loyalität (n) [loyalty to some cause, nation or ruler] {f} lojalność (n) [loyalty to some cause, nation or ruler] (n)
DE Phrasen mit loyalität PL Übersetzungen
Der Bedienstete auf Zeit hat das Recht auf freie Meinungsäußerung unter gebührender Beachtung der Grundsätze der Loyalität und Unparteilichkeit. Członek personelu tymczasowego może korzystać z wolności wyrażania poglądów z poszanowaniem zasad lojalności i bezstronności.
NESA und KE haben starke Energiemarken und können Kostensynergieeffekte sowie durch duale Energieversorgungsangebote eine größere Loyalität ihrer Kunden erreichen. NESA i KE dysponują markami energetycznymi o silnej pozycji i dzięki sprzedaży podwójnych paliw mogą uzyskać synergie kosztów oraz zwięklojalnośćjalność odbiorców.
Die Prämiengutschriften können an Einzel- oder Gruppenkäufe oder die Loyalität des Kunden über einen festgelegten Zeitraum geknüpft sein. Punkty lojalnościowe mogą być przyznawane za pojedyncze zakupy lub grupy zakupów lub też za kontynuację zakupów w określonym czasie.
Die Verfahren für die Sicherheitsüberprüfung des Personals dienen der Feststellung, ob eine Person unter Berücksichtigung ihrer Loyalität, Vertrauenswürdigkeit und Zuverlässigkeit zum Zugang zu EU-VS ermächtigt werden kann. Procedury prowadzenia postępowań sprawdzających mają na celu stwierdzenie, czy daną osobę, ze względu lojalnośćjalność, wiarygodność i rzetelność, można uprawnić do dostępu do EUCI.
Der Beamte führt die ihm aufgetragenen Aufgaben objektiv, unparteiisch und in voller Loyalität mit der Union aus. Urzędnik musi pełnić swoje obowiązki w sposób obiektywny, bezstronny oraz w poszanowaniu obowiązku zachowania lojalności wobec Unii.
Die Verfahren für die Sicherheitsüberprüfung von Personal dienen der Feststellung, ob einer Person unter Berücksichtigung ihrer Loyalität, Vertrauenswürdigkeit und Zuverlässigkeit der Zugang zu EU-VS gewährt werden kann. Procedury sprawdzające w zakresie poświadczenia bezpieczeństwa osobowego mają na celu stwierdzenie, czy daną osobę, ze względu lojalnośćjalność, wiarygodność i rzetelność, można uprawnić do dostępu do EUCI.
Die Waffen wurden ursprünglich 2010 beschafft und waren dafür gedacht, sich die Loyalität der Empfänger im Hinblick auf spätere politische Vorteile zu erkaufen. Broń zdobyto w 2010 r. i zarezerwowano do zastosowania, aby zdobyć późnilojalnośćość jej odbiorców do celów politycznych.
Die Waffen wurden ursprünglich 2010 beschafft und waren dafür gedacht, sich die Loyalität der Empfänger im Hinblick auf spätere politische Vorteile zu erkaufen. Broń została pierwotnie zdobyta w 2010 r. i zachowana dla późniejszego pozyskania lojalności jej odbiorców do celów politycznych.
Die Waffen wurden ursprünglich 2010 beschafft und waren dafür gedacht, sich die Loyalität der Empfänger im Hinblick auf spätere politische Vorteile zu erkaufen. Broń zdobyto w 2010 r. i zarezerwowano do zastosowania, by zdobyć późnilojalnośćość jej odbiorców do celów politycznych.
(2) Die Verfahren der Sicherheitsüberprüfung dienen der Feststellung, ob einer Person in Anbetracht ihrer Loyalität, ihrer Vertrauenswürdigkeit und Verlässlichkeit Zugang zu Verschlusssachen gewährt werden kann. 2. Procedury sprawdzenia pod względem bezpieczeństwa mają na celu określenie, czy jednostka, uwzględniająlojalnośćalność, wiarygodność i solidność, może mieć dostęp do informacji niejawnych.
(2) Die Verfahren der Sicherheitsüberprüfung dienen der Feststellung, ob einer Person in Anbetracht ihrer Loyalität, ihrer Vertrauenswürdigkeit und Verlässlichkeit Zugang zu Verschlusssachen gewährt werden kann. 2. Procedury dopuszczenia do informacji niejawnych mają na celu stwierdzenie, czy dana osoba, uwzględniając jlojalnośćość, wiarygodność i solidność, może mieć dostęp do informacji niejawnych.
(2) Die Verfahren der Sicherheitsüberprüfung dienen der Feststellung, ob einer Person in Anbetracht ihrer Loyalität, ihrer Vertrauenswürdigkeit und Verlässlichkeit Zugang zu Verschlusssachen gewährt werden kann. 2. Procedury sprawdzające dotyczące bezpieczeństwa mają na celu stwierdzenie, czy dana osoba może uzyskać dostęp do informacji niejawnych przy uwzględnieniu wymogów zawartych w przyjętych przez każdą ze Stron przepisach i wytycznych, w tym wymogów mających na celu określenie wiarygodności i solidności danej osoby.
(2) Die Verfahren der Sicherheitsüberprüfung dienen der Feststellung, ob einer Person in Anbetracht ihrer Loyalität, ihrer Vertrauenswürdigkeit und Verlässlichkeit Zugang zu Verschlusssachen gewährt werden kann. 2. Zostaną określone procedury sprawdzające dotyczące bezpieczeństwa w celu stwierdzenia, czy dana osoba, uwzględniajlojalnośćjalność, wiarygodność i solidność, może mieć dostęp do informacji niejawnych.
(2) Die Verfahren der Sicherheitsüberprüfung dienen der Feststellung, ob einer Person in Anbetracht ihrer Loyalität, ihrer Vertrauenswürdigkeit und Verlässlichkeit Zugang zu Verschlusssachen gewährt werden kann. 2. Określa się procedury sprawdzające dotyczące bezpieczeństwa w celu stwierdzenia, czy osoba, uwzględniajlojalnośćjalność, wiarygodność i solidność, może mieć dostęp do informacji niejawnych.
Beweis dieser Loyalität wird die Wahlbeteiligung sein." Najlepszym dowodem tej lojalności będzie uczestnictwo w wyborach.
Auch sei es notwendig, die Loyalität und Unabhängigkeit aller Mitarbeiter des EAD, unabhängig ihrer Herkunft, zu gewährleisten. Ważne, zdaniem posłów jest zagwarantowanie lojalności członków EEAS i ich niezależności w stosunku do krajów pochodzenia.
Es kommt zum Entzug von Liebe und Loyalität. Nagrodę LUX 2010 wręczy przewodniczący PE Jerzy Buzek w Strasburgu w dniu 24 listopada.
– gestützt auf Artikel 10 des EG-Vertrags, der die Mitgliedstaaten zur Loyalität gegenüber der Gemeinschaft verpflichtet, – uwzględniając art. 10 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską nakładający na państwa obowiązek lojalności wobec Wspólnoty,
(4a) Die Loyalität und die Unabhängigkeit aller Bediensteten des EAD, unabhängig davon, ob sie EU-Beamte oder Bedienstete auf Zeit sind, ist zu gewährleisten. (4a) Należy zapewnilojalnośćść i niezależność wszystkich pracowników ESDZ, niezależnie od tego, czy są urzędnikami UE czy pracownikami zatrudnionymi na czas określony.
18. betont, dass die Loyalität der Mitglieder der Verwaltungsräte gegenüber der Institution einer langfristig orientierten und nachhaltigen Geschäftsstrategie entspricht, die das Eingehen unverhältnismäßiger Risiken verhindern sollte; 18. podkreśla, że wymóg lojalności członków zarządu względem instytucji stanowi długofalową i trwałą strategię biznesową, która nie powinna pozwalać na podejmowanie niewspółmiernego ryzyka;
Wenn ich Mitglied des EZB-Direktoriums werde, gehört meine Loyalität dem Euro und der EZB. Jeśli zostanę członkiem Zarządu EBC, będę lojalny wobec euro i EBC.
unter Hinweis auf Artikel 10 des EG-Vertrags, der die Mitgliedstaaten zur Loyalität gegenüber der Gemeinschaft verpflichtet, uwzględniając art. 10 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską nakładający na państwa obowiązek lojalności wobec Wspólnoty,
DE Synonyme für loyalität PL Übersetzungen
Gerechtigkeit [Treue] f justice {f}
Solidarität [Treue] f solidarité {f}
Redlichkeit [Treue] f candeur {f}
Ergebenheit [Treue] f dévotion {f}
Bestehen [Beständigkeit] n protestations {f}
Bestand [Beständigkeit] m (m persistance {f}
Tradition [Beständigkeit] (f tradition {f}
Dauer [Beständigkeit] f durée {f}
Konstanz [Beständigkeit] constance
Stabilität [Beständigkeit] f Stabilité numérique
Ruhe [Beständigkeit] f repos {m}
Wille [Beständigkeit] m volition {f}
Stolz [Beständigkeit] m fierté {f}
Konsequenz [Beständigkeit] f conséquence {f}
Kontinuität [Beständigkeit] f continuité {f}
Treue [Beständigkeit] f fidélité {f}
Ewigkeit [Beständigkeit] f éternité {f}
Festigkeit [Beständigkeit] f fermeté {f}
Zuverlässigkeit [Beständigkeit] f sécurité de fonctionnement {f}
Echtheit [Beständigkeit] f authenticité {f}